Loading...
 

Chemie


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících
Sekunda: Chemie jako přírodní věda, chemický pokus a pozorování, směsi, voda v přírodě, vzduch a jeho složení, částicové složení látek a chemická vazba, chemické prvky a periodická soustava, chemické reakce, oxidy, halogenidy, sulfidy, roztoky, kyseliny a hydroxidy.
Tercie: Soli, základní veličiny v chemii, chemické výpočty, redoxní reakce, změny energie při chemických reakcích, uhlovodíky, přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování.
Kvarta: Deriváty uhlovodíků, syntetické makromolekulární látky, chemie přírodních látek, vlivy na rychlost chemických reakcí, chemie ve společnosti.
1.ročník: Úvod do studia chemie, složení a struktura chemických látek, kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí, základy anorganické chemie, vodík, kyslík, voda, roztoky, chemie p prvků, chemie s prvků.
2.ročník: Chemie p prvků s kovovým charakterem, chemie d prvků, obecná chemie, základy organické chemie, uhlovodíky nasycené, uhlovodíky nenasycené, aromatické uhlovodíky, surovinové zdroje organických sloučenin, deriváty uhlovodíků.
3.ročník: Deriváty uhlovodíků, deriváty kyseliny uhličité, heterocyklické sloučeniny, chemie přírodních látek, základy biochemie, metabolismus lipidů, sacharidů a bílkovin, organická chemie v praxi.


Navazující předměty a semináře
Laboratorní cvičení v tercii NG: Základy laboratorní techniky, bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři, práce s kahanem, měření objemů, vážení, filtrace, krystalizace, destilace, extrakce, příprava a vlastnosti vodíku, kyslíku, neutralizační reakce, indikátory
Laboratorní cvičení v 1.ročníku VG:Destilace, srážecí reakce, extrakce rostlinných barviv, stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého, rychlost chemické reakce, příprava zelené skalice, výpočty z chemických rovnic, výpočty na roztoky
Laboratorní cvičení v 2.ročníku VG:Kvalitativní chemická analýza, důkazové reakce kationtů, analýza neznámého vzorku, neutralizační titrace, stanovení kyseliny octové, srážecí titrace, stanovení chloridů ve vzorku vody, redoxní titrace, stanovení železa manganometricky, stanovení peroxidu vodíku, komplexotvorné titrace, stanovení tvrdosti vody
Seminář z chemie v oktávě: Komplexní opakování a rozšíření učiva chemie, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy.


Maturitní zkouška
Chemie je zařazena mezi volitelné předměty. Maturita z chemie je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na lékařských, farmaceutických, zemědělských, chemických a přírodovědeckých fakultách.

Maturitní témata - z maturitních témat bude sestaveno 30 maturitních otázek.

Obecná a anorganická chemie
stavba atomu, elektronový obal, periodická soustava prvků, chemická vazba, chemické reakce, chemická kinetika, vodík, kyslík, s - prvky, p - prvky, d - prvky, základy laboratorní techniky

Organická chemie
nasycené a nenasycené uhlovodíky, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků, hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

Biochemie
proteiny, sacharidy, regulace biochemických dějů, energetika biochemických reakcí, metabolismus látek, makromolekulární sloučeniny

Používané učebnice
Sekunda
Beneš a kol. (1993):Základy chemie 1. Fortuna, Praha

Tercie
Beneš a kol. (1995): Základy chemie 2. Fortuna, Praha

Kvarta
Beneš a kol. (1995): Základy chemie 2. Fortuna, Praha

Kvinta
Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, Praha

Sexta
Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, Praha

Septima
Kolář K., Kodíček M., Pospíšil J. (2005): Organická chemie a biochemie pro gymnázia. SPN, PrahaPřehled nejlepších výsledků našich studentů v chemické olympiádě
2013
Jiří Janek1.místokrajské kolo kategorie A
1.místokrajské kolo kategorie B
14.místo v ČRcelostátní kolo kategorie A
Martin Tůma1.místookresní kolo kategorie D
Jana Buláková5.místookresní kolo kategorie D
Jiří Rudolf1.místokrajské kolo kategorie D
2014
Jiří Janek1.místokrajské kolo kategorie A
27.místo v ČRcelostátní kolo kategorie A
Jiří Rudolf2.místookresní kolo kategorie D
4.místokrajské kolo kategorie D
Natálie Dvořáková4.místookresní kolo kategorie D
Lucie Herciková5.místookresní kolo kategorie D
Bedřich Pospíchal2.místokrajské kolo kategorie C
Veronika Lančová5.místokrajské kolo kategorie C
2015
Veronika Lančová5.místokrajské kolo kategorie A
4.místokrajské kolo kategorie B
Lucie Herciková2.místookresní kolo kategorie D
Jiří Kučera3.místookresní kolo kategorie D
2016
Veronika Lančová6.místokrajské kolo kategorie A
Jiří Rudolf3.místokrajské kolo kategorie B
7.místokrajské kolo kategorie C
Jiří Kučera3.místookresní kolo kategorie D
2017
Jiří Rudolf2.místokrajské kolo kategorie A
Tadeáš Fejfar7.místookresní kolo kategorie D
2018
Jiří Rudolf2.místokrajské kolo kategorie A
34.místonárodní kolo kategorie A
Lucie Herciková2.místokrajské kolo kategorie B
2019
Prokop Kadlec2.místookresní kolo kategorie D
Johann Sequens3.místookresní kolo kategorie D
Ondřej Přibyl7.místookresní kolo kategorie D
Jakub Terbr3.místokrajské kolo kategorie C
Tadeáš Fejfar4.místokrajské kolo kategorie C
Adéla Přibylová4.místokrajské kolo kategorie B
Lucie Herciková3.místokrajské kolo kategorie A
2020
Prokop Kadlec1.místookresní kolo kategorie D
Daniel Kratochvíl2.místookresní kolo kategorie D
Johann Sequens3.místookresní kolo kategorie D
Ondřej Přibyl6.místookresní kolo kategorie D
2021
Daniel Kratochvíl1.místookresní kolo kategorie D
Ondřej Přibyl3.místookresní kolo kategorie C
Denisa Waldová5.místookresní kolo kategorie B
Jan Bártů6.místookresní kolo kategorie B
Daniel Kratochvíl1.místokrajské kolo kategorie D
2022
Karel Blaha3.místookresní kolo kategorie D
Jasmína Ritterová4.místookresní kolo kategorie D
Daniel Kratochvíl5.místokrajské kolo kategorie C

Chemické výpočty - atomy, molekuly, chemické vzorce
Úpravy redoxních chemických rovnic, výpočty z chemických rovnic
Výpočty na roztoky, výpočty pH
Výpočty na součin rozpustnosti, další typy výpočtů
Chemické rovnice
SEMINÁŘ
Ukázka testu 1
CH SOŠ
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 10 of květen, 2022 11:23:35 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality