Loading...
 
Výpočty na roztoky

1. Kolik gramů vody a kolik gramů KCl potřebujeme na přípravu 500 gramů 5 % roztoku této soli ? (475 g, 25 g)
2. Jaký je hmotnostní zlomek chloridu sodného v roztoku, jestliže 65 gramů kuchyňské soli rozpustíme ve 100 gramech vody ? (0,3939)
3. Jakou hmotnost má 20 % roztok bromidu sodného, který jsme připravili z 20 gramů této soli ? (100 g)
4. V jakém množství vody musíme rozpustit 75 gramů síranu draselného, aby vznikl 15 % roztok ? (425 g)
5. Smísíme 100 gramů 40 % roztoku kyseliny chlorovodíkové a 30 gramů 20 % roztoku téže kyseliny. Jaký je hmotnostní zlomek kyseliny ve výsledném roztoku ? (0,3538)
6. Kolikaprocentní roztok získáme smícháním 15 gramů 26 % roztoku chloridu draselného a 5 gramů vody ? (19,50 %)
7. Do 21 % roztoku dusičnanu draselného o hmotnosti 460 gramů přidáme 22 gramů pevného dusičnanu draselného. Jaký je hmotnostní zlomek dusičnanu v připraveném roztoku ? (0,2461)
8. Kolik gramů 43,6 % roztoku musíme přidat k 30 gramům 22,9 % roztoku, abychom získali 28 % roztok ? (9,81 g)
9. Kolik ml 52 % kyseliny sírové (hustota 1,4281 g.cm-3) potřebujeme na přípravu 5 litrů 15 % roztoku kyseliny sírové (hustota 1,1020 g.cm-3) ? (1 112,96 ml)
10. Kolikaprocentní roztok získáme, smícháme-li 250 ml 20 % roztoku kyseliny chlorovodíkové (hustota 1,1 g.cm-3) a 125 ml vody ? (13,75 %)
11. Jaká bude molární koncentrace výsledného roztoku, pokud smícháme 210 ml roztoku 36 % kyseliny chlorovodíkové (hustota 1,1789 g.cm-3) a 150 ml roztoku téže kyseliny o koncentraci 2 mol/l ? (7,62 mol/l)
12. Vypočítejte hmotnostní zlomek roztoku kyseliny sírové o koncentraci 2,591 mol/l víte-li, že hustota tohoto roztoku je 1,1548 g.cm-3. (0,2201)
13. Na jaký objem musíme zředit 60,2 ml kyseliny dusičné o koncentraci 14,65 mol/l, abychom získali roztok o koncentraci 3,46 mol/l ? (254,89 ml)
14. Vypočítejte, kolik ml roztoku chloridu sodného o koncentraci 2,7 mol/l musíme přidat k 18,5 ml roztoku chloridu sodného o koncentraci 0,9 mol/l, aby vznikl roztok o koncentraci 2,3 mol/l ? (64,75 ml)
15. Vypočítejte molární koncentraci roztoku KOH, který vznikl rozpuštěním 25 gramů hydroxidu ve 500 ml vody. (0,89 mol/l)
16. Vypočítejte koncentraci 10 % roztoku kyseliny chlorovodíkové o hustotě 1,047 g.cm-3 ? (2,87 mol/l)
17. Vypočítejte kolik gramů hydroxidu sodného musíme rozpustit ve 100 ml vody, abychom získali roztok o koncentraci 0,5 mol/l ? (2 g)
18. Roztok byl připraven zředěním 70 g absolutního ethanolu na celkový objem 400 cm3. Určete objemový zlomek ethanolu ve vzniklém roztoku. Hustota absolutního ethanolu je 0,7907 g.cm-3. (22,13 %)
19. Hmotnostní zlomek methanolu v roztoku je w = 0,35. Přepočítejte tento údaj na procenta objemová. Hustota absolutního methanolu je 0,7917 g.cm-3 a hustota 35 % roztoku methanolu je 0,9433 g.cm-3. (41,70 %)
20. K 500 ml roztoku methanolu s objemovým zlomkem 0,29 (hustota 0,9607 g.cm-3) bylo přidáno 400 g vody. Vypočítejte hmotnostní zlomek methanolu v připraveném roztoku. Hustota absolutního methanolu je 0,7917 g.cm-3. (0,1304)
21. Kolik ml 64 % kyseliny dusičné (hustota 1,3866 g.cm-3) je potřeba na přípravu 1 litru roztoku o koncentraci 2 mol/l ? (142 cm3)
22. Kolik ml 20 % HCl (hustota 1,098 g.cm-3) a kolik ml vody je potřeba na přípravu 2 litrů roztoku o koncentraci 1,117 mol/l (hustota 1,0181 g.cm-3) ? (370,9 ml; 1628,9 ml)
23. Na jaký objem je třeba zředit roztok, který vznikl rozpuštěním 65 gramů KBr ve 150 cm3 vody, aby vzniklý roztok měl koncentraci 0,5 mol/l ? (1092,42 cm3)
24. Kolikaprocentní je roztok vzniklý smícháním 50 ml vody a 100 ml 98 % kyseliny sírové o hustotě 1,815 g.cm-3 ? (76,83 %)
25. V jakém objemu roztoku chloridu železitého o koncentraci 0,365 mol/l je obsažen 1 g železa ? (49,06 ml)
26. Kolik ml 96 % roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,8355 g.cm-3 potřebujeme k přípravě 1 litru roztoku o koncentraci 0,5 mol/l ? (27,83 ml)
27. Jaký hmotnostní zlomek chloridu železitého má roztok, který obsahuje v 50 g roztoku 1 g železa ? (0,0581)
28. Kolik gramů jodu je třeba navážit k přípravě 1 litru roztoku o koncentraci 0,05 mol/l ? (12,69 g)
29. Do 150 ml 10 % roztoku uhličitanu sodného o hustotě 1,1029 g.cm-3 jsem přidali 100 ml vody. Jaký je hmotnostní zlomek uhličitanu nyní ? (0,0623 %)
30. Vypočítejte koncentraci roztoku, který vznikl smícháním 1 litru roztoku o koncentraci 1 mol/l, 2 litrů roztoku o koncentraci 2 mol/l a 4 litrů roztoku o koncentraci 0,15 mol/l. Všechny roztoky obsahují stejnou sloučeninu. (0,8 mol/l)

Výpočty pH

1. Jaká je koncentrace vodíkových kationtů v roztoku, jehož pH je 5,1 ? (7,94.10-6 mol/l)
2. Byl odměřen 1 ml roztoku kyseliny dusičné o koncentraci 1 mol/l a zředěn v odměrné baňce vodou na 1000 ml. Jaké pH má výsledný roztok ? (3)
3. Jaké je pH roztoku kyseliny dusičné o koncentraci 0,01 mol/l ? (2)
4. Vypočítejte koncentraci kyseliny sírové, je-li pH jejího roztoku 2,7. (9,98.10-4 mol/l)
5. Vypočítejte koncentraci OH- iontů v roztoku KOH, jehož pH je 10. (10-4 mol/l)
6. Roztok má pH = 8,86. Jaká je koncentrace hydroxidových iontů ? (7,24.10-6 mol/l)
7. Kolik cm3 roztoku KOH o koncentraci c = 2 mol/l potřebujeme na přípravu 5 litrů roztoku o pH = 12,8 ? (157,74 cm3)
8. Jaké bude pH roztoku vzniklého rozpuštěním 3 g NaOH v 1 litru vody ? (12,88)
9. Vypočítejte pH 0,1 % roztoku HCl. Hustotu roztoku předpokládejte 1 g.cm-3. (1,56)
10. Na přípravu 2,5 litrů roztoku byla použita 98 % kyselina sírová o hustotě 1,8361 g.cm-3 v množství 1 cm3. Vypočtěte pH připraveného roztoku. (1,83)
11. Na přípravu 1,8 litrů roztoku byl použit 30 % hydroxid draselný o hustotě 1,2879 g.cm-3 v množství 2 cm3. Vypočtěte pH připraveného roztoku. (11,88)
12. Roztok NaOH má pH = 12,9. Kolik cm3 30 % HCl o hustotě 1,1493 g.cm-3 bude třeba na neutralizaci 32 cm3 roztoku ? (0,268 cm3)
13. Vypočítejte pH vzniklého roztoku, jestliže 11,32 g hydroxidu vápenatého rozpustíme v 16,85 dm3 vody ? (12,26)
14. Kolik dm3 roztoku kyseliny sírové o pH = 2,3 můžeme připravit z 15 cm3 98 % roztoku o hustotě 1,8361 g.cm-3 ? (109,82)
15. Na jaký objem musí být zředěno 350 cm3 roztoku NaOH o pH = 12,9 aby roztok po zředění měl pH = 11,5 ? (8 791,6 cm3)
16. Jaké pH má roztok vzniklý smícháním 30 cm3 roztoku kyseliny dusičné o koncentraci c = 0,05 mol/l s 20 cm3 roztoku hydroxidu draselného o koncentraci c = 0,1 mol/l ? (12)
17. Roztok silné jednosytné kyseliny měl po stonásobném zředění pH = 5. Jaká byla jeho původní koncentrace ? (0,001 mol/l)
18. Vypočítejte pH 40 % roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné, je-li objem jejího roztoku 15,6 dm3 a hmotnost roztoku 12 g. (2,03)
19. Smícháme 630 cm3 roztoku o pH = 1,8 s 250 cm3 roztoku o pH = 3,8. Jaké pH má výsledný roztok ? (1,9)
20. Jaká je koncentrace H+ a OH- iontů v roztoku, jehož pH = 6,2 ? (6,31.10-7, 1,58.10-8)
21.Jaké bude pH výsledného roztoku, zředíme-li 30 ml HCl o koncentraci c = 0,001 mol/l destilovanou vodou na objem 400 ml ? (4,12)
22. Jaké pH má roztok vzniklý smícháním 100 ml HCl o pH = 2 a 500 ml téže kyseliny o pH = 3 ? (2,6)
23. Jaké pH má roztok vzniklý zředěním 10 ml roztoku NaOH o koncentraci c = 0,1 mol/l na objem 500 ml ? (11,3)
24. V 1 litru destilované vody rozpustíme 0,0033 g hydroxidu sodného. Jaké bude pH vzniklého roztoku ? (9,92)
25. Jaké pH má roztok hydroxidu sodného o koncentraci c = 0,63 mol/l ? (13,8)
26. Jaké je pH roztoku, který vznikl rozpuštěním 7,41 g hydroxidu vápenatého a doplněním na objem 8 litrů ? (12,4)
27. Jaké bude výsledné pH, jestliže k 200 ml roztoku HCl, jehož pH = 1,49, přidáme 50 ml vody ? (1,59)
28. Do 300 ml roztoku NaOH s pH = 13 přidáme 200 ml roztoku HCl o koncentraci c = 0,3 mol/l. Vypočítejte pH vzniklého roztoku. (1,22)
29. Vypočítejte pH roztoku, který vznikne smísením 200 ml roztoku NaOH s pH = 12,4 se 150 ml roztoku HCl s pH = 2,7. (12,13)
30. Kolik ml koncentrované 96 % kyseliny sírové o hustotě 1,84 g.cm-3 musíme odměřit na úplnou neutralizaci 230 ml roztoku NaOH, který má pH = 13,4 ? (1,6 ml)
31. Do nádrže s destilovanou vodou o objemu 100 hl jsme přidali 1 kg NaOH. Jaké pH bude mít roztok po dokonalém rozpuštění a promíchání ? (11,4)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 10 of květen, 2011 15:26:27 uživatelem mackuml.
 Google+

Aktuality