Loading...
 
Úpravy redoxních chemických rovnic
1. KMnO4 + HCl ---> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O (2, 16, 2, 2, 5, 8)
2. Cu + HNO3 ---> Cu(NO3)2 + NO + H2O (3, 8, 3, 2, 4)
3. FeCl2 + K2Cr2O7 + HCl ---> FeCl3 + CrCl3 + KCl + H2O (6, 1, 14, 6, 2, 2, 7)
4. K2Cr2O7 + KI + H2SO4 ---> I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O (1, 6, 7, 3, 1, 4, 7)
5. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O (2, 10, 8, 5, 2, 1, 8)
6. KI + H2O2 + H2SO4 ---> I2 + K2SO4 + H2O (2, 1, 1, 1, 1, 2)
7. KMnO4 + H2O2 + H2SO4 ---> MnSO4 + O2 + K2SO4 + H2O (2, 5, 3, 2, 5, 1, 8)
8. Ti + HNO3 + HCl ---> TiCl4 + NO + H2O (3, 4, 12, 3, 4, 8)
9. KBrO3 + KBr + HCl ---> Br2 + KCl + H2O (1, 5, 6, 3, 6, 3)
10. AgNO3 + Mn(NO3)2 + NaOH ---> Ag + MnO2 + NaNO3 + H2O (2, 1, 4, 2, 1, 4, 2)
11. FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O (6, 1, 7, 3, 1, 1, 7)
12. TeO2 + KMnO4 + HNO3 + H2O ---> H6TeO6 + KNO3 + Mn(NO3)2 (5, 2, 6, 12, 5, 2, 2)
13. AgNO3 + NaOH + H2O2 ---> Ag + O2 + NaNO3 + H2O (2, 2, 1, 2, 1, 2, 2)
14. Cr2O3 + KNO3 + KOH ---> K2CrO4 + KNO2 + H2O (1, 3, 4, 2, 3, 2)
15. KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 ---> MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O (2, 5, 3, 2, 1, 10, 8)
16. KMnO4 + KBr + HCl ---> Br2 + MnCl2 + KCl + H2O (2, 10, 16, 5, 2, 12, 8)
17. K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + KHSO4 + Cr2(SO4)3 + H2O (1, 6, 8, 3, 2, 1, 7)
18. Fe2+ + MnO4- + H+ ---> Fe3+ + Mn2+ + H2O (5, 1, 8, 5, 1, 4)
19. I- + Cr2O72- + H3O+ ---> I2 + Cr3+ + H2O (6, 1, 14, 3, 2, 21)
20. Br- + MnO4- + H+ ---> Br2 + Mn2+ + H2O (10, 2, 16, 5, 2, 8)
21. Fe2+ + NO3- + H+ ---> Fe3+ + H2O + NO (3, 1, 4, 3, 2, 1)
22. H2O2 + MnO4- + H+ ---> O2 + Mn2+ + H2O (5, 2, 6, 5, 2, 8)
23. As3+ + MnO4- + H+ ---> As5+ + Mn2+ + H2O (5, 2, 16, 5, 2, 8)
24. (COO)22- + MnO4- + H+ ---> Mn2+ + H2O + CO2 (5, 2, 16, 2, 8, 10)
25. Cr2O72- + Fe2+ + H+ ---> Cr3+ + Fe3+ + H2O (1, 6, 14, 2, 6, 7)
26. Co2+ + ClO- + OH- + H2O ---> Co(OH)3 + Cl- (2, 1, 4, 1, 2, 1)
27. Mn2+ + PbO2 + H+ ---> MnO4- + Pb2+ + H2O (2, 5, 4, 2, 5, 2)
28. Mn2+ + S2O82- + H2O ---> MnO4- + SO42- + H+ (2, 5, 8, 2, 10, 16)
29. Sn2+ + MnO4- + H+ ---> Sn4+ + Mn2+ + H2O (5, 2, 16, 5, 2, 8)
30. SO32- + MnO4- + H+ ---> SO42- + Mn2+ + H2O (5, 2, 6, 5, 2, 3)
31. Fe2O3 + KNO3 + KOH ---> K2FeO4 + KNO2 + H2O (1, 3, 4, 2, 3, 2)
Výpočty z chemických rovnic
1. Kolik gramů železa je třeba k reakci se síranem měďnatým, aby vznikly 2 gramy mědi ? (1,76 g)
2. Kolik litrů oxidu dusného vznikne rozkladem 100 g dusičnanu amonného ? (28 litrů)
3. Kolik gramů AgI se vyloučí, přidáme-li k 15 ml 0,95 molárního roztoku AgNO3 nadbytek roztoku jodidu draselného ? (3,35 g)
4. Kolik ml 24 % HCl o hustotě 1,12 g.cm-3 je potřeba na rozpuštění 9 g uhličitanu hořečnatého ? (28,96 ml)
5. Kolik ml oxidu dusnatého se uvolní reakcí 3,18 g mědi s 18 % kyselinou dusičnou o hustotě 1,1 g.cm-3 ? (747,63 ml)
6. Jaký objem roztoku hydroxidu barnatého o koncentraci 0,1 mol/l je třeba přidat k 10 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,25 mol/l, aby vznikl neutrální roztok ? ( 25 ml)
7. Na přípravu vývojky je potřeba 95 g siřičitanu sodného. Roztok budeme připravovat z heptahydrátu siřičitanu sodného , kolik gramů heptahydrátu na přípravu vývojky potřebujeme ? (190,05 g)
8. Určete koncentraci kyseliny sírové, jestliže při titraci 25 cm3 této kyseliny bylo spotřebováno 5 cm3 roztoku hydroxidu draselného o koncentraci c = 0,75 mol.dm-3. (0,075 mol.dm-3)
9. Při titraci 10 cm3 vzorku hydroxidu sodného kyselinou chlorovodíkovou činila průměrná spotřeba 12,4 cm3 HCl. Odměrný roztok kyseliny chlorovodíkové měl koncentraci c = 0,15 mol.dm-3. Vypočtěte, kolik gramů NaOH obsahoval vzorek v jednom litru. (7,44 g/l)
10. Při stanovení chloridů ve vzorku minerální vody byla průměrná spotřeba odměrného roztoku dusičnanu stříbrného 25,4 cm3. Odměrný roztok měl koncentraci c = 0,02 mol.dm-3. K analýze bylo pipetováno 50 ml vzorku. Jaký je obsah iontů Cl- v 1 litru minerální vody, výsledek uveďte v miligramech. (360,20 mg/l)
11. Kolik gramů zelené skalice obsahuje vzorek o objemu 250 cm3, jestliže při stanovení odměrným roztokem manganistanu draselného o koncentraci c = 0,02 mol/l byla průměrná spotřeba 8,6 cm3. K titraci v prostředí kyseliny sírové bylo pipetováno vždy 10 cm3 vzorku. (5,98 g)
12. Kolik molů CaCl2 vznikne smísením 3 molů HCl a 2 molů Ca(OH)2 ? (1,5 mol)
13. Kolik molů síranu hlinitého vznikne smísením 1 molu Al(OH)3 a 3 molů H2SO4 ? (0,5 mol)
14. Kolik molů fosforečnanu barnatého vznikne smísením 0,5 molu Na3PO4 a 0,3 molu BaCl2 ? (0,1 mol)
15. Kolik litrů plynného chlorovodíku získáme rozkladem 30 g NaCl při tlaku 90 kPa a teplotě 289,2 K ? (13,71 litrů)
16. Při konstantním tlaku byl objem kyslíku 5 litrů při teplotě 273 K. Jaký bude objem téhož plynu, poklesne-li teplota o 30°C ? (4,45 litrů)
17. Kolik litrů acetylenu vznikne za normálních podmínek reakcí 8 g karbidu vápenatého s vodou ? (2,8 dm3)
18. Kolik litrů acetylenu vznikne reakcí 8 g karbidu vápenatého s vodou při teplotě 80°C a tlaku 60 kPa ? (6,11 litrů)
19. Oxid stříbrný lze získat srážecí reakcí roztoků NaOH a AgNO3. Kolik gramů dusičnanu stříbrného se spotřebuje na přípravu 10 g oxidu stříbrného ? K přípravě použijeme technický preparát, který obsahuje 18 % nečistot. (17,88 g)
20. V místnosti o rozměrech 14 m, 9 m a 4 m zreagovalo 8 g burelu s přebytkem kyseliny chlorovodíkové. Vypočítejte okamžitou koncentraci chloru v ovzduší. Výsledek uveďte v mg.m-3. (12,95 mg.m-3)
21. Reakcí oxidu fosforečného s vodou vzniká kyselina trihydrogenfosforečná. Vypočítejte hmotnostní zlomek této kyseliny v roztoku, který byl získán reakcí 15 gramů P4O10 se 100 ml vody. (0,18)
22. Z 60 g roztoku síranu chromitého se reakcí s alkalickým hydroxidem vyloučila sraženina hydroxidu chromitého. Po filtraci a vyžíhání sraženiny bylo získáno 2,75 g oxidu chromitého. Vypočítejte hmotnostní zlomek síranu chromitého v roztoku před srážením. (0,1183)
23. Kolik g uhličitanu sodného je třeba k úplné neutralizaci 4,6 mol HCl ? (243,77 g)
24. Kolik m3 vzduchu je potřeba k úplnému spálení 1 m3 methanu za normálního tlaku ? (9,52 m3)
25. Kolik cm3 10 % roztoku amoniaku o hustotě 0,9575 g.cm-3 a kolik cm3 20 % roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,1394 g.cm-3 je třeba na přípravu 55 g síranu amonného ? (148,1 cm 3, 179,1 cm 3)
26. Kuprit Cu2O obsahuje 36 % hlušiny. Kolik mědi se vyrobí z 2,5 tuny této rudy ? (1,42 t)
27. Tepelným rozkladem 2 molů látky X vznikají 2 moly látky A (M = 223 g/mol), 4 moly látky B (M = 46 g/mol) a 1 mol látky C (M = 32 g/mol). Jaká je molární hmotnost látky X ? (331 g/mol)
28. Jaké množství vody vznikne zapálením směsi 12 gramů vodíku a 64 gramů kyslíku ? (72 g)
29. 1 mol vodíku zreagoval s 30 dm3 chloru. Vypočítejte, jaký byl objem soustavy po reakci za normálních podmínek. (52,41 dm3)
30. Jaký byl procentuální výtěžek reakce, jestliže jsme neutralizací 20 gramů NaOH kyselinou sírovou získali 34 gramů síranu sodného ? (95,74 %)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 23 of březen, 2010 11:38:36 uživatelem mackuml.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.