Loading...
 

Matematika


Charakteristika učiva


1. ročník: Opakování učiva ZŠ. Algebraické výrazy. Mocniny a odmocniny. Množiny a základní poznatky z logiky. Lineární rovnice a nerovnice. Slovní úlohy.
2. ročník: Soustavy lineárních rovnic. Kvadratické rovnice a nerovnice. Zobrazení. Základní poznatky o funkcích. Lineární funkce, nepřímá úměrnost. Kvadratická funkce. Mocninné funkce, exponenciální a logaritmické funkce a jednoduché rovnice. Základní poznatky o posloupnostech. Aritmetická a geometrická posloupnost.
3. ročník: Finanční matematika. Goniometrické funkce a rovnice. Trigonometrie. Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti.
4. ročník: Základní poznatky ze statistiky. Analytická geometrie v rovině. Planimetrie. Stereometrie. Opakování.


Registrační link pro domácí úkoly on-line:
https://techambition.com/register?school_token=832rdzsqbdhlrf6r

Na střední škole budete čas od času dostávat online domácí úkoly z matematiky přes internetové stránky www.techambition.com. Budete občas Techambition využívat i ve škole. Pracovat můžete i na tabletu nebo chytrém telefonu.
Vytvořte si svůj účet s pomocí registračního odkazu viz. výše.
Ve svém účtu máte na výběr všechny třídy, které vytvořili (nebo vytvoří) učitelé na Vaší škole, stačí kliknout na tlačítko “Vybrat třídu”. Vyberte si ty, do kterých patříte.
Potom už uvidíte všechny úkoly, které Vám učitel zadá. Pár drobností k těmto úkolům:
○ Ve vizualizacích hýbejte nebo klikejte na všechno, co je oranžové (nebo používejte barevné posuvníky).
○ Dole u otázek občas najdete tlačítko “Vizualizace k této otázce”. Tahle vizualizace Vám pomůže správně odpovědět.
○ Některé otázky jsou chyták a jiné docela těžké, tak si z toho nic nedělejte, když se Vám napoprvé nepovede odpovědět správně. Pomůžeme Vám nápovědou.
○ Když si nebudete jistí u volné odpovědi, zkuste výsledek odhadnout selským rozumem a kupeckými počty. Když se netrefíte, dostanete nápovědu.
Když nám budete chtít něco říct, klikněte na modrou obálku a napište nám, čteme to a děláme si z toho hlavu.
Naším cílem je, aby Vás matematika bavila, dala Vám možnost rozvinout svou uvážlivost a pomohla Vám v budoucnu třeba sestrojit podobný oblek, jako měl Iron man.
Hodně štěstí!
Váš Techambition a učitelé matematiky


Maturitní okruhy z matematiky - podle základní úrovně obtížnosti


1) Číselné obory:
operace s přirozenými, celými, racionálními čísly a reálnými čísly, slovní úlohy řešené trojčlenkou a na procenta, absolutní hodnota, množiny a intervaly
2) Algebraické výrazy- mocniny a odmocniny:
mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, počítání s odmocninou
3) Algebraické výrazy- mnohočleny a lomené výrazy:
sčítání, odčítání, násobení, dělení a další úpravy těchto algebraických výrazů
4) Lineární rovnice:
řešené početně i graficky, s neznámou ve jmenovateli, s absolutní hodnotou, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
5) Soustavy lineárních rovnic:
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých řešené početně i graficky, soustavy tří rovnic o třech neznámých řešené početně, slovní úlohy řešené soustavou lineárních rovnic
6) Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy:
lineární nerovnice s jednou neznámou a soustavy dvou lineárních nerovnic s jednou neznámou řešené početně i graficky, lineární nerovnice s jednou neznámou v součinovém a podílovém tvaru, lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli
7) Kvadratické rovnice:
úplné a neúplné kvadratické rovnice řešené početně, vztahy mezi kořeny a koeficienty, kvadratické rovnice s neznámou ve jmenovateli, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy řešené kvadratickou rovnicí
8) Funkce:
definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce a jeho průsečíky se souřadnicovými osami, modelace reálné situace pomocí základních funkcí
9) Lineární funkce a lineární lomená funkce:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti
10) Kvadratická funkce a mocninné funkce:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti
11) Exponenciální funkce a rovnice:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti, exponenciální rovnice řešené početně
12) Logaritmické funkce a rovnice:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti, logaritmické rovnice řešené početně
13) Goniometrické funkce:
úhel, stupňová a oblouková míra, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a v jednotkové kružnici, jejich definiční obor a obor hodnot, grafy a základní vlastnosti
14) Goniometrické rovnice:
goniometrické rovnice řešené početně
15) Trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka: Pythagorova věta, užití goniometrie,
Sinová a Kosinová věta
16) Planimetrie:
geometrické pojmy a útvary v rovině, jejich polohové a metrické vztahy, úlohy o množinách bodů dané vlastnosti, poznatky o trojúhelnících, mnohoúhelnících, kružnici a kruhu, shodná geometrická zobrazení a užití jejich vlastností
17) Stereometrie:
základní poznatky o tělesech a užití jejich vlastností v praktických úlohách
18) Posloupnosti a finanční matematika:
určení posloupnosti výčtem členů, vzorcem a grafem, aritmetická a geometrická posloupnost ve slovních úlohách
19) Analytická geometrie- bod a vektor:
bod a vektor na přímce a v rovině, jejich souřadnice, velikosti, vzdálenosti, odchylky a operace s vektory
20) Analytická geometrie- přímka v rovině:
parametrické, obecné rovnice přímky v rovině, vyjádření přímky ve směrnicovém tvaru, vzájemné polohy přímky a bodů a dvou přímek v rovině
21) Další poznatky z analytické geometrie
22) Kombinatorika:
variace, permutace, kombinace bez opakování a užití ve slovních úlohách, počítání s faktoriály a kombinačními čísly
23) Pravděpodobnost:
náhodný pokus a jev, výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu
24) Statistika:
statistický soubor a jeho kvalitativní a kvantitativní znaky, četnosti, charakteristiky polohy a variability, statistika v grafech a tabulkách


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pondělí 07 of září, 2020 07:48:13 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.