Loading...
 

Matematika


Charakteristika učiva


1. ročník: Opakování učiva ZŠ. Algebraické výrazy. Mocniny a odmocniny. Množiny a základní poznatky z logiky. Lineární rovnice a nerovnice. Slovní úlohy.
2. ročník: Soustavy lineárních rovnic. Kvadratické rovnice a nerovnice. Zobrazení. Základní poznatky o funkcích. Lineární funkce, nepřímá úměrnost. Kvadratická funkce. Mocninné funkce, exponenciální a logaritmické funkce a jednoduché rovnice. Základní poznatky o posloupnostech. Aritmetická a geometrická posloupnost.
3. ročník: Finanční matematika. Goniometrické funkce a rovnice. Trigonometrie. Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti.
4. ročník: Základní poznatky ze statistiky. Analytická geometrie v rovině. Planimetrie. Stereometrie. Opakování.


Maturitní okruhy z matematiky - podle základní úrovně obtížnosti


1) Číselné obory:
operace s přirozenými, celými, racionálními čísly a reálnými čísly, slovní úlohy řešené trojčlenkou a na procenta, absolutní hodnota, množiny a intervaly
2) Algebraické výrazy- mocniny a odmocniny:
mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, počítání s odmocninou
3) Algebraické výrazy- mnohočleny a lomené výrazy:
sčítání, odčítání, násobení, dělení a další úpravy těchto algebraických výrazů
4) Lineární rovnice:
řešené početně i graficky, s neznámou ve jmenovateli, s absolutní hodnotou, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
5) Soustavy lineárních rovnic:
soustavy dvou rovnic o dvou neznámých řešené početně i graficky, soustavy tří rovnic o třech neznámých řešené početně, slovní úlohy řešené soustavou lineárních rovnic
6) Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy:
lineární nerovnice s jednou neznámou a soustavy dvou lineárních nerovnic s jednou neznámou řešené početně i graficky, lineární nerovnice s jednou neznámou v součinovém a podílovém tvaru, lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli
7) Kvadratické rovnice:
úplné a neúplné kvadratické rovnice řešené početně, vztahy mezi kořeny a koeficienty, kvadratické rovnice s neznámou ve jmenovateli, vyjádření neznámé ze vzorce, slovní úlohy řešené kvadratickou rovnicí
8) Funkce:
definiční obor, obor hodnot, hodnota funkce v bodě, graf funkce a jeho průsečíky se souřadnicovými osami, modelace reálné situace pomocí základních funkcí
9) Lineární funkce a lineární lomená funkce:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti
10) Kvadratická funkce a mocninné funkce:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti
11) Exponenciální funkce a rovnice:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti, exponenciální rovnice řešené početně
12) Logaritmické funkce a rovnice:
definiční obor, obor hodnot, graf funkce a jeho vlastnosti, logaritmické rovnice řešené početně
13) Goniometrické funkce:
úhel, stupňová a oblouková míra, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku a v jednotkové kružnici, jejich definiční obor a obor hodnot, grafy a základní vlastnosti
14) Goniometrické rovnice:
goniometrické rovnice řešené početně
15) Trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníka: Pythagorova věta, užití goniometrie,
Sinová a Kosinová věta
16) Planimetrie:
geometrické pojmy a útvary v rovině, jejich polohové a metrické vztahy, úlohy o množinách bodů dané vlastnosti, poznatky o trojúhelnících, mnohoúhelnících, kružnici a kruhu, shodná geometrická zobrazení a užití jejich vlastností
17) Stereometrie:
základní poznatky o tělesech a užití jejich vlastností v praktických úlohách
18) Posloupnosti a finanční matematika:
určení posloupnosti výčtem členů, vzorcem a grafem, aritmetická a geometrická posloupnost ve slovních úlohách
19) Analytická geometrie- bod a vektor:
bod a vektor na přímce a v rovině, jejich souřadnice, velikosti, vzdálenosti, odchylky a operace s vektory
20) Analytická geometrie- přímka v rovině:
parametrické, obecné rovnice přímky v rovině, vyjádření přímky ve směrnicovém tvaru, vzájemné polohy přímky a bodů a dvou přímek v rovině
21) Další poznatky z analytické geometrie
22) Kombinatorika:
variace, permutace, kombinace bez opakování a užití ve slovních úlohách, počítání s faktoriály a kombinačními čísly
23) Pravděpodobnost:
náhodný pokus a jev, výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu
24) Statistika:
statistický soubor a jeho kvalitativní a kvantitativní znaky, četnosti, charakteristiky polohy a variability, statistika v grafech a tabulkách


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 26 of leden, 2012 14:11:07 uživatelem mrkvicka.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.