Loading...
 
(V keši)

Matematika


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Přirozená a desetinná čísla.Základní geometrické pojmy a útvary. Kladná a záporná čísla. Dělitelnost přirozených čísel. Středová a osová souměrnost.
Sekunda: Zlomky. Procenta, promile a úroky. Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Číselné výrazy. Mnohočleny. Shodnost. Hranoly.
Tercie: Lineární rovnice a nerovnice.Druhá mocnina a odmocnina. Kružnice a kruh. Válec. Úměrnosti. Výrazy. Konstrukční úlohy.
Kvarta: Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Funkce. Podobnost. Tělesa.
Kvinta a 1.roč.: Základní poznatky z matematiky. Algebraické výrazy, mocniny a odmocniny. Množiny a výroky. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy. Planimetrie.
Sexta a 2.roč.: Shodná a podobná zobrazení. Funkce. Goniometrie. Kombinatorika a pravděpodobnost.
Septima a 3.roč.: Statistika. Stereometrie. Analytická geometrie. Posloupnosti a řady.
Oktáva a 4.roč.: Posloupnosti a řady. Komplexní čísla. Diferenciální počet. Integrální počet.


Registrační link pro domácí úkoly on-line:
https://techambition.com/register?school_token=832rdzsqbdhlrf6r

Teď budete čas od času dostávat online domácí úkoly z matematiky přes internetové stránky www.techambition.com. Vypracovat je můžete i na tabletu nebo chytrém telefonu.
Vytvořte si svůj účet s pomocí registračního odkazu, který dostanete od svého učitele.
Ve svém účtu máte na výběr všechny třídy, které vytvořili a nebo vytvoří učitelé na Vaší škole, stačí kliknout na tlačítko “Vybrat třídu”. Vyberte si ty, do kterých patříte.
Po té už uvidíte všechny úkoly, které Vám učitel zadá. Pár drobností k těmto úkolům:
○ Ve vizualizacích hýbejte nebo klikejte na všechno, co je oranžové a nebo používejte barevné posuvníky. ○ Dole u otázek občas najdete tlačítko “Vizualizace k této otázce”. Tahle vizualizace Vám pomůže správně odpovědět. ○ Některé otázky jsou chyták a jiné docela těžké, tak si z toho nic nedělejte, když se Vám napoprvé nepovede odpovědět správně. Pomůžeme Vám nápovědou. ○ Když si nebudete jistí u volné odpovědi, zkuste výsledek odhadnout selským rozumem a kupeckými počty. Když se netrefíte, dostanete nápovědu.
Když nám budete chtít něco říct, klikněte na modrou obálku a napište nám, čteme to a děláme si z toho hlavu.
Naším cílem je, aby Vás matematika bavila, dala Vám možnost rozvinout svojí uvážlivost a nebo Vám pomohla v budoucnu sestrojit podobný oblek, jako měl Iron man.
Hodně štěstí!


Navazující předměty a semináře:

Seminář z matematiky v oktávě: Zopakování a rozšíření učiva. Příprava k maturitě z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Organizace: 4 hodiny týdně.


Maturitní zkouška:
Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit ve společné části také zkoušku Matematika rozšiřující (v rozsahu gymnaziálního učiva, dříve Matematika +)

Matematika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách technických, ekonomických, přírodovědeckých a na fakultách pedagogických.

Maturitní témata ke státní maturitě z matematiky (písemná forma):
1. Číselné obory
2. Algebraické výrazy
3. Rovnice a nerovnice
4. Funkce
5. Posloupnosti a finanční matematika
6. Planimetrie
7. Stereometrie
8. Analytická geometrie
9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Maturitní témata ke školní části maturity z matematiky (ústně):

1. Lineární rovnice a nerovnice. Rovnice s neznámou ve jmenovateli, rovnice s parametrem, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, slovní úlohy řešené rovnicí
2. Kvadratické rovnice a nerovnice, součinový a podílový tvar rovnic a nerovnic, substituce, rovnice a nerovnice s neznámou pod odmocninou, rovnice vyšších řádů a reciproké rovnice
3. Soustavy rovnic a nerovnic, slovní úlohy řešené soustavou rovnic
4. Funkce – vlastnosti, lineární funkce, lineární lomená funkce, funkce s absolutní hodnotou
5. Kvadratická funkce
6. Exponenciální funkce a logaritmická funkce 7. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
8. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
9. Vztahy mezi goniometrickými funkcemi, řešení obecného trojúhelníka, sinová a kosinová věta
10. Mocniny, mocninná funkce, odmocniny
11. Posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost
12. Limita posloupnosti, finanční matematika (úročení)
13. Řada, nekonečná geometrická řada
14. Vektory, operace s vektory, geometrické výpočty 15. Přímka a rovina analyticky, polohové a metrické vztahy, analytické řešení geometrických úloh
16. Kružnice, kulová plocha, tečny, tečná rovina, elipsa, hyperbola, parabola
17. Komplexní čísla
18. Moivreova věta, rovnice v C, binomické rovnice, kvadratické rovnice v C
19. Faktoriál, kombinační čísla, binomická věta, kombinatorické úlohy
20. Výroky, matematická indukce, důkazy
21. Množiny, operace s množinami, grafické řešení soustavy nerovnic, Vennovy diagramy 22. Limita funkce
23. Derivace funkce, průběh funkce
24. Primitivní funkce
25. Určitý integrál, užití
26. Statistika a pravděpodobnost
27. Úpravy algebraických výrazů, mnohočlenů
28. Shodné zobrazení, shodnost, podobnost a stejnolehlost
29. Řešení pravoúhlého trojúhelníka, Pythagorova věta, Euklidovy věty, geometrické výpočty, středový a obvodový úhel, mocnost bodu ke kružnici
30. Řezy a konstrukční úlohy, povrchy a objemy těles


Matematická olympiáda ve šk. roce 2021/2022:
http://www.matematickaolympiada.cz/
Krajské kolo:
kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
10. Marie Zámostná (kvarta)

kategorie C (1. ročníky SŠ a kvinta)
1. Daniel Kratochvíl (kvinta)
12. Kateřina Kučerová (kvinta)

Okresní kolo:
kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
1. Laura Haasová (přima)
1. Jakub Holub (přima)

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
7. Kryštof Zažímal (sekunda)
10. Denisa Nováková (sekunda)

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
1. Marie Zámostná (kvarta)

Pythagoriáda ve šk. roce 2021/2022:

Okresní kolo:

primy gymnázií a šesté třídy základních škol
1. Haasová Laura
3. Holub Jakub

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
1. Novotný Jakub

kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol
6. Bednářová Eliška
9. Pham Cong Hien

Matematická olympiáda ve škol. roce 2020/2021

Krajské kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
4. Kratochvíl Daniel

kategorie C (1. ročníky SŠ a kvinta)
13. Kadlec Prokop (kvinta)

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
1. Kramer Matyáš (přima)
4. Nováková Denisa (prima)

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
8. Prouza Albert (sekunda)
11. Tichý Tomáš (sekunda)

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
1. Zámostná Marie (tercie)
17. Bednářová Eliška (tercie)

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
1. Kratochvíl Daniel
1. Kučerová Kateřina

Matematický klokan ve šk. roce 2020/2021:

Krajské kolo:

Kategorie Benjamin (primy a sekundy gymnázií a 6. a 7. třídy základních škol)
5. Máca Jakub (sekunda)

Matematická olympiáda ve šk. roce 2019/2020:

http://www.matematickaolympiada.cz/

Krajské kolo:

kategorie A (3. ročníky SŠ a septima, 4.roč SŠ a oktáva)
5. Matoušek Tomáš

Okresní kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
1. Kadlec Prokop (kvarta)
2. Přibyl Ondřej (kvarta)

pIšQworky ve šk. roce 2019/2020:

Oblastní kolo:

2. Tým "Nevyškrtnutelní" Martin Hájek, Alžběta Pátková, Eliška Holubová (4. A), Pavel Hájek, Vojtěch Pátek (1. A)

Matematická olympiáda ve šk. roce 2018/2019:

http://www.matematickaolympiada.cz/

Krajské kolo:

kategorie A (3. ročníky SŠ a septima, 4. roč SŠ a oktáva)
8. Čermák Marek (septima)
15. Matoušek Tomáš (septima)

kategorie B (2. ročníky SŠ , sexta)
8. Fejfar Tadeáš (sexta)
16. Běhan Ondřej (sexta)
17. Křivánek Adam (sexta)
18. Dvořák Lukáš (sexta)

kategorie C (1. ročníky SŠ a kvinta)
21. Krejčová Ludmila (1.A)
32. Přechová Justýna Melánie (kvinta)

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
7. Zámostná Marie
12. Melichar Jiří

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
9. Kratochvíl Daniel
25. Matoušek Šimon

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
1. Kadlec Prokop
6. Sequens Johan

Přírodovědný klokan ve šk. roce 2018/2019:

Krajské kolo:

kategorie Junior (studenti střední školy)
4. Tadeáš Fejfar

pIšQworky ve šk. roce 2018/2019:

Oblastní kolo:

2. Tým "Hroudy" Jakub Hejl, Petr Chvátal, Jiří Neuman, Jakub Vítů ze 4. A a Marek Čermák ze septimy

Pythagoriáda ve šk. roce 2018/2019:

Okresní kolo:

primy gymnázií a šesté třídy základních škol
3. Zámostná Marie
7. Bednářová Eliška

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
5. Kučerová Kateřina
15. Němečková Ellen

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
1. Kadlec Prokop
6. Přibyl Ondřej

Matematická olympiáda ve šk. roce 2017/2018:

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
3. Kučerová Kateřina
8. Kratochvíl Daniel

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
11. Brychtová Luciana
11. Kadlec Prokop

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
9. Gregor Jáchym

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
6. Steiner Šimon

Krajské kolo:

kategorie B (2. ročníky SŠ a sexta)
6. Čermák Marek (sexta)
7. Hájek Martin (2.A)
9. Matoušek Tomáš (sexta)

kategorie C (1. ročníky SŠ a kvinta)
20. Fejfar Tadeáš (kvinta)

Matematický klokan ve šk. roce 2017/2018:

Krajské kolo:

Kategorie Benjamin (primy a sekundy gymnázií a 6. a 7. třídy základních škol)
1. Kadlec Prokop (sekunda)

Kategorie Junior (kvinta a sexta gymnázií a 1.a 2. ročníky SŠ)
5. Matoušek Tomáš (kvinta)

Pythagoriáda ve šk. roce 2017/2018:

Okresní kolo:

primy gymnázií a šesté třídy základních škol
1. Kučerová Kateřina
5. Kratochvíl Daniel

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
7. Mareček Jakub

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
7. Gregor Jáchym

Matematická olympiáda ve šk. roce 2016/2017:

Krajské kolo:

kategorie A (3. a 4. ročníky SŠ, septima a oktáva)
13. Rudolf Jiří (septima)

kategorie B (2. ročníky SŠ a sexta)
17. Herciková Lucie (sexta)

kategorie C (1. ročníky SŠ a kvinta)
4. Matoušek Tomáš (kvinta)

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
4. Brychtová Luciana
11. Kadlec Prokop

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
1. Gregor Jáchym

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
4. Fejfar Tadeáš
8. Běhan Ondřej

Pythagoriáda ve šk. roce 2016/2017:

Okresní kolo:

primy gymnázií a šesté třídy základních škol
1. Kadlec Prokop
14. Mareček Jakub

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
11. Gregor Jáchym

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
1. Jacobs Martin


Matematická olympiáda ve šk. roce 2015/2016:

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
12. Zažímal Ondřej
19. Gregor Jáchym

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
1. Svobodová Markéta
7. Adamová Magdalena
12. Přechová Justýna

kategorie Z8 (tercií gymnázií a osmé třídy základních škol)
17. Fejfar Tadeáš

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
4. Matoušek Tomáš
8. Čermák Marek

Krajské kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)

kategorie C (první ročníky středních škol)
7. Herciková Lucie

kategorie B (druhé ročníky středních škol)
1. Rudolf Jiří (sexta)
6. Kaňkovská Šárka (sexta)
13. Bláhová Kateřina a Jindřich Leoš (sexta)
18. Tesař Michal (2. A)


Pythagoriáda ve šk. roce 2014/2015:

Okresní kolo:

primy gymnázií a šesté třídy základních škol
5. Krejza Matyáš

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
23. Nosek Vít

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
2. Krafková Kateřina

Logická olympiáda ve šk. roce 2014/2015:

Krajské kolo:

kategorie B (studenti vyššího stupně základních škol)
16. Herciková Lucie (kvarta)
kategorie C (studenti středních škol)
11. Hůry Šimon (oktáva)

Soutěž "pIšQworky"

Oblastní kolo:

1. Tým "Interrupce interpunkce"
Jan Tesař, Václav Boček, Jakub Novotný, František Holub ze 3. A a Michal Tesař z 1. A

http://www.pisqworky.cz/novinky/1275-v-jihlave-se-hralo-o-pendreky

Krajské kolo:

2. Tým "Interrupce interpunkce"
Jan Tesař, Václav Boček, Jakub Novotný, František Holub ze 3. A a Michal Tesař z 1. A


Matematická olympiáda ve šk. roce 2014/2015:

Info: http://www.math.muni.cz/~rvmo/

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
2. Svobodová Markéta

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
12. Fejfar Tadeáš

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
5. Matoušek Tomáš

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
7. Herciková Lucie

Krajské kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
18. Herciková Lucie

kategorie C (první ročníky středních škol)
2. Rudolf Jiří

Přírodovědný klokan ve šk. roce 2014/2015:

2. Martin Tůma (sexta)
3. Matyáš Fejfar (kvinta)
3. Jiří Rudolf (kvinta)


Pythagoriáda ve šk. roce 2013/2014:

Okresní kolo:

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
1. Kupka Zdeněk
9. Krafková Kateřina

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
9. Herciková Lucie
12. Klíma Petr

Logická olympiáda ve šk. roce 2013/2014:

Krajské kolo:

kategorie C (studenti středních škol)
18. Veselá Pavla (kvinta)

pIšQworky

Oblastní kolo:

1. Tým "Pánská jízda"
Jan Tesař, Václav Boček, Jakub Novotný, František Holub ze 3. A a Jiří Janek z oktávy


Matematická olympiáda ve šk. roce 2013/2014:

Info: http://www.math.muni.cz/~rvmo/

Okresní kolo:

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
4. Krafková Kateřina a Matoušek Tomáš
11. Čermák Marek
20. Pivoňka Jan

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
6. Herciková Lucie

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
1. Kaňkovská Šárka
2. Bláhová Kateřina
4. Rudolf Jiří

Krajské kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
22. Bláhová Kateřina
22. Rudolf Jiří
24. Kaňkovská Šárka

kategorie A (třetí a čtvrté ročníky středních škol)
3. Janek Jiří (oktáva)

kategorie B (druhé ročníky středních škol)
13. Veselá Pavla
15. Michálková Anežka
19. Šindelářová Daniela

kategorie C (první ročníky středních škol)
4. Buláková Jana

Národní kolo:

kategorie A (třetí a čtvrté ročníky středních škol)
27. Janek Jiří (oktáva)


Pythagoriáda ve šk. roce 2012/2013:

Okresní kolo:

sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol
4. Herciková Lucie
9. Klíma Petr

tercie gymnázií a osmé třídy základních škol
1.- 2. Bláhová Kateřina
1.- 2. Rudolf Jiří

Matematická olympiáda ve šk. roce 2012/2013:

Info: http://www.math.muni.cz/~rvmo/

Okresní kolo:

kategorie Z6 (primy gymnázií a šesté třídy základních škol)
3. Krafková Kateřina
16. Langhammer Vojtěch

kategorie Z7 (sekundy gymnázií a sedmé třídy základních škol)
7. Herciková Lucie a Klíma Petr

kategorie Z8 (tercie gymnázií a osmé třídy základních škol)
1. Rudolf Jiří
5. Kaňkovská Šárka

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
2. Buláková Jana
7. Zemková Kateřina
13. Nosková Ludmila

Krajské kolo:

kategorie Z9 (kvarty gymnázií a deváté třídy základních škol)
14. Buláková Jana
26. Zemková Kateřina

kategorie A (třetí a čtvrté ročníky středních škol)
8. Janek Jiří (septima)

kategorie B (druhé ročníky středních škol)
7. Janková Martina (sexta)

kategorie C (první ročníky středních škol)
17. Veselá Pavla (kvinta)

Logická olympiáda ve šk. roce 2012/2013:

Okresní kolo:

kategorie C (studenti středních škol)
5. Veselá Pavla (kvinta)

Krajské kolo:

kategorie C (studenti středních škol)
12. Veselá Pavla (kvinta)

Matematický klokan ve šk. roce 2012/2013:

Krajské kolo:

kategorie Student (třetí a čtvrté ročníky středních škol)
1. Janek Jiří (septima)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 10 of květen, 2022 11:30:07 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.