Loading...
 

Marketing a management


Charakteristika učiva

 • marketing - pojem, význam
 • základní podnikatelské koncepce
 • marketingový informační systém
 • marketingový mix
 • marketingové strategické plánování
 • kupní chování spotřebitele
 • management - pojem, význam
 • historický vývoj managementu
 • manažer 21. století
 • manažerské funkce
 • organizační struktury
 • komponenty managementu
 • controlling
 • yield management

Učivo probrané v tomto předmětu je součástí maturitních okruhů z ekonomiky.

Maturitní okruhy marketing a management

1. Trh práce a nezaměstnanost – nabídka a poptávka po práci (substituční a důchodový efekt), přirozená míra, dělení nezaměstnanosti, státní politika nezaměstnanosti (aktivní, pasivní), vztah nezaměstnanosti a inflace, nedokonalosti trhu práce.
2. Měření výkonu ekonomiky – pojem HDP, HNP, metody výpočtu, mezinárodní srovnání, nedostatky HDP.
3. Inflace – pojem, závažnost, příčiny, důsledky, metody výpočtů, využití ukazatelů, protiinflační politika, deflace, deflace, nabídka peněz a poptávka po penězích, vztah nezaměstnanosti a inflace.
4. Regulace, konkurence – státní regulace trhů, externality, veřejné statky, nedokonalé informace, morální hazard, státní zásahy do cen.
5. Tržní systém – základní ekonomické subjekty, statky (volné, vázané), základní výrobní faktory, PPF, náklady (FC, VC, TC – graf), výnosy (zákon klesajících výnosů). Nabídka, poptávka, rovnice poptávky, základní graf nabídky a poptávky.
6. Trh – tržní mechanismus, AS, AD, grafy, fiskální a monetární politika, makroekonomická rovnováha z pohledu klasiků, keynesiánců a neokeynesiánců (grafy).
7. Ekonomie – pojem, ekonomické teorie, historický vývoj (antické, kanonisté, merkantelismus, klasická škola, neoklasická ekonomie, hlavní směry ekonomie 20. století).
8. Nákupní chování spotřebitelů a organizací – model podnět odezva (černá skříňka), faktory ovlivňující spotřební chování, proces rozhodování, typy nákupního chování, chování domácností, chování organizací.
9. Distribuce – pojem, přímá a nepřímá, funkce distribučních cest, intenzita prodeje, velkoobchod (funkce, typy), maloobchod, historie maloobchodu, obchodnické triky.
10. Cena – pojem, tvorba ceny (interní a externí faktory), cíle podniku při stanovení ceny, metody stanovení ceny, cenové strategie tvorby ceny.
11. Výrobek (produkt) – pojem, členění výrobku, sortiment (výrobní, obchodní), komplexní výrobek, obal (funkce), značka výrobku (vlastnosti, druhy), ochranná známka, vývoj výrobku, životní cyklus výrobku.
12. Personální management (řízení lidských zdrojů) – cíl, práce manažera, řízení, plánování a získávání pracovníků, náborové kanály, uvolňování pracovníků, personální výběr (metody), strategie rozhodování, hodnocení prac. výkonu, vzdělávání, druhy kariéry (vývoj), motivace (nástroje), stimul, pracovní spokojenost a nespokojenost, teorie X a Y.
13. Marketingové prostředí podniku – podstata marketingu, pojmy nabídka, poptávka a trh (subjekty, rozdělení) v marketingu, přístupy firem, segmentace trhu, podnikatelské koncepce, marketingový mix, mikro a makroprostředí firmy, marketingový informační systém.
14. Management – pojetí, funkce, role, komponenty, rozdělení manažerů, historický vývoj, přístupy, synergický efekt.
15. Manažer v procesu řízení – manažer, vznik (vývojové fáze), cíle zájmových skupin, manažeři podle stylu řízení, předpoklady.
16. Bankovnictví – vývoj peněz, barterové obchody, mince, papírové peníze, soustava a centrální banka – vznik, role.
17. Finanční trhy – obchodní banky, vklady, úvěry (členění), úroková míra (ovlivňující faktory), produkty, ostatní bankovní služby.
18. Operace na finančních a kapitálových trzích, měnové a finanční instituce – struktura, peněžní trhy, krátkodobé CP, kapitálové trhy (nástroje), emise, deriváty, instituce.
19. Funkce managementu – plánování (cíle, sestavení, členění plánů), rozhodování (druhy, analýza), organizování.
20. Funkce managementu – komunikace (roviny sdělování, uvnitř a navenek), kontrola (pojmy, systém, proces).


Image Image
To nejdůležitější z DruckeraMarketing a management


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pátek 05 of červen, 2020 13:54:09 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.