Loading...
 

Jednací řád školské rady


Školská rada při Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči zřízená s účinností od 21. 6. 2005
usnesením Rady kraje Vysočina 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005


Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je „školský zákon“.

Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na
působnosti rady školy stanovené zákonem.

Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a
návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

Čl. 4 Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5 Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního a stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen rady školy.
V případě nutnosti může školská rada schvalovat potřebné dokumenty na základě elektronické komunikace ("per rollam"). Komunikaci řídí předseda, který informuje jednotlivé členy, poskytuje podklady a vyžádá si konečné stanovisko. O průběhu celého procesu pořídí zápis, jehož přílohou jsou vytištěná vyjádření jednotlivých členů školské rady. Zápis nechá schválit na nejbližším zasedání.

Čl. 7 Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování nebo projednávání dokumentů, návrhů a podnětů podle § 168 odst. 1 školského zákona. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 9 Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou.


Schváleno v Telči dne 5. června 2017 Mgr. Josef Drmota, předseda školské rady

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 06 of červen, 2017 21:01:08 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.