Loading...
 

Spolek přátel GOB a SOŠ Telč


Předseda: Ing. Dana Pivoňková

Hospodářka: Lucie Hadravová

Školní rok: 2017/2018

Třída: Jméno:
Prima Ing. Dušan Novotný
Sekunda Mgr. Eva Marečková
Tercie Ing. Eva Přibylová
Kvarta Ilona Adamová
Kvinta Monika Fejfarová
Sexta Ing. Dana Pivoňková
Septima Eva Moudrá
Oktáva Miloš Novák
1. A Ing. Jaroslav Pachr
2. A Zdena Maryšková
3. A Libor Mironiuk
4. A Jindřich Pospíchal
1. AS Mgr. Ivana Marková
2. AS Marie NoháčkováČasový plán schůzek ve školním roce 2017/2018:


19. 10. 2017 (čt)
Schůze výboru
První třídní schůzka
Informace o prospěchu

30. 11. 2017 (čt)
Pedagogické odpoledne

3. 4. 2018 (út) - ZMĚNA
Schůze výboru
Druhá třídní schůzka
Informace o prospěchu47367504
Číslo účtu403507754/0600


Stanovy Spolku přátel GOB a SOŠ Telč

I.

NÁZEV SPOLKU


1. Název spolku: Spolek přátel GOB a SOŠ Telč
2. Sídlo spolku: Hradecká 235, 588 56 Telč

3. Spolek přátel GOB a SOŠ Telč (dále jen spolek) je dobrovolným nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, které se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

4. Spolek provozuje svoji činnost samostatně a na vlastní účet. Je samostatnou právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů.

5. „Ředitelem školy“ se rozumí ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235.

II.

CÍLE SPOLKU


1. Cíle činnosti spolku jsou zejména:

a) podpora vzdělávání, výchovy a zájmové činnosti

b) podpora účasti na odborných seminářích, soustředěních, vzdělávacích exkurzích a v soutěžích

c) zvyšování odborných a jazykových znalostí mládeže navázáním kontaktů se školami v zahraničí

d) podpora rozvoje mezinárodních kontaktů mládeže zajišťováním studijních a pracovních pobytů v zahraničí

e) podpora při zajištění lyžařských výcviků a letních sportovních kurzů

f) podpora talentovaných a aktivních žáků k lepším studijním výsledkům a k reprezentaci školy před školní i mimoškolní veřejností

g) spolupráce s pedagogickou a rodičovskou veřejností

h) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování podmínek výchovně vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

i) organizace plesů

j) uvolňování finančních prostředků pro potřeby školy a studentů

k) spolupráce rodiny a školy v oblasti včasného podchycení výchovných a výukových problémů

l) podporování a usilování o prestiž školy uskutečňováním kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost

m) seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a účast na jejich vyřizování

III.

ČLENSTVÍ


1. Členem může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek.

2. Členství vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.

3. Každý člen má právo:

a) podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku prostřednictvím volených orgánů

b) volit a být volen za člena volených orgánů spolku

c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti spolku kterémukoliv z jeho volených orgánů a být o jejich vyřízení informován

d) podílet se na výhodách plynoucích z hospodaření spolku dle rozhodnutí výboru

e) účastnit se jednání orgánů

4. Každý člen je povinen:

a) každoročně po zahájení školního roku do 1. 11. zaplatit členský příspěvek; každý člen platí členský příspěvek tolikrát, kolik jeho dětí na škole studuje

b) dodržovat stanovy spolku, plnit rozhodnutí jeho orgánů a aktivně se podílet na jeho činnosti

c) poukazovat na nedostatky v práci spolku a usilovat o jejich odstranění

5. Při rozhodování orgánů spolku, včetně voleb, má každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých finančních a materiálních prostředků na činnost spolku.

6. Zánik členství:

a) v průběhu školního roku vystoupením na základě písemného oznámení nebo úmrtí

b) u rodičů žáka dnem ukončení studia

c) nezaplacením členského příspěvku počátkem školního roku

d) zánikem spolku

IV.

ORGÁNY SPOLKU


1. Orgány spolku jsou:

a) výbor

b) předseda spolku, místopředseda spolku a hospodář spolku

VÝBOR

2. Je nejvyšším orgánem spolku.

3. Každá třída GOB a SOŠ Telč volí jednoho delegáta do výboru spolku.

4. Členové výboru mají právo:

a) účastnit se jednání výboru a hlasovat

b) přednášet návrhy a připomínky třídy k činnosti a hospodaření spolku

c) požadovat vysvětlení k činnosti spolku od předsedy spolku a hospodáře spolku

d) schvalovat plán hospodaření a změny výdajů v plánu hospodaření v průběhu roku

e) kontrolovat hospodaření spolku, nahlížet do účetních záznamů a schvalovat roční vyúčtování hospodaření

f) navrhovat změny stanov


5. Výbor rozhoduje hlasováním. Návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů výborů, není-li stanoveno jinak.

6. Nadpoloviční většinou přítomných členů výboru schvaluje výbor zejména:

a) plán hospodaření a roční vyúčtování hospodaření

b) využití finančních prostředků spolku

c) předsedu spolku a místopředsedu spolku na návrh ředitele školy

d) hospodáře spolku na návrh předsedy spolku

7. Nadpoloviční většinou všech členů výboru rozhoduje výbor o:

a) změnách stanov

b) o sloučení nebo zrušení spolku

c) o odvolání předsedy spolku, popř. místopředsedy spolku

8. Členové výboru jsou povinni poskytovat a zprostředkovávat informace o činnosti a hospodaření spolku ve třídě, kterou zastupují.

9. Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru svolává předseda spolku nebo nadpoloviční většina členů výboru.

10. Není-li výbor opakovaně schopen se sejít k rozhodování, postačí k přijetí návrhu souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

PŘEDSEDA SPOLKU, MÍSTOPŘEDSEDA SPOLKU A HOSPODÁŘ SPOLKU

11. Do působnosti předsedy spolku patří:

a) zabezpečovat a kontrolovat plnění rozhodnutí výboru

b) podávat zprávy o činnosti a hospodaření spolku ostatním členům výboru

c) předkládat ke schválení plán hospodaření, změny ve výdajích plánu hospodaření a roční vyúčtování hospodaření

d) navrhovat změny stanov

12. Předseda spolku společně s místopředsedou spolku, hospodářem spolku a ředitelem školy, popř. dalšími pracovníky školy projednává:

a) koncepci výchovně vzdělávací práce školy

b) podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

c) provoz školy, hygienické a stravovací podmínky žáků

d) zájmové i odborné činnosti ve škole

e) plán hospodaření

13. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, v jeho nepřítomnosti je jím místopředseda spolku.


V.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ


Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů zvolených dle článku IV/2.


VI.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU


1. Hospodaření se uskutečňuje na základě plánu hospodaření, který každoročně sestavuje předseda spolku a hospodář spolku na období následujícího školního roku nejpozději do 15. 10.

2. Hospodář spolku hospodaří s finančními prostředky dle plánu hospodaření. Změnu výdajů v plánu hospodaření v průběhu školního roku schvaluje výbor.

3. Po skončení školního roku hospodář sestaví roční vyúčtování, které společně s novým plánem hospodaření předloží ke schválení prvnímu jednání výboru v novém školním roce.

4. Příjmy spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky

b) finanční a materiální dary

c) výnosy z akcí organizovaných spolkem

d) dotace z veřejných rozpočtů

5. Základní zásady pro nakládání s příjmy:

a) výše členského příspěvku stanoví hospodář na každý školní rok a je součástí plánu hospodaření, který schvaluje výbor

b) členské příspěvky a dary, které nebudou v průběhu školního roku použity, zůstávají majetkem spolku a mohou být využívány pro činnost i v dalších obdobích

6. Výdaje spolku lze použít pouze na dosažení cílů spolku.

VII.

ZÁNIK SPOLKU


1. Spolek zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výboru

b) rozhodnutím Krajského soudu v Brně o jeho rozpuštění

2. Po majetkovém vypořádání přechází zůstatky finančních a materiálních prostředků do vlastnictví GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235.


V Telči 22. 9. 2016

Vytvořil admin, naposledy upraveno Úterý 13 of únor, 2018 10:03:36 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.