Loading...
 

Spolek přátel GOB a SOŠ Telč


Předseda: Ing. Dana Pivoňková, od 1. 4. 2021 Ing. Zdeněk Krafka

Hospodářka: Lucie Hadravová

Školní rok: 2020/2021

Třída: Jméno:
Prima Mgr. Milena Kopečná
Sekunda Mgr. Šárka Jahodová
Tercie Markéta Vetýšková
Kvarta Ing. Dušan Novotný
Kvinta Jana Pospíchalová
Sexta Ing. Eva Přibylová
Septima Ilona Adamová
Oktáva Monika Fejfarová
1.A Ing. Zdeněk Krafka
2.A Ing. Luděk Rudolf
3. A Marta Kadlecová
4. A Ing. Jaroslav Pachr
1.AS Jana Skálová
2. AS Michaela Palasová
3. AS Jana Bláhová
4. AS Mgr. Ivana MarkováČasový plán schůzek ve školním roce 2020/2021:


22. 10. 2020 (čt)
Schůze výboru
První třídní schůzka
Informace o prospěchu

26. 11. 2020 (čt)
Pedagogické odpoledne

8. 4. 2021 (čt)
Schůze výboru
Druhá třídní schůzka
Informace o prospěchu47367504
Číslo účtu403507754/0600


Stanovy Spolku přátel GOB a SOŠ Telč

I.

NÁZEV SPOLKU


1. Název spolku: Spolek přátel GOB a SOŠ Telč
2. Sídlo spolku: Hradecká 235, 588 56 Telč

3. Spolek přátel GOB a SOŠ Telč (dále jen spolek) je dobrovolným nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, které se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.

4. Spolek provozuje svoji činnost samostatně a na vlastní účet. Je samostatnou právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů.

5. „Ředitelem školy“ se rozumí ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235.

II.

CÍLE SPOLKU


1. Cíle činnosti spolku jsou zejména:

a) podpora vzdělávání, výchovy a zájmové činnosti

b) podpora účasti na odborných seminářích, soustředěních, vzdělávacích exkurzích a v soutěžích

c) zvyšování odborných a jazykových znalostí mládeže navázáním kontaktů se školami v zahraničí

d) podpora rozvoje mezinárodních kontaktů mládeže zajišťováním studijních a pracovních pobytů v zahraničí

e) podpora při zajištění lyžařských výcviků a letních sportovních kurzů

f) podpora talentovaných a aktivních žáků k lepším studijním výsledkům a k reprezentaci školy před školní i mimoškolní veřejností

g) spolupráce s pedagogickou a rodičovskou veřejností

h) přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování podmínek výchovně vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

i) organizace plesů

j) uvolňování finančních prostředků pro potřeby školy a studentů

k) spolupráce rodiny a školy v oblasti včasného podchycení výchovných a výukových problémů

l) podporování a usilování o prestiž školy uskutečňováním kulturních i sportovních akcí pro širokou veřejnost

m) seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a účast na jejich vyřizování

III.

ČLENSTVÍ


1. Členem může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a zaplatí členský příspěvek.

2. Členství vzniká zaplacením ročního členského příspěvku.

3. Každý člen má právo:

a) podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku prostřednictvím volených orgánů

b) volit a být volen za člena volených orgánů spolku

c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti spolku kterémukoliv z jeho volených orgánů a být o jejich vyřízení informován

d) podílet se na výhodách plynoucích z hospodaření spolku dle rozhodnutí výboru

e) účastnit se jednání orgánů

4. Každý člen je povinen:

a) každoročně po zahájení školního roku do 1. 11. zaplatit členský příspěvek; každý člen platí členský příspěvek tolikrát, kolik jeho dětí na škole studuje

b) dodržovat stanovy spolku, plnit rozhodnutí jeho orgánů a aktivně se podílet na jeho činnosti

c) poukazovat na nedostatky v práci spolku a usilovat o jejich odstranění

5. Při rozhodování orgánů spolku, včetně voleb, má každý člen jeden hlas, bez ohledu na výši poskytnutých finančních a materiálních prostředků na činnost spolku.

6. Zánik členství:

a) v průběhu školního roku vystoupením na základě písemného oznámení nebo úmrtí

b) u rodičů žáka dnem ukončení studia

c) nezaplacením členského příspěvku počátkem školního roku

d) zánikem spolku

IV.

ORGÁNY SPOLKU


1. Orgány spolku jsou:

a) výbor

b) předseda spolku, místopředseda spolku a hospodář spolku

VÝBOR

2. Je nejvyšším orgánem spolku.

3. Každá třída GOB a SOŠ Telč volí jednoho delegáta do výboru spolku.

4. Členové výboru mají právo:

a) účastnit se jednání výboru a hlasovat

b) přednášet návrhy a připomínky třídy k činnosti a hospodaření spolku

c) požadovat vysvětlení k činnosti spolku od předsedy spolku a hospodáře spolku

d) schvalovat plán hospodaření a změny výdajů v plánu hospodaření v průběhu roku

e) kontrolovat hospodaření spolku, nahlížet do účetních záznamů a schvalovat roční vyúčtování hospodaření

f) navrhovat změny stanov


5. Výbor rozhoduje hlasováním. Návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných členů výborů, není-li stanoveno jinak.

6. Nadpoloviční většinou přítomných členů výboru schvaluje výbor zejména:

a) plán hospodaření a roční vyúčtování hospodaření

b) využití finančních prostředků spolku

c) předsedu spolku a místopředsedu spolku na návrh ředitele školy

d) hospodáře spolku na návrh předsedy spolku

7. Nadpoloviční většinou všech členů výboru rozhoduje výbor o:

a) změnách stanov

b) o sloučení nebo zrušení spolku

c) o odvolání předsedy spolku, popř. místopředsedy spolku

8. Členové výboru jsou povinni poskytovat a zprostředkovávat informace o činnosti a hospodaření spolku ve třídě, kterou zastupují.

9. Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru svolává předseda spolku nebo nadpoloviční většina členů výboru.

10. Není-li výbor opakovaně schopen se sejít k rozhodování, postačí k přijetí návrhu souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

PŘEDSEDA SPOLKU, MÍSTOPŘEDSEDA SPOLKU A HOSPODÁŘ SPOLKU

11. Do působnosti předsedy spolku patří:

a) zabezpečovat a kontrolovat plnění rozhodnutí výboru

b) podávat zprávy o činnosti a hospodaření spolku ostatním členům výboru

c) předkládat ke schválení plán hospodaření, změny ve výdajích plánu hospodaření a roční vyúčtování hospodaření

d) navrhovat změny stanov

12. Předseda spolku společně s místopředsedou spolku, hospodářem spolku a ředitelem školy, popř. dalšími pracovníky školy projednává:

a) koncepci výchovně vzdělávací práce školy

b) podmínky zabezpečení školy v oblasti materiální, hospodářské a personální

c) provoz školy, hygienické a stravovací podmínky žáků

d) zájmové i odborné činnosti ve škole

e) plán hospodaření

13. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, v jeho nepřítomnosti je jím místopředseda spolku.


V.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ


Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů zvolených dle článku IV/2.


VI.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU


1. Hospodaření se uskutečňuje na základě plánu hospodaření, který každoročně sestavuje předseda spolku a hospodář spolku na období následujícího školního roku nejpozději do 15. 10.

2. Hospodář spolku hospodaří s finančními prostředky dle plánu hospodaření. Změnu výdajů v plánu hospodaření v průběhu školního roku schvaluje výbor.

3. Po skončení školního roku hospodář sestaví roční vyúčtování, které společně s novým plánem hospodaření předloží ke schválení prvnímu jednání výboru v novém školním roce.

4. Příjmy spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky

b) finanční a materiální dary

c) výnosy z akcí organizovaných spolkem

d) dotace z veřejných rozpočtů

5. Základní zásady pro nakládání s příjmy:

a) výše členského příspěvku stanoví hospodář na každý školní rok a je součástí plánu hospodaření, který schvaluje výbor

b) členské příspěvky a dary, které nebudou v průběhu školního roku použity, zůstávají majetkem spolku a mohou být využívány pro činnost i v dalších obdobích

6. Výdaje spolku lze použít pouze na dosažení cílů spolku.

VII.

ZÁNIK SPOLKU


1. Spolek zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výboru

b) rozhodnutím Krajského soudu v Brně o jeho rozpuštění

2. Po majetkovém vypořádání přechází zůstatky finančních a materiálních prostředků do vlastnictví GOB a SOŠ Telč, Hradecká 235.


V Telči 22. 9. 2016

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 06 of duben, 2021 11:05:29 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.