Loading...
 

Přijímací řízení - jaro 2020


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy následující údaje:

Přijímací řízení je vyhlášeno pro studijní obor:


63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Předpokládaný možný počet přijatých žáků do prvního ročníku ve druhém kole: 10


Termín a místo podání přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to na předepsaném tiskopisu nejpozději dne 7. července 2020 do 12:00 hodin do kanceláře školy, Hradecká 235, Telč. (Poznámka k vyplňování: v přihlášce se neuvádí zaměření.) Škola doporučuje osobní předání přihlášky, případně její zaslání doporučeným dopisem na adresu školy. Přihlášenému uchazeči bude odeslána pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 pracovních dní před jejím konáním.

Zdravotní a jiná potvrzení

Škola nevyžaduje na přihlášce od uchazečů lékařské potvrzení.

Kritéria přijímacího řízení 


V přijímacím řízení se vyžaduje účast uchazeče u písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě celkového hodnocení:

V přijímacím řízení lze získat 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z matematiky, 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka, 50 bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 10 bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích (celkem max. 160 bodů).

Bodování prospěchu na základní škole

Účastníkům přijímacího řízení budou přiděleny body za průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu. Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 50 bodů, průměru 3,00 odpovídá 0 bodů.

Bodování soutěží

Individuální okresní a vyšší soutěž v 8. a 9. třídě ZŠ ze všeobecně vzdělávacích předmětů (mimo výchov) – 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. – 10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet dosažených bodů je 10. (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 10 bodů). Výsledky musí být doloženy na zvláštním dokladu (kopie diplomu, případně potvrzení základní školy), který byl předán současně s přihláškou.

Celkové hodnocení

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového součtu získaných bodů, všichni účastníci přijímacího řízení daného oboru budou seřazeni sestupně. U zahraničních uchazečů bude na žádost písemná práce z českého jazyka nahrazena pohovorem zaměřeným na ověření základních znalostí českého jazyka a při splnění základních znalostí bude uchazeči do celkového hodnocení započten dvojnásobný počet bodů z písemné práce z matematiky. Při nesplnění požadavků při ověřování znalostí českého jazyka uchazeč přijat nebude.

Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku

V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
- bude upřednostněn uchazeč se zdravotním znevýhodněním
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v písemné práci z matematiky
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v písemné práci z jazyka českého
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem na ZŠ (v pořadí od nejvyššího ročníku)


Důležitá upozornění

1. Termín pro konání pro písemné práce z matematiky a českého jazyka je stanoven na den 16. července 2020. Bližší časové údaje obdrží uchazeči v pozvánce.

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu bude zveřejněno 16. července 2020 ve 12 hod. u vchodu do školy a na www.gymnsostelc.cz („Výsledky přijímacího řízení“) pod evidenčním číslem, které bude oznámeno uchazeči nejpozději v den konání testů před jejich zahájením. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. (Pozn.: přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou, v případě zájmu si zákonný zástupce může vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve škole). Od data zveřejnění rozhodnutí začíná plynout zákonná lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

3. Přijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Zápisový lístek je nutné předat do kanceláře školy Hradecká 235, Telč nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze předat osobně, případně prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem).

4. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonné lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

5. V případě nepřijetí ke studiu lze využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně školy dne 16. 7. 2020 od 12.00 hod. do 13.00 hod.

6. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci nezletilých žáků osobně v ředitelně školy 16. 7. 2020 od 13.00 hod. do 15.00 hod. (vyzvednout rozhodnutí může zákonný zástupce podepsaný na přihlášce uchazeče, případně další zákonný zástupce pověřený plnou mocí). Nevyzvednutá rozhodnutí budou po tomto termínu zaslána poštou.

7. Ke vzdělávání ve střední škole lze dle ustanovení § 59 odst. 1 školského zákona přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku. Uchazeč doloží splnění podmínky nejpozději při zahájení vzdělávání vysvědčením.

V Telči dne 24. 6. 2020
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Středa 24 of červen, 2020 13:04:07 uživatelem maca.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.