Loading...
 

Přijímací řízení - jaro 2020


Oproti původním informacím dojde k podstatným změnám, po legislativním schválení a obdržení závazných podrobností Vás budeme co nejdříve informovat. 


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ředitel školy následující údaje:

1. kolo přijímacího řízení - jaro 2020


Studijní obory:


79-41-K/81 gymnázium - osmileté

Nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku: 30

79-41-K/41 gymnázium - čtyřleté

Nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku: 30

63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku: 30


Termín a místo podání přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to na předepsaném tiskopisu nejpozději dne 2. března 2020 do kanceláře školy, Hradecká 235, Telč. (Poznámka k vyplňování : u oboru Ekonomika a podnikání se v přihlášce neuvádí zaměření.) Škola doporučuje osobní předání přihlášky, případně její zaslání doporučeným dopisem na adresu školy. Přihlášený uchazeč obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

Zdravotní a jiná potvrzení

Škola nevyžaduje na přihlášce od uchazečů lékařské potvrzení. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.


Kritéria přijímacího řízení pro obory 79-41-K/81, 79-41-K/41 a 63-41-M/01Ve všech oborech se v přijímacím řízení vyžaduje vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky organizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě celkového hodnocení

V přijímacím řízení lze získat 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z matematiky, 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka, 50 bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 10 bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích.

Bodování prospěchu na základní škole

Účastníkům přijímacího řízení budou přiděleny body za průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu. Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 50 bodů, průměru 3,00 odpovídá 0 bodů.

Bodování soutěží

Individuální okresní a vyšší soutěž v 8. a 9. třídě ZŠ (u osmiletého gymnaziálního oboru ve 4. a 5. třídě ZŠ) ze všeobecně vzdělávacích předmětů (mimo výchov) – 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. – 10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet dosažených bodů je 10. (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 10 bodů). Výsledky musí být doloženy na zvláštním dokladu (kopie diplomu, případně potvrzení základní školy), který musí být předán nejpozději dne 17. dubna 2020 do kanceláře školy.

Celkové hodnocení

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového součtu získaných bodů, všichni účastníci přijímacího řízení daného oboru budou seřazeni sestupně. U zahraničních uchazečů bude test z českého jazyka na žádost nahrazen pohovorem zaměřeným na ověření základních znalostí českého jazyka a při jeho splnění budou cizinci zařazeni do pořadí dle redukovaného hodnocení určeného Centrem. Pokud uchazeč nesplní požadavky při ověřování znalostí českého jazyka, přijat nebude.

Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku

V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z matematiky
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z jazyka českého
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem na ZŠ (v pořadí od nejvyššího ročníku)
- bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímací zkoušce z matematiky v hodnocení úloh zaslaných Centrem (v pořadí od první úlohy)

Konání druhého kola přijímacího řízení

Pokud po zákonné lhůtě pro odevzdání zápisových lístků nebude naplněn předpokládaný počet přijatých žáků, může být vypsán termín konání druhého kola přijímacího řízení. Ve druhém kole mohou být přijati žáci, kteří neodevzdali zápisový lístek v 1. kole na žádnou střední školu.

Důležitá upozornění

1. Termín pro konání testu z matematiky a českého jazyka je stanoven pro čtyřleté obory vzdělání (79-41-K/41 a 63-41-M/01) na den 14. 4. 2020, je-li škola uvedena v přihlášce na prvním místě. Pokud je škola uvedena na druhém místě, je termín stanoven na 15. 4. 2020.
Pro osmiletý obor gymnázia (79-41-K/81) je termín stanoven na den 16. 4. 2020, je-li škola uvedena v přihlášce na prvním místě. Pokud je škola uvedena na druhém místě, je termín stanoven na 17. 4. 2020. Bližší časové údaje obdrží uchazeči v pozvánce.

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu bude zveřejněno 29. 4. 2020 ve 14 hod. u vchodu do školy a na www.gymnsostelc.cz („Výsledky přijímacího řízení“) pod evidenčním číslem, které bude oznámeno uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. (Pozn.: přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou, v případě zájmu si zákonný zástupce může vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve škole od 4. 5. 2020). Od 29. 4. 2020 začíná plynout zákonná lhůta (10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku, během které musí přijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Zápisový lístek je nutné předat do kanceláře školy Hradecká 235, Telč nejpozději do 15. 5. 2020. Zápisový lístek lze předat osobně, případně prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem). Zápisový lístek obdrží uchazeči na příslušné základní škole.

3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonné lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo z oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška.

4. V případě nepřijetí ke studiu lze využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně školy dne 30. 4. 2020 od 8.00 hod. do 12.00 hod.

5. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci nezletilých žáků osobně v ředitelně školy 30. 4. 2020 od 13.00 hod. do 15.30 hod. (vyzvednout rozhodnutí může zákonný zástupce podepsaný na přihlášce uchazeče, případně další zákonný zástupce pověřený plnou mocí). Nevyzvednutá rozhodnutí budou po tomto termínu zaslána poštou.
6. Při nástupu přijatého uchazeče do 1. ročníku musí být doloženo úspěšné ukončení příslušného ročníku ZŠ (vysvědčení).


V Telči dne 16. 1. 2020
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy


Vytvořil admin, naposledy upraveno Úterý 24 of březen, 2020 10:02:25 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.