Loading...
 

Přijímací řízení - jaro 2019


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a stanovuje následující podmínky:

Přijímací řízení je vyhlášeno pro studijní obor:


63-41-M/01 ekonomika a podnikání

Předpokládaný možný počet přijatých žáků do prvního ročníku ve druhém kole: 10

Termín a místo podání přihlášky

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy, a to na předepsaném tiskopisu nejpozději dne 3. června 2019 do 15 hod. do kanceláře školy, Hradecká 235, Telč. Škola doporučuje osobní předání přihlášky, případně její včasné zaslání doporučeným dopisem na adresu školy. Přihlášenému uchazeči bude odeslána pozvánka ke zkoušce nejpozději 7 pracovních dní před jejím konáním.

Zdravotní a jiná potvrzení

Škola nevyžaduje na přihlášce od uchazečů lékařské potvrzení.

Kritéria přijímacího řízení 


V přijímacím řízení se vyžaduje účast uchazeče u písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě celkového hodnocení:

V přijímacím řízení lze získat celkem max. 160 bodů, z toho 50 bodů za výsledky v písemné práci z matematiky, 50 bodů za výsledky v písemné práci z českého jazyka, 50 bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 10 bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích.

Bodování prospěchu na základní škole

Účastníkům přijímacího řízení budou přiděleny body za průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu. Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 50 bodů, průměru 3,00 odpovídá 0 bodů

Bodování soutěží

Individuální okresní a vyšší soutěž 8. a 9. třída ZŠ ze všeobecně vzdělávacích předmětů (mimo výchov) – 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. – 10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet dosažených bodů je 10. (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 10 bodů). Výsledky musí být doloženy na zvláštním dokladu (kopie diplomu, případně potvrzení základní školy), který byl předán současně s přihláškou.

Celkové hodnocení

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového součtu získaných bodů, všichni účastníci přijímacího řízení budou seřazeni sestupně. U zahraničních studentů bude na žádost písemná práce z českého jazyka nahrazena pohovorem zaměřeným na ověření základních znalostí českého jazyka a při splnění základních znalostí bude uchazeči do celkového hodnocení započten dvojnásobný počet bodů z písemné práce z matematiky. Při nesplnění požadavků při ověřování znalostí českého jazyka uchazeč přijat nebude.

Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku

V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
- bude upřednostněn uchazeč se zdravotním znevýhodněním
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v písemné práci z matematiky
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v písemné práci z jazyka českého
- bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na ZŠ

Důležitá upozornění

1. Termín pro konání písemné práce z matematiky a českého jazyka je stanoven na den 13. června 2019. Bližší časové údaje obdrží uchazeči v pozvánce.

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu bude zveřejněno 13. června 2019 u vchodu do školy a na www.gymnsostelc.cz („Výsledky přijímacího řízení“) pod registračním číslem, které bude oznámeno uchazeči nejpozději v den konání testů před jejich zahájením. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. (Pozn.: přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou). Od data zveřejnění rozhodnutí začíná plynout zákonná lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

3. Přijatí zletilí uchazeči nebo zákonný zástupce přijatých nezletilých uchazečů potvrdí úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Zápisový lístek je nutné předat do kanceláře školy Hradecká 235, Telč nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze předat osobně, případně prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem).

4. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonné lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek obdrží uchazeči na příslušné základní škole (případně na krajském úřadu).

5. V případě nepřijetí ke studiu lze využít možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně školy (Hradecká 235, Telč) dne 13. června 2019 od 13.00 hod. do 14.00 hod.

6. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci nezletilých žáků osobně 13. června 2019 od 14.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy (rozhodnutí může vyzvednout zákonný zástupce podepsaný na přihlášce uchazeče, případně další zákonný zástupce pověřený plnou mocí). Nevyzvednutá rozhodnutí budou po tomto termínu zaslána poštou (rozhodnutí o nepřijetí se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené). Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

7. Ke vzdělávání ve střední škole lze dle ustanovení § 59 odst. 1 školského zákona přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku. Uchazeč doloží splnění podmínky nejpozději při zahájení vzdělávání vysvědčením. Rozhodnutí, kterým se uchazeč přijímá ke vzdělávání ve střední škole, tak nabývá účinnosti teprve dnem, kdy ke splnění této podmínky dojde.


V Telči dne 13. 5. 2019
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy


Vytvořil admin, naposledy upraveno Pondělí 13 of květen, 2019 10:23:15 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.