Loading...
 

Hudební výchova


1. - 4. ročník osmiletého gymnázia


I. Charakteristika a cíle předmětu


Hudební výchova v 1. - 4. ročníku osmiletého gymnázia navazuje na předmět hudební výchova na 1. stupni základní školy. Rozvíjí, kultivuje a prohlubuje to, co žák již získal na prvním stupni základní školy a soustavou pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudbě pohybových činností vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a částečně i produkci hudby a k pochopení základních pojmů z hudební teorie.
Hudební výchova se realizuje v činnostech pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Cílem hudební výchovy na nižším stupni osmiletého gymnázia je rozvoj hudebních schopností a dovedností žáků, jejich hlasové kultury, melodického a harmonického cítění, smyslu pro rytmus, formu , rozvoj hudební paměti, představivosti a fantazie.
Žáci prostřednictvím hudební činnosti rozvíjejí receptivní, reprodukční a produkční schopnosti a dovednosti, získávají vhled do hudební kultury naší a světové, jejich prostřednictvím se učí rozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby jednotlivých uměleckých epoch, získávají orientaci v jejím slohovém a stylovém rozvrstvení.

II. Obsah učiva


Přehled tematických celků
 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Lidský hlas
 3. Stupnice, intervaly, akord, harmonizace
 4. Hudební materiál, hudebně výrazové prostředky
 5. Hudba lidová a umělá, lidový tanec
 6. Hudba spojená s jinými druhy umění
 7. Hudební nástroje a jejich využití v hudbě, hudební tělesa
 8. Hudební forma
 9. Člověk a hudební dílo
 10. Česká a světová hudba
 11. Moderní hudba
 12. Hudba a technika


III. Přístupy k obsahu a organizaci výuky


Hudební výchova v prvním a čtvrtém ročníku osmiletého gymnázia se uskutečňuje prostřednictvím pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností. Tyto činnosti jsou organickou součástí každé hodiny a každého probíraného tématu s tím, že v jednotlivých hodinách podle charakteru probíraného tématu mohou některé činnosti převažovat.
Obsahem činnosti je hlasová výchova, rozvoj rytmických a intonačních dovedností, jednohlasý i vícehlasý zpěv s doprovodem i bez doprovodu (a cappella), hra na orffovské nástroje, popřípadě na jiné nástroje (keyboardy, flétny, kytary, klasické nástroje apod.- využíváme žáků základních uměleckých škol) s následným využitím v předehrách, mezihrách a dohrách, popřípadě ke hře jednoduchých doprovodů k tanečním písním.
Ve výuce se pracuje s hudebním materiálem, hudebně výrazovými prostředky, hudebními formami, pozornost je věnována horizontální i vertikální organizaci hudby. Ze znějící hudby jsou vyvozovány hudební pojmy a hudebně naukové poznatky. Prostřednictvím návštěv výchovných koncertů, besed a dalších hudebních aktivit se žák učí o hudbě hovořit a pokouší se tak vytvářet samostatné soudy.

1. - 4. ročník čtyřletého gymnázia

5.- 8. ročník osmiletého gymnázia


I. Charakteristika a cíle předmětu


Hudební výchova na čtyřletém gymnáziu je logickým pokračováním předmětu hudební výchova na základní škole, v pátém až osmém ročníku gymnázia osmiletého pak předmětem organicky navazujícím na hudební výchovu na nižším stupni. V prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia a pátém a šestém ročníku osmiletého gymnázia je hudební výchova předmětem povinným.
Ve svém činnostním přístupu rozvíjí, kultivuje a prohlubuje to, co žák již získal na nižším stupni. Soustavou pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových činností vede žáka k aktivní percepci, reprodukci a produkci hudby.
Hudební výchova se realizuje v činnostech pěveckých, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Díky těmto činnostem je hudební materiál a hudební teorie (hudební skladby, lidové a umělé písně apod.) na pozadí uměleckého slohu či žánru osvojován a zároveň konfrontován s uměleckými díly dalších druhů umění. Získané poznatky, dovednosti a zkušenosti pak žákovi umožňují hudební dílo jednak prožívat, jednak zařazovat je do uměleckého období, poznávat jeho formu, určovat styl, žánr díla, vytvářet hodnotící stanoviska.Navíc tyto poznatky přispívají k hlubším vhledům do dalších druhů umění.

II. Obsah učiva


Přehled tematických celků
1. a 2. ročník čtyřletého a 5. a 6. ročník osmiletého gymnázia

 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Vokální a instrumentální hudba (její vývoj v jednotlivých hudebních epochách)
 3. Průniky a syntézy, hledání nových cest
 4. Populární hudba, její deriváty

Přehled tematických celků
3. - 4. ročník čtyřletého gymnázia,
7. a 8. ročník osmiletého gymnázia

 1. Pěvecké, instrumentální a hudebně pohybové činnosti
 2. Umělec - tvůrce uměleckého díla
 3. Umělecké dílo
 4. Interpret
 5. Posluchač uměleckého díla
 6. Evropská hudba- hudba mnoha kultur
 7. Hudba a jiné druhy umění
 8. Slohová a stylová analýza
 9. Kritické hodnocení

Rozdělení učiva do jednotlivých ročníků :


Osmileté studium :


PRIMA

Hudební teorie
 • notace houslového a basového klíče, hodnoty not a pomlk, takty
Dějiny hudby
 • vhledy do periodizace a ukázky jednotlivých období (vážná i populární)
Hlasová výchova
 • práce s hlasem a rozvoj hlasové techniky - písně

SEKUNDA

Hudební teorie
 • intervaly, stupnice Dur, tónorod, kvintakord, rytmus
Dějiny hudby
 • vhledy pomocí hudebních ukázek (vážná i populární hudba)
Hlasová výchova
 • práce s hlasem, správná deklamace, dynamika

TERCIE

Hudební teorie
 • intervaly, stupnice mollové tónorod, kvintakord, rytmus
Dějiny hudby
 • vhledy do hudebních období - ukázky a rozbor děl jednotlivých skladatelů (vážné i populární hudby)
Hlasová výchova
 • prostředky výrazového přednesu- legato,staccato, akcenty - upevnění intonace, rozvoj vícehlasého zpěvu

KVARTA

Hudební teorie
 • tvorba kvintakordů a obratů
 • akordické značky , rytmus
Dějiny hudby
 • vhledy a porovnání hudebních stylů a epoch - ukázky (vážná a populární hudba)
Hlasová výchova
 • rozvoj hlasu ,hlasová hygiena, upevnění intonace, rozvoj harmonického cítění, vícehlas

KVINTA

Dějiny hudby
 • periodizace a vývoj jednotlivých období dějin od počátku až do klasicismu - hudba artificiální (vážná) a nonartificiální (populární)
Poslechové činnosti
 • srovnání stylů
Hlasová výchova
 • utvrzování základních pěveckých návyků, jednohlas a vícehlas, využití Orffova instrumentáře
Hudební teorie
 • staré církevní a exotické stupnice, rytmus

SEXTA

Dějiny hudby
 • od romantismu po současnost - hudba artificiální (vážná) a nonartificiální (populární)
Poslechová činnost
 • srovnání stylů a epoch dějin hudby
Hlasová výchova
 • rozšíření hlasového rejstříku. pohyblivost a nosnost tónů, jednohlas, vícehlas, rytmus
Hudební teorie
 • čtyřzvuky, kadence v Dur a moll tóninách

V průběhu celého studia se zabýváme průběžně kapitolou o hudebních nástrojích.
Hlasovým výcvikem a zpěvem připravujeme studenty na různá veřejná vystoupení.


Čtyřleté studium :


Výuka plynule navazuje na znalosti studentů z hudební výchovy na základní škole. Realizuje se povinně v I.a II.ročníku - v činnostech pěveckých ,poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových. Obsah učiva vychází z jednotlivých tematických celků.


I. ročník

Hlasová výchova
 • průběžná práce s hlasem a jeho kultivací na intonačních cvičeních a písních
 • jednohlas i vícehlasé skladby a písně
Hudební teorie
 • notace houslového a basového klíče,intervaly, stupnice Dur a moll, akordy a jejich obraty,rytmus
Dějiny hudby
 • periodizace a vývoj jednotlivých období dějin od počátku až do klasicismu
 • Hudba artificiální (vážná)i nonartificiální (populární).
Poslech
 • ukázky hudby atrificiální i nonartificiální k jednotlivým obdobím.

II. ročník

Hlasová výchova
 • rozvoj a kultivace hlasu na cvičeních , vícehlas, kánony aj.
 • Vokálně instrumentální činnosti
Hudební teorie
 • dominantní septakord a jeho obraty, septakordy
 • staré církevní a exotické stupnice, kadence v Dur a moll tóninách,rytmus.
Dějiny hudby
 • od romantismu po současnost - hudba artificiální i nonartificiální.
Poslech
 • ukázky k jednotlivým obdobím.

V průběhu celého studia - probíráme kapitolu o hudebních nástrojích.

Učebnice:

1. – 4. ročník osmiletého gymnázia

 • Hudební výchova pro 6., 7., 8. a 9. ročník pro ZŠ (A. Charalambidis, J. Pilka a kol.) SPN
 • Já písnička 2 (kol. – Zpěvník pro 2. stupeň ZŠ) Music Cheb

5. – 6. ročník osmiletého gymnázia a 1. – 2. ročník čtyřletého gymnázia

 • Hudební výchova 1 a 2 pro gymnázia (A. Charalambidis a kol.) SPN
 • Já písnička 3 (kol. – Zpěvník pro žáky středních škol) Music Cheb

Poslech:

 • CD k výše uvedeným učebnicím. SPN
 • Populární hudba ve škole (J. Prchal) – Muzikservis Praha


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 01 of listopad, 2016 12:28:52 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.