Loading...
 

Deskriptiní geometrie


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Septima: Základy promítání na jednu průmětnu. Zobrazení přímky, úsečky. Zobrazení roviny. Otáčení a sklápění roviny. Mongeovo promítání. Zobrazení bodu, přímky, úsečky. Dvojice přímek. Zobrazení roviny. Hlavní a spádové přímky. Dvě roviny, průsečnice rovin. Průsečík přímky s rovinou. Kolmost přímek a rovin. Otáčení a osová afinita, středová kolineace. Třetí průmětna. Zobrazení hranolů a jehlanů. Řezy hranatých těles.
Oktáva: Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky, Vlastnosti sečen kuželoseček. Řezy válce a kužele. Pravoúhlá axonometrie. Zobrazení bodu, přímky a roviny. Základní úlohy o přímkách a rovinách v axonometrii. Zobrazení hranolu, jehlanu, válcea kužele. Řezy těles.


Maturitní zkouška:

Deskriptivní geometrie je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie je vhodná zejména pro studenty, kteří chtějí po maturitě pokračovat ve studiu na vysokých školách technického a matematického zaměření.
Okruhy k maturitní zkoušce z deskriptivní geometrie ve školním roce 2016/17:

1.Polohové vztahy
2.Metrické‚ vztahy
3.Zobrazení dvojice přímek
4.Zobrazení pravého úhlu
5.Otáčení roviny
6.Afinita
7.Kótované promítání
8.Mongeovo promítání
9.Zobrazení přímky
10.Přímka ve zvláštní poloze
11.Viditelnost
12.Zobrazení roviny
13.Bod a přímka v rovině
14.Hlavní přímky
15.Spádové přímky
16.Zvláštní poloha rovin
17.Teoretické řešení střech
18.Průsečnice dvou rovin
19.Rovnoběžné roviny
20.Průsečík přímky s rovinou
21.Průnik trojúhelníků
22.Kolmost přímky a roviny
23.Vzdálenost
24.Konstrukce v obecné rovině
25.Příčka mimoběžek
26.Hranol
27.Řez hranolu
28.Průsečík přímky s hranolem
29.Jehlan
30.Řez jehlanu
31.Průsečík přímky s jehlanem
32.Krychle - řezy
33.Osvětlení
34.Středová  kolineace
35.Elipsa
36.Tečny elipsy
37.Zobrazení kružnice
38.Afinita kružnice a elipsy
39.Rotační válec
40.Řez válce
41.Průsečík přímky s válcem
42.Rotační kužel
43.Průsečík přímky s kuželem
44.Eliptický řez kužele
45.Kulová plocha a tečná rovina
46.Řezy na kulové ploše
47.Průsečík přímky s kulovou plochou
48.Hyperbola
49.Tečny hyperboly
50.Parabola
51.Tečna paraboly
52.Parabolický řez
53.Hyperbolický řez
54.Pravoúhlá  axonometrie
55.Řešení úloh v pravoúhlé axonometrii
56.Třetí průmětna
57.Síť těles

K ústní maturitní zkoušce bude sestaveno z uvedených okruhů 25 témat.

Používané učebnice ve školním roce 2016/17:

Eva Maňásková: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie.
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 04 of říjen, 2016 10:50:24 uživatelem maca.
 Google+

Aktuality