Loading...
 

Dějepis


Stručná charakteristika učiva po ročnících:

Prima: Pravěk / Vznik člověka, vývoj člověka v době kamenné /. Starověk / Vývoj států v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně /. Antika - Starověké Řecko a Řím. Vývoj střední Evropy v průběhu pravěku a starověku.
Sekunda: Raný středověk / Vznik nejstarších středověkých států Evropy, vývoj společnosti a křesťanství v raném středověku, dějiny českého státu od počátků ( V.Morava) po stát Přemyslovců ve 13. st., románská kultura /. Vrcholný středověk / Český stát od 13. st. do nástupu Habsburků na český trůn, středověká společnost, stř. města, stoletá válka, Turci a Evropa, gotika, renesance /. Pozdní středověk / Zámořské objevy, reformace a náboženské poměry v pozdním středověku, vývoj významných států Evropy v tomto období, třicetiletá válka, české země za vlády prvních Habsburků na českém trůně /.
Tercie: Novověk / Rozmach průmyslové revoluce a její vliv na dění v Evropě, období absolutismu, baroko, české země od konce třicetileté války po dobu osvícenského absolutismu, vznik koloniálního systému a vývoj na americkém kontinentu, revoluce ve Francii a její důsledky, Napoleon Bonaparte, klasicismus a romantismus, svět v 1. pol. 19. století, vývoj českých zemí v 1. pol. 19. století , rok 1848 - 1849, svět v 2. pol. 19. století , sjednocení Německa a Itálie, české země ve 2. pol. 19. století /
Kvarta: Dějiny 20. století / Vývoj české společnosti a politiky v 19. a na počátku 20. století , kultura a technický rozvoj, první světová válka, vznik ČSR, svět po první světové válce, vznik Československa a jeho vývoj do světové hospodářské krize, svět ve třicátých letech, ČSR ve třicátých letech, druhá světová válka v našich i světových dějinách, vývoj světa po druhé světové válce, Československo 1945 - 1989 /.
Kvinta, 1.A: Dějiny pravěku a starověku - základní přehled, starověké Řecko a Řím, počátky středověku. Dějiny středověku Evropy a vývoj světa v tomto období, český stát od Velké Moravy po nástup Habsburků na český trůn.
Sexta, 2.A: Dějiny novověku Evropy a světa I, český stát v dějinách 1526 - 1740. Dějiny novověku Evropy a světa II, český stát v dějinách 1740 - 1900.
Septima, 3.A: Dějiny 20. století. Vznik Československa a jeho vývoj ve 20. století.


Navazující předměty a semináře:

Seminář z dějepisu - oktáva: Rozšiřující opakování učiva z předchozích ročníků a rozšiřující výuka dějin se zaměřením na dějiny umění se zaměřením na přípravu k maturitě a přijímacímu řízení na VŠ.


Maturitní zkouška:

Dějepis patří mezi volitelné předměty. Maturita z dějepisu se skládá ústní formou / do budoucnosti se uvažuje i o formě písemné-viz st. maturita/. Maturanti z dějepisu jsou nejčastěji zájemci o vysokoškolské studium humanitních oborů filozofických, pedagogických fakult a práv. Dějepis je zařazen mezi volitelné maturitní předměty.

Témata k maturitní zkoušce z dějepisu

1. Starověké Řecko
2. Starověký Řím
3. Základní rysy středověké společnosti a vývoj raně feudálních států
4. Evropa v období vrcholného a pozdního středověku
5. Vývoj českého státu za vlády přemyslovské dynastie
6. Vývoj českého státu za posledních Přemyslovců a Lucemburků
7. Husitské války
8. Český stát v období po husitských válkách
9. Humanismus, renesance, zámořské objevy
10. Krize feudalismu v Evropě a její projevy
11. Češi v habsburské monarchii od roku 1526 do 50. let 17. století
12. Vznik a vývoj absolutistických monarchií v Evropě
13. Absolutismus a osvícenský absolutismus v rakouské monarchii, národní obrození
14. Revoluční změny konce 18. století a napoleonské války
15. Evropa po vídeňském kongres
16. Evropa a Amerika v 2. pol. 19. století
17. Češi v habsburské monarchii v 2. pol. 19. století
18. První světová válka
19. Vznik ČSR a její vývoj ve 20. a 30. letech
20. Svět mezi světovými válkami
21. Druhá světová válka
22. Naše země za druhé světové války
23. Svět po 2. světové válce – Východ
24. Svět po 2. světové válce – Západ
25. Svět po 2. světové válce – významné události 2. pol. 20. století
26. Československo po 2. světové válce – základní rysy vývoje 1945 - 1960
27. Československo po 2. světové válce – základní rysy vývoje 1960 - 1989


POUŽÍVANÉ UČEBNICE

PRIMA: Válková Veronika: DĚJEPIS 6 Pravěk a starověk. SPN 2014
SEKUNDA: Válková Veronika: DĚJEPIS 7 Středověk a raný novověk. SPN 2014
TERCIE: Válková Veronika: DĚJEPIS 8 Novověk SPN 2014
KVARTA: Válková Veronika: DĚJEPIS 9 Nejnovější dějiny SPN 2014


KVINTA, 1.A: Kol.: Starší dějiny I., Didaktis 2018
SEXTA, 2.A: Kol.: Starší dějiny II., Didaktis 2018 Kol.: Dějiny 19. století, Didaktis 2016
SEPTIMA, 3.A: Kol.: Moderní dějiny, Didaktis 2014

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2021/2022:

Olympiáda z dějepisu - krajské kolo:

Umístění Jméno (třída) kategorie
4. místo Radim Šalanda (tercie)kategorie I
11. místo Prokop Kadlec (sexta)kategorie II
19. místo Leona Fuková (sekunda) kategorie II


Krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií:

Umístění Jméno (třída)
4. místo | Prokop Kadlec (sexta), Johann Sequens (sexta), Jakub Stránský (sexta)|
Postup do mezinárodního finále v Chebu (listopad 2023)

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2015/2016:

Okresní kolo:

Umístění Jméno Třída
6. místo Justýna Přechová sekundaKrajské kolo dějepisné soutěže gymnázií:

Umístění Jméno (třída)
2. místo Jana Buláková (7), Lucie Čechová (7), Karolína Kubíčková (3.A)Olympiády a soutěže ve šk. roce 2014/2015:

Okresní kolo:

Umístění Jméno Třída
14. místo - úspěšný řešitel Michal Hink kvarta


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2012/2013:

Okresní kolo:

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří Rudolf tercie

Umístění Jméno Třída
7. místo Lucie Herciková sekunda


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2011/2012:

Okresní kolo:

Umístění Jméno Třída
2. místo Michaela Vystrčilová kvarta


Umístění Jméno Třída
3. místo Jiří Rudolf sekunda
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 30 of srpen, 2022 15:14:28 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality