Loading...
 

Český jazyk a literatura


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Jazyk: Opakování učiva ze ZŠ. Úvod o českém jazyce a jazykových příručkách. Zvuková stránka jazyka. Stavba slova a pravopis (vyjmenovaná slova, skupiny hlásek). Tvarosloví - prohlubování učiva o slovních druzích (podstatná jména až slovesa). Vypravování. Popis . Charakteristika. Zpráva a oznámení, objednávka, inzerát. Výpisky a výtah. Dopis. Základní poučení o slohu.
Literatura: Mýty, báje, pohádky a pověsti. Z české literatury 19. stol. Na cestě. Příběhy odvahy a dobrodružství. Svět lidí a zvířat. Maléry a patálie. Úsměvy a šibalství.
Sekunda: Jazyk: Tvarosloví - neohebné slovní druhy. Pravopis - velká písmena u vlastních jmen. Význam slov (jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma). Slovní zásoba a tvoření slov. Skladba (základní větné členy, shoda, rozvíjející větné členy a vedlejší věty). Vypravování. Popis, líčení, charakteristika. Výtah. Žádost, pozvánka. Životopis.
Literatura: V krajinách fantazie. O přátelích a lásce. Staré příběhy - nová témata. Nikdy se nevzdávej. Jak jsem potkal lidi. S úsměvem jde všechno líp.
Tercie: Jazyk: Tvarosloví (nepravidelnosti v skloňování některých podst. jmen, skloňování cizích jmen, tvary zájmen, sloves, slovesný vid, třída a vzor). Skladba (věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, zápor, větné členy, rozbor stavby věty jednoduché, souvětí souřadné a podřadné, poměr mezi větami a vztahy mezi větnými členy). Charakteristika literárních postav. Subjektivně zabarvený popis. Výklad. Výtah. Úvaha. Souhrnné poučení o slohu.
Literatura: Setkání se starší literaturou. Od romantismu k moderní literatuře. Psoty a lopoty. Humor. Chvála jazyka. Science fiction.
Kvarta: Jazyk: Zvuková stránka jazyka. Tvoření slov. Význam slov. Tvarosloví (slovní druhy, slovesné tvary, přechodníky). Skladba (věta a souvětí souřadné, podřadné). Vypravování. Popis a charakteristika. Tiskopisy. Životopis. Úvaha, proslov, diskuse. Zpravodajské útvary.
Literatura: Chvála vypravěčství. Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele. Divadlo, písňové texty. Poezie. Vize a fantazie. Osudy.
Kvinta: Jazyk: Úvod do problematiky českého jazyka. Čeština - národní jazyk. Územní a sociální diferenciace češtiny. O původu a vývoji češtiny, její místo mezi indoevropskými jazyky. Zvuková a grafická stránka jazyka. Jazyk, řeč, styl, stylistika. Slohové útvary a postupy. Vypravování. Charakteristika. Běžná jazyková komunikace (stylizace krátkých inf. útvarů).
Literatura: Úvod do studia literatury. Základy kultury a vzdělanosti. Nejstarší lit. památky. Bible a její vliv na rozvoj literatury a umění. Mytologie. Antická literatura, filozofie. Středověká literatura ( epos, legenda, životopis, kroniky, naučná a agitační literatura, lyrika a drama ). Vývoj literatury od renesance ke klasicismu. Národní obrození - vznik, první etapa.
Sexta: Jazyk: Tvarosloví. Mluvnické kategorie jmen a sloves. Slovní zásoba a tvoření slov. Změny ve slovní zásobě. Slovníky. Slova přejatá, výslovnost a pravopis, skloňování.
Literatura: fáze národního obrození. Romantismus ve světové a české literatuře. Realismus a kritický realismus. III. fáze národního obrození. Světová literatura 2. pol. 19. stol. (kritický realismus, naturalismus, parnasismus). Májovci. Ruchovci. Lumírovci. Historická próza. Kritický realismus v české literatuře. Konec století v evropské literatuře (impresionismus, symbolismus). Generace 90. let.
Septima: Jazyk: Skladba. Výpověď a její formy. Aktuální členění výpovědi. Větné členy, vztahy, schéma. Souvětí. Úvaha a úvahový postup. Publicistický styl. Praktický řečnický výcvik.
Literatura: Generace buřičů. Předválečná avantgarda ( kubismus, futurismus, expresionismus a další umělecké směry ). Předválečná česká moderna. Odraz a obraz 1. světové války ve světové a české literatuře. Moderní próza, americká avantgarda. Meziválečná literatura (levicová, demokratický proud, katolický proud). Drama a divadelnictví.
Oktáva: Jazyk: Odborný styl - výklad. Umělecký styl. Opakování gramatiky a stylistiky k maturitě.
Literatura: Světová literatura po r. 1945 (existencialismus, neorealismus, nový román, absurdní drama, beatníci, rozhněvaní mladí muži, protiválečná lit.). Česká literatura po r. 1945 (poezie, próza k tématu okupace, války, próza socialistického realismu, historická próza, 70. a 80. léta, drama). Závěrečné opakování.


Balada pro banditu

V pátek 19. 5. 2017 naši žáci odehráli dvě představení studentského zpracování divadelní hry Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně. Všichni herci i instrumentalisté podali úžasné výkony a proměnili tak hodiny práce, kterou do společného díla vložili, za což je musíme pochválit! Velké díky vám všem, protože jste do svých hlav dostali spoustu textů a písní, reagovali jste na naše požadavky, neutekli nám a snad se i trochu bavili. Ke zhlédnutí je připraveno video, využijte přiložený odkaz. Ještě jednou velké díky!!!

Knihy ke stažení

Knížky nejen do školy
Božena Němcová
Karel Čapek
Karel Hynek Mácha


Četba pro státní maturitu - Aktualizovaný seznam pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
3. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
4. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
5. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
6. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
7. Mastičkář
8. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
9. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
10. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
11. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
12. Starý zákon (ekumenický překlad)

B. Světová a česká literatura 19. století
13. Arbes J., Svatý Xaverius
14. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
16. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
17. Erben K. J., Kytice
18. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
19. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
20. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
21. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
22. Mácha K. H., Máj
23. Němcová B., Babička
24. Neruda J., Povídky malostranské
25. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
26. Stroupežnický L., Naši furianti
27. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)

C. Světová literatura 20. a 21. století
28. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
29. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
30. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
31. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
32. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
33. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
34. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
35. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
36. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
37. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
38. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
39. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
40. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
41. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
42. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
43. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
44. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)

D. Česká literatura 20. a 21. století
45. Březina O., Tajemné dálky
46. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
47. Čapek K., RUR
48. Dyk V., Krysař
49. Fuks L., Spalovač mrtvol
50. Gellner F., Radosti života
51. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
52. Havel V., Audience
53. Havlíček J., Petrolejové lampy
54. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
55. Jirotka Z., Saturnin
56. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
57. Körner V., Údolí včel
58. Kundera M., Směšné lásky
59. Kundera M., Žert
60. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
61. Nezval V., Edison
62. Nezval V., Manon Lescaut
63. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
64. Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
65. Pavel O., Smrt krásných srnců
66. Seifert J., Na vlnách TSF
67. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
68. Škvorecký J., Zbabělci
69. Viewegh M., Báječná léta pod psa
70. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 29. srpna 2019
Seznam zveřejněn na webu 2. září 2019Maturitní zkouška:

Server nové maturity - zde klikněte

Používané učebnice ve školním roce 2019/2020:

Učebnice jsou NG zapůjčeny školou
Prima
Hošnová E., a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 6
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Sekunda
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 7
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Tercie
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 8
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Kvarta
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 9
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice pro VG si hradí studenti
Kvinta, 1.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století
Sochrová M., Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ
Sexta, 2.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ
Septima, 3.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ
Oktáva, 4.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ


Olympiády a soutěže ve školním roce 2018/2019:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
5. místo Lenka ŠTOKROVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Zuzana HERCIKOVÁ sexta

Umístění Jméno Třída
4. místo Anna BÁRTŮ sexta

Umístění Jméno Třída
8. místo Tereza STEJSKALOVÁ 3.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
2. místo Zuzana HERCIKOVÁ sexta

Postup do národního kola


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. – 2. místo Klára ZAŽÍMALOVÁ sekunda

Ocenění poroty v krajském kole

Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
3. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ tercie

Olympiády a soutěže ve školním roce 2016/2017:
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
3. místo Zuzana HERCIKOVÁ kvarta
Umístění Jméno Třída
4. -6. místo Jolana RITTEROVÁ kvarta

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
1. místo Lucie HERCIKOVÁ sexta
Umístění Jméno Třída
3. místo Jiří KUČERA kvinta

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
10. místo Zuzana HERCIKOVÁ kvarta

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
2. místo Lucie HERCIKOVÁ sexta
POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA
Umístění Jméno Třída
10. místo Jiří KUČERA kvinta

Okresní kolo recitační soutěže
Kategorie III.
Umístění Jméno Třída
2. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ prima
Kategorie IV.
Umístění Jméno Třída
3. místo Anna BÁRTŮ kvarta
Krajské kolo recitační soutěže
Umístění Jméno Třída
3. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ prima


Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří KUČERA kvarta
Umístění Jméno Třída
6. místo Jolana RITTEROVÁ tercie

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
5. místo Anna BLÁHOVÁ oktáva
Umístění Jméno Třída
7. místo Lucie HERCIKOVÁ kvinta
Umístění Jméno Třída
20. místo Michaela PULKRÁBOVÁ 4.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
6. místo Jiří KUČERA kvarta


Okresní kolo recitační soutěže
Kategorie III.
Umístění Jméno Třída
3. místo Markéta SVOBODOVÁ sekundaOlympiády a soutěže ve školním roce 2014/2015:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Jiří KUČERA tercie

Umístění Jméno Třída
5. místo Lucie HERCIKOVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
9. místo Anna BLÁHOVÁ septima

Umístění Jméno Třída
9. místo Vít VEJMELKA septima


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BÁRTŮ sekunda


Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
1. místo Michal HINK kvarta


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Úspěšní recitátoři: Lucie Křenová (2.A), Alena Hamršmídová (3.A), Hana Lojdová (oktáva), František Holub (4.A), Veronika Tomková (4.A)


Pohádkové čtení (program pro mateřské školy)

Zdeněk Jantač (tercie), Michal Tesař (1.A), Lucie Křenová (2.A)

Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Lucie HERCIKOVÁ tercie


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Lucie HERCIKOVÁ tercie

Postup do národní kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK oktáva

Umístění Jméno Třída
5. místo Anna ŠVEJDOVÁ oktáva


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
8. místo Jiří JANEK oktávaOkresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BÁRTŮ prima


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Veronika TOMKOVÁ, 3.A - nominace do celostátního kolaOlympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Karolína MRÁZOVÁ kvarta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Karolína MRÁZOVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK septima

Umístění Jméno Třída
3. místo Ivana HOLCOVÁ 4.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK septima

postup do národního kola

Umístění Jméno Třída
9. místo Ivana HOLCOVÁ 4.A


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
3. místo Šárka KAŇKOVSKÁ tercie


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Umístění Jméno Třída
1. místo Zdeněk CHALUPA 4. A

postup do národního kola


Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/2012:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BLÁHOVÁ kvarta

Umístění Jméno Třída
2. místo Vít VEJMELKA kvarta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Vít VEJMELKA kvarta

postup do národního kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Ivana HOLCOVÁ 3.AOkresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
2. místo Šárka KAŇKOVSKÁ sekundaOlympiády a soutěže ve školním roce 2010/2011:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BLÁHOVÁ tercie

Umístění Jméno Třída
6. místo Vít VEJMELKA tercie


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Anna BLÁHOVÁ tercie

postup do národního kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
5. místo Lucie SKÁLOVÁ 2.A

Umístění Jméno Třída
8. místo Sára PAULOVÁ septimaRecitační soutěže - školní rok 2010/2011
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6. třída a prima

Umístění Jméno Třída
1. místo Šárka KAŇKOVSKÁ prima

Umístění Jméno Třída
2. místo Kateřina BLÁHOVÁ prima

Umístění Jméno Třída
2. místo Hana TOUFAROVÁ prima

Umístění Jméno Třída
3. místo Jolana NOVOTNÁ prima


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. místo Šárka KAŇKOVSKÁ prima


Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
2. místo Hana LOJDOVÁ kvarta


Krajské kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
cena poroty Hana LOJDOVÁ kvartaOlympiády a soutěže ve školním roce 2009/20010:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří JANEK kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Ondřej HORNÍK oktáva

Umístění Jméno Třída
6. místo Lucie ZAVADILOVÁ 4.A

Umístění Jméno Třída
6. místo Tomáš MOTYČKA septimaRecitační soutěže školní rok 2009/2010
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BLÁHOVÁ sekunda
Cena poroty Jan BÁRTŮ prima
Cena poroty Jakub DVOŘÁK prima


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří JANEK kvarta
2. místo Hana LOJDOVÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK kvartaOlympiády a soutěže ve školním roce 2008/2009:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Natálie ČURDOVÁ kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Tereza BÍNOVÁ 4. A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Tereza BÍNOVÁ 4.A


Recitační soutěže šk. rok 2008/2009
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BLÁHOVÁ prima
2. místo Hana LOJDOVÁ sekunda


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Eliška NOSKOVÁ kvarta
2. místo Zuzana MASTNÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
3. místo Hana LOJDOVÁ sekundaAkce školního roku 2007/2008

Divadelní představení

16. 10. 2007 - Play Čechov (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
2. 11. 2007 - Ostrov pokladů (Jihočeské divadlo Č.Budějovice) sekunda
14. 11. 2007 - Žebrácká opera (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
18. 1. 2008 - Balada pro banditu ( Divadlo Husa na provázku, Brno) studenti VG
14. 2. 2008 - Donaha! (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
22. 2. 2008 - Cikáni jdou do nebe (Městské divadlo Brno) zaměstnanci školy
7. 3. 2008 - Soudné sestry (Divadlo V Dlouhé, Praha) studenti VG
18. 3. 2008 - Slaměný klobouk ( Horácké divadlo Jihlava) studenti VG

Filmový klub

29. 10. 2007 - Kopytem sem, kopytem tam (V. Chytilová)
19. 11. 2007 - Farářův konec (E.Schorm)
10. 12. 2007 - Na sever Severozápadní linkou (A. Hitchcock)
28. 1. 2008 - Nebeští jezdci (J. Polák)
18. 2. 2008 - Spalovač mrtvol (J. Herz)
17. 3. 2008 - Na východ od ráje (E. Kazan)
14. 4. 2008 - Kid (Ch. Chaplin)
28. 4. 2008 - Pat Garret a Billy The Kid (S. Peckinpah)

Témata písemných maturitních prací ve školním roce 2007/2008


1. Český typ aneb Poptávka po našem hrdinovi
(Úvaha)

2. Záplata je jen lepší díra…
(Volný slohový útvar)

3. „Doutník jest svitek páchnoucího plevele, který má na jednom konci oheň a na druhém blázna.“ A. Lincoln
(Zamyšlení nad závislostmi různého druhu)

4. „Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to“ Ty mi chceš nahnat strach?“
(Počátek,nebo konec vypravování)


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2007/2008:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Romana JAKŠLOVÁ kvarta
5. místo Kristýna PROCHÁZKOVÁ kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Alena BARTOŇOVÁ oktáva
4. místo Tereza BÍNOVÁ 3.A
6. místo Ondřej HORNÍK sexta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Alena BARTOŇOVÁ oktávaRecitační soutěže šk. rok 2007/2008
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
1. místo Hana LOJDOVÁ prima
2. místo Zuzana MASTNÁ sekunda
3. místo Veronika BARTUŠKOVÁ sekunda


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Eliška NOSKOVÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
3. místo Hana LOJDOVÁ prima


^
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Pondělí 02 of září, 2019 11:06:02 uživatelem volavkova.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.