Loading...
 

Český jazyk a literatura


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:

Prima: Jazyk: Opakování učiva ze ZŠ. Úvod o českém jazyce a jazykových příručkách. Zvuková stránka jazyka. Stavba slova a pravopis (vyjmenovaná slova, skupiny hlásek). Tvarosloví - prohlubování učiva o slovních druzích (podstatná jména až slovesa). Vypravování. Popis . Charakteristika. Zpráva a oznámení, objednávka, inzerát. Výpisky a výtah. Dopis. Základní poučení o slohu.
Literatura: Mýty, báje, pohádky a pověsti. Z české literatury 19. stol. Na cestě. Příběhy odvahy a dobrodružství. Svět lidí a zvířat. Maléry a patálie. Úsměvy a šibalství.
Sekunda: Jazyk: Tvarosloví - neohebné slovní druhy. Pravopis - velká písmena u vlastních jmen. Význam slov (jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma). Slovní zásoba a tvoření slov. Skladba (základní větné členy, shoda, rozvíjející větné členy a vedlejší věty). Vypravování. Popis, líčení, charakteristika. Výtah. Žádost, pozvánka. Životopis.
Literatura: V krajinách fantazie. O přátelích a lásce. Staré příběhy - nová témata. Nikdy se nevzdávej. Jak jsem potkal lidi. S úsměvem jde všechno líp.
Tercie: Jazyk: Tvarosloví (nepravidelnosti v skloňování některých podst. jmen, skloňování cizích jmen, tvary zájmen, sloves, slovesný vid, třída a vzor). Skladba (věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, zápor, větné členy, rozbor stavby věty jednoduché, souvětí souřadné a podřadné, poměr mezi větami a vztahy mezi větnými členy). Charakteristika literárních postav. Subjektivně zabarvený popis. Výklad. Výtah. Úvaha. Souhrnné poučení o slohu.
Literatura: Setkání se starší literaturou. Od romantismu k moderní literatuře. Psoty a lopoty. Humor. Chvála jazyka. Science fiction.
Kvarta: Jazyk: Zvuková stránka jazyka. Tvoření slov. Význam slov. Tvarosloví (slovní druhy, slovesné tvary, přechodníky). Skladba (věta a souvětí souřadné, podřadné). Vypravování. Popis a charakteristika. Tiskopisy. Životopis. Úvaha, proslov, diskuse. Zpravodajské útvary.
Literatura: Chvála vypravěčství. Naruby aneb Jak vychovávat vychovatele. Divadlo, písňové texty. Poezie. Vize a fantazie. Osudy.
Kvinta: Jazyk: Úvod do problematiky českého jazyka. Čeština - národní jazyk. Územní a sociální diferenciace češtiny. O původu a vývoji češtiny, její místo mezi indoevropskými jazyky. Zvuková a grafická stránka jazyka. Jazyk, řeč, styl, stylistika. Slohové útvary a postupy. Vypravování. Charakteristika. Běžná jazyková komunikace (stylizace krátkých inf. útvarů).
Literatura: Úvod do studia literatury. Základy kultury a vzdělanosti. Nejstarší lit. památky. Bible a její vliv na rozvoj literatury a umění. Mytologie. Antická literatura, filozofie. Středověká literatura ( epos, legenda, životopis, kroniky, naučná a agitační literatura, lyrika a drama ). Vývoj literatury od renesance ke klasicismu. Národní obrození - vznik, první etapa.
Sexta: Jazyk: Tvarosloví. Mluvnické kategorie jmen a sloves. Slovní zásoba a tvoření slov. Změny ve slovní zásobě. Slovníky. Slova přejatá, výslovnost a pravopis, skloňování.
Literatura: fáze národního obrození. Romantismus ve světové a české literatuře. Realismus a kritický realismus. III. fáze národního obrození. Světová literatura 2. pol. 19. stol. (kritický realismus, naturalismus, parnasismus). Májovci. Ruchovci. Lumírovci. Historická próza. Kritický realismus v české literatuře. Konec století v evropské literatuře (impresionismus, symbolismus). Generace 90. let.
Septima: Jazyk: Skladba. Výpověď a její formy. Aktuální členění výpovědi. Větné členy, vztahy, schéma. Souvětí. Úvaha a úvahový postup. Publicistický styl. Praktický řečnický výcvik.
Literatura: Generace buřičů. Předválečná avantgarda ( kubismus, futurismus, expresionismus a další umělecké směry ). Předválečná česká moderna. Odraz a obraz 1. světové války ve světové a české literatuře. Moderní próza, americká avantgarda. Meziválečná literatura (levicová, demokratický proud, katolický proud). Drama a divadelnictví.
Oktáva: Jazyk: Odborný styl - výklad. Umělecký styl. Opakování gramatiky a stylistiky k maturitě.
Literatura: Světová literatura po r. 1945 (existencialismus, neorealismus, nový román, absurdní drama, beatníci, rozhněvaní mladí muži, protiválečná lit.). Česká literatura po r. 1945 (poezie, próza k tématu okupace, války, próza socialistického realismu, historická próza, 70. a 80. léta, drama). Závěrečné opakování.


Maturitní zkouška

Seznam literárních děl k profilové maturitní zkoušce pro školní rok 2023/24

V souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovila školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/2024.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Dante A., Božská komedie (překladatel O. F. Babler)
3. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
4. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
5. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
6. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
7. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
8. Mastičkář
9. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
10. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
11. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
12. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
13. Starý zákon (ekumenický překlad)

B. Světová a česká literatura 19. století
14. Arbes J., Svatý Xaverius
15. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
17. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
18. Erben K. J., Kytice
19. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
20. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
21. Havlíček – Borovský K., Tyrolské elegie
22. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
23. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
24. Mácha K. H., Máj
25. Němcová B., Babička
26. Neruda J., Povídky malostranské
27. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
28. Stroupežnický L., Naši furianti
29. Šlejhar J. K., Kuře melancholik
30. Wilde O., Obraz Doriana Graye (překladatel B. Pursík)
31. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)

C. Světová literatura 20. a 21. století
32. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
33. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
34. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
35. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
36. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
37. Fitzgerald F. S., Velký Gatsby (překladatel R. Červenka + A. Tomský)
38. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
39. Hemingway E.,Stařec a moře (překladatel Š. Pellar)
40. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
41. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
42. Kafka F., Proměna (překladatel Z. Sekal)
43. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
44. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
45. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
46. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
47. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
48. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
49. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
50. Steinbeck J., O myších a lidech (překladatel V. Vendyš)
51. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
52. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)

D. Česká literatura 20. a 21. století
53. Březina O., Tajemné dálky
54. Čapek K., Bílá nemoc
55. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
56. Čapek K., RUR
57. Dyk V., Krysař
58. Fuks L., Spalovač mrtvol
59. Gellner F., Radosti života
60. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
61. Havel V., Audience
62. Havlíček J., Petrolejové lampy
63. Hrabal B., Obsluhoval jsem anglického krále
64. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
65. Jirous I. M., Magorovy labutí písně
66. Jirotka Z., Saturnin
67. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
68. Körner V., Údolí včel
69. Kundera M., Směšné lásky
70. Kundera M., Žert
71. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
72. Mornštajnová A., Hana
73. Nezval V., Edison
74. Nezval V., Manon Lescaut
75. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
76 Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
77. Pavel O., Smrt krásných srnců
78. Seifert J., Na vlnách TSF
79. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
80. Škvorecký J., Zbabělci
81. Vančura V., Rozmarné léto
82. Viewegh M., Báječná léta pod psa
83. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 30. srpna 2023
Seznam zveřejněn na webu školy a na nástěnce 1. září 2023


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PÍSEMNÁ PRÁCE

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
2. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání.
3. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
4. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
5. Hodnocení je prováděno školou (osobami, které pověří ředitel).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
2. Podle tohoto seznamu si žáci připraví vlastní seznam 20 literárních děl, a to podle těchto kritérií:
V seznamu žáka musí být zastoupena dvěma díly próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

3. Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
4. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.
5. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu.
6. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

HODNOCENÍ

1. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
2. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
3. Pokud žák neuspěje v některé z dílčích částí, opakuje pouze tu, ve které neuspěl.
4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

Knihy ke stažení

Knížky nejen do školy
Božena Němcová
Karel Čapek
Karel Hynek Mácha

Učebnice používané ve školním roce 2023/2024

Učebnice jsou NG zapůjčeny školou
Prima
Hošnová E., a kol.: Český jazyk pro 6. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 6
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Sekunda
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 7
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Tercie
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 8
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ
Kvarta
Hošnová Eva a kol.: Český jazyk pro 9. ročník ZŠ
Soukal Josef: Čítanka 9
Soukal Josef: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice pro VG si hradí studenti
Kvinta, 1.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (vydavatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
Sexta, 2.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
Septima, 3.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
Oktáva, 4.A
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)


Olympiády a soutěže ve školním roce 2022/2023:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
3. místo Radim ŠALANDA kvarta

Umístění Jméno Třída
8. místo Denisa NOVÁKOVÁ tercie


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
1. místo Radim ŠALANDA kvarta

Postup do ústředního kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
4. místo Kateřina KUČEROVÁ sexta

Umístění Jméno Třída
5. místo Marie PYKALOVÁ kvinta

Umístění Jméno Třída
6. místo Anna VESELÁ septimaBalada pro banditu

V pátek 19. 5. 2017 naši žáci odehráli dvě představení studentského zpracování divadelní hry Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně. Všichni herci i instrumentalisté podali úžasné výkony a proměnili tak hodiny práce, kterou do společného díla vložili, za což je musíme pochválit! Velké díky vám všem, protože jste do svých hlav dostali spoustu textů a písní, reagovali jste na naše požadavky, neutekli nám a snad se i trochu bavili. Ke zhlédnutí je připraveno video, využijte přiložený odkaz. Ještě jednou velké díky!!!


Olympiády a soutěže ve školním roce 2021/2022:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
7.- 9. místo Marie PYKALOVÁ kvarta

Umístění Jméno Třída
13. místo Radim ŠALANDA tercie


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
6. místo Kateřina KUČEROVÁ kvinta

Umístění Jméno Třída
7. místo Tereza BLAHOVÁ septima


Krajská přehlídka uměleckého přednesu Pelhřimovský Poetikon 2022

Klára ZAŽÍMALOVÁ | kvinta
Adéla ŘIČÁNKOVÁ| sexta


Olympiády a soutěže ve školním roce 2018/2019:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
5. místo Lenka ŠTOKROVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Zuzana HERCIKOVÁ sexta

Umístění Jméno Třída
4. místo Anna BÁRTŮ sexta

Umístění Jméno Třída
8. místo Tereza STEJSKALOVÁ 3.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
2. místo Zuzana HERCIKOVÁ sexta

Postup do národního kola


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. – 2. místo Klára ZAŽÍMALOVÁ sekunda

Ocenění poroty v krajském kole

Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
3. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ tercie

Olympiády a soutěže ve školním roce 2016/2017:
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
3. místo Zuzana HERCIKOVÁ kvarta
Umístění Jméno Třída
4. -6. místo Jolana RITTEROVÁ kvarta

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
1. místo Lucie HERCIKOVÁ sexta
Umístění Jméno Třída
3. místo Jiří KUČERA kvinta

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
10. místo Zuzana HERCIKOVÁ kvarta

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
2. místo Lucie HERCIKOVÁ sexta
POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA
Umístění Jméno Třída
10. místo Jiří KUČERA kvinta

Okresní kolo recitační soutěže
Kategorie III.
Umístění Jméno Třída
2. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ prima
Kategorie IV.
Umístění Jméno Třída
3. místo Anna BÁRTŮ kvarta
Krajské kolo recitační soutěže
Umístění Jméno Třída
3. místo Adéla ŘIČÁNKOVÁ prima


Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří KUČERA kvarta
Umístění Jméno Třída
6. místo Jolana RITTEROVÁ tercie

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)
Umístění Jméno Třída
5. místo Anna BLÁHOVÁ oktáva
Umístění Jméno Třída
7. místo Lucie HERCIKOVÁ kvinta
Umístění Jméno Třída
20. místo Michaela PULKRÁBOVÁ 4.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)
Umístění Jméno Třída
6. místo Jiří KUČERA kvarta


Okresní kolo recitační soutěže
Kategorie III.
Umístění Jméno Třída
3. místo Markéta SVOBODOVÁ sekundaOlympiády a soutěže ve školním roce 2014/2015:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Jiří KUČERA tercie

Umístění Jméno Třída
5. místo Lucie HERCIKOVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
9. místo Anna BLÁHOVÁ septima

Umístění Jméno Třída
9. místo Vít VEJMELKA septima


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BÁRTŮ sekunda


Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
1. místo Michal HINK kvarta


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Úspěšní recitátoři: Lucie Křenová (2.A), Alena Hamršmídová (3.A), Hana Lojdová (oktáva), František Holub (4.A), Veronika Tomková (4.A)


Pohádkové čtení (program pro mateřské školy)

Zdeněk Jantač (tercie), Michal Tesař (1.A), Lucie Křenová (2.A)

Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Lucie HERCIKOVÁ tercie


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Lucie HERCIKOVÁ tercie

Postup do národní kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK oktáva

Umístění Jméno Třída
5. místo Anna ŠVEJDOVÁ oktáva


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
8. místo Jiří JANEK oktávaOkresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BÁRTŮ prima


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Veronika TOMKOVÁ, 3.A - nominace do celostátního kolaOlympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Karolína MRÁZOVÁ kvarta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Karolína MRÁZOVÁ kvarta


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK septima

Umístění Jméno Třída
3. místo Ivana HOLCOVÁ 4.A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK septima

postup do národního kola

Umístění Jméno Třída
9. místo Ivana HOLCOVÁ 4.A


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
3. místo Šárka KAŇKOVSKÁ tercie


Krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Umístění Jméno Třída
1. místo Zdeněk CHALUPA 4. A

postup do národního kola


Olympiády a soutěže ve školním roce 2011/2012:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BLÁHOVÁ kvarta

Umístění Jméno Třída
2. místo Vít VEJMELKA kvarta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Vít VEJMELKA kvarta

postup do národního kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Ivana HOLCOVÁ 3.AOkresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
2. místo Šárka KAŇKOVSKÁ sekundaOlympiády a soutěže ve školním roce 2010/2011:

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BLÁHOVÁ tercie

Umístění Jméno Třída
6. místo Vít VEJMELKA tercie


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Anna BLÁHOVÁ tercie

postup do národního kola

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
5. místo Lucie SKÁLOVÁ 2.A

Umístění Jméno Třída
8. místo Sára PAULOVÁ septimaRecitační soutěže - školní rok 2010/2011
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6. třída a prima

Umístění Jméno Třída
1. místo Šárka KAŇKOVSKÁ prima

Umístění Jméno Třída
2. místo Kateřina BLÁHOVÁ prima

Umístění Jméno Třída
2. místo Hana TOUFAROVÁ prima

Umístění Jméno Třída
3. místo Jolana NOVOTNÁ prima


Okresní kolo recitační soutěže

Kategorie III.

Umístění Jméno Třída
1. místo Šárka KAŇKOVSKÁ prima


Kategorie IV.

Umístění Jméno Třída
2. místo Hana LOJDOVÁ kvarta


Krajské kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
cena poroty Hana LOJDOVÁ kvartaOlympiády a soutěže ve školním roce 2009/20010:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří JANEK kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Ondřej HORNÍK oktáva

Umístění Jméno Třída
6. místo Lucie ZAVADILOVÁ 4.A

Umístění Jméno Třída
6. místo Tomáš MOTYČKA septimaRecitační soutěže školní rok 2009/2010
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
2. místo Anna BLÁHOVÁ sekunda
Cena poroty Jan BÁRTŮ prima
Cena poroty Jakub DVOŘÁK prima


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Jiří JANEK kvarta
2. místo Hana LOJDOVÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
2. místo Jiří JANEK kvartaOlympiády a soutěže ve školním roce 2008/2009:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
2. místo Natálie ČURDOVÁ kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Tereza BÍNOVÁ 4. A


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Tereza BÍNOVÁ 4.A


Recitační soutěže šk. rok 2008/2009
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
1. místo Anna BLÁHOVÁ prima
2. místo Hana LOJDOVÁ sekunda


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Eliška NOSKOVÁ kvarta
2. místo Zuzana MASTNÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
3. místo Hana LOJDOVÁ sekundaAkce školního roku 2007/2008

Divadelní představení

16. 10. 2007 - Play Čechov (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
2. 11. 2007 - Ostrov pokladů (Jihočeské divadlo Č.Budějovice) sekunda
14. 11. 2007 - Žebrácká opera (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
18. 1. 2008 - Balada pro banditu ( Divadlo Husa na provázku, Brno) studenti VG
14. 2. 2008 - Donaha! (Horácké divadlo Jihlava) studenti VG
22. 2. 2008 - Cikáni jdou do nebe (Městské divadlo Brno) zaměstnanci školy
7. 3. 2008 - Soudné sestry (Divadlo V Dlouhé, Praha) studenti VG
18. 3. 2008 - Slaměný klobouk ( Horácké divadlo Jihlava) studenti VG

Filmový klub

29. 10. 2007 - Kopytem sem, kopytem tam (V. Chytilová)
19. 11. 2007 - Farářův konec (E.Schorm)
10. 12. 2007 - Na sever Severozápadní linkou (A. Hitchcock)
28. 1. 2008 - Nebeští jezdci (J. Polák)
18. 2. 2008 - Spalovač mrtvol (J. Herz)
17. 3. 2008 - Na východ od ráje (E. Kazan)
14. 4. 2008 - Kid (Ch. Chaplin)
28. 4. 2008 - Pat Garret a Billy The Kid (S. Peckinpah)

Témata písemných maturitních prací ve školním roce 2007/2008


1. Český typ aneb Poptávka po našem hrdinovi
(Úvaha)

2. Záplata je jen lepší díra…
(Volný slohový útvar)

3. „Doutník jest svitek páchnoucího plevele, který má na jednom konci oheň a na druhém blázna.“ A. Lincoln
(Zamyšlení nad závislostmi různého druhu)

4. „Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to“ Ty mi chceš nahnat strach?“
(Počátek,nebo konec vypravování)


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2007/2008:

Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - I. kategorie (NG)

Umístění Jméno Třída
4. místo Romana JAKŠLOVÁ kvarta
5. místo Kristýna PROCHÁZKOVÁ kvarta


Oblastní kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
1. místo Alena BARTOŇOVÁ oktáva
4. místo Tereza BÍNOVÁ 3.A
6. místo Ondřej HORNÍK sexta


Krajské kolo Olympiády v českém jazyce - II. kategorie (VG)

Umístění Jméno Třída
3. místo Alena BARTOŇOVÁ oktávaRecitační soutěže šk. rok 2007/2008
Recitační soutěž DDM Telč

Kategorie 6.,7. třída a prima, sekunda

Umístění Jméno Třída
1. místo Hana LOJDOVÁ prima
2. místo Zuzana MASTNÁ sekunda
3. místo Veronika BARTUŠKOVÁ sekunda


Kategorie 8.,9. třída a tercie, kvarta

Umístění Jméno Třída
1. místo Eliška NOSKOVÁ tercie


Okresní kolo recitační soutěže

Umístění Jméno Třída
3. místo Hana LOJDOVÁ prima


^
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 31 of srpen, 2023 09:48:56 uživatelem volavkova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.