Loading...
 

Český jazyk


Charakteristika učiva

- základní poznatky z literární teorie,
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech,
- gramatika,
- stylistika,
- základy rétoriky a komunikačních dovedností,
- základy informační výchovy,
- obecné výklady o jazyce,
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků,
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace,
- vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce.

Maturitní zkouška

Seznam literárních děl k profilové maturitní zkoušce pro školní rok 2023/24

V souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovila školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2023/24.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Dante A., Božská komedie (překladatel O. F. Babler)
3. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
4. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
5. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
6. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
7. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
8. Mastičkář
9. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
10. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
11. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
12. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
13. Starý zákon (ekumenický překlad)

B. Světová a česká literatura 19. století
14. Arbes J., Svatý Xaverius
15. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
17. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
18. Erben K. J., Kytice
19. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
20. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
21. Havlíček – Borovský K., Tyrolské elegie
22. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
23. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
24. Mácha K. H., Máj
25. Němcová B., Babička
26. Neruda J., Povídky malostranské
27. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
28. Stroupežnický L., Naši furianti
29. Šlejhar J. K., Kuře melancholik
30. Wilde O., Obraz Doriana Graye (překladatel B. Pursík)
31. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)

C. Světová literatura 20. a 21. století
32. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
33. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
34. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
35. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
36. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
37. Fitzgerald F. S., Velký Gatsby (překladatel R. Červenka + A. Tomský)
38. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
39. Hemingway E.,Stařec a moře (překladatel Š. Pellar)
40. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
41. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
42. Kafka F., Proměna (překladatel Z. Sekal)
43. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
44. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
45. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
46. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
47. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
48. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
49. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
50. Steinbeck J., O myších a lidech (překladatel V. Vendyš)
51. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
52. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)

D. Česká literatura 20. a 21. století
53. Březina O., Tajemné dálky
54. Čapek K., Bílá nemoc
55. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
56. Čapek K., RUR
57. Dyk V., Krysař
58. Fuks L., Spalovač mrtvol
59. Gellner F., Radosti života
60. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
61. Havel V., Audience
62. Havlíček J., Petrolejové lampy
63. Hrabal B., Obsluhoval jsem anglického krále
64. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
65. Jirous I. M., Magorovy labutí písně
66. Jirotka Z., Saturnin
67. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
68. Körner V., Údolí včel
69. Kundera M., Směšné lásky
70. Kundera M., Žert
71. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
72. Mornštajnová A., Hana
73. Nezval V., Edison
74. Nezval V., Manon Lescaut
75. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
76 Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
77. Pavel O., Smrt krásných srnců
78. Seifert J., Na vlnách TSF
79. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
80. Škvorecký J., Zbabělci
81. Vančura V., Rozmarné léto
82. Viewegh M., Báječná léta pod psa
83. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 30. srpna 2023
Seznam zveřejněn na webu školy a na nástěnce 1. září 2023


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PÍSEMNÁ PRÁCE

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
2. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání.
3. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
4. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
5. Hodnocení je prováděno školou (osobami, které pověří ředitel).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
2. Podle tohoto seznamu si žáci připraví vlastní seznam 20 literárních děl, a to podle těchto kritérií:
V seznamu žáka musí být zastoupena dvěma díly próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

3. Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
4. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.
5. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu.
6. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

HODNOCENÍ

1. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
2. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
3. Pokud žák neuspěje v některé z dílčích částí, opakuje pouze tu, ve které neuspěl.
4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.


Učebnice používané ve školním roce 2023/2024

Učebnice si hradí studenti sami
1.AE
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk - učebnice pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk - pracovní sešit pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
1.AP
Prokop Vladimír: Teorie literatury
kol. autorů: Nová literatura pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Nová čítanka pro SŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk - učebnice pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
kol. autorů: Český jazyk - pracovní sešit pro SOŠ (nakladatelství Taktik)
2.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
3.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)
4.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Novotná A., Nový český jazyk v kostce (nakladatelství Fragment)
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce (nakladatelství Fragment)


Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Čtvrtek 31 of srpen, 2023 09:56:14 uživatelem volavkova.
 Google+

Aktuality