Loading...
 

Český jazyk


Charakteristika učiva

- základní poznatky z literární teorie,
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech,
- gramatika,
- stylistika,
- základy rétoriky a komunikačních dovedností,
- základy informační výchovy,
- obecné výklady o jazyce,
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků,
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace,
- vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce.

Maturitní zkouška

Seznam literárních děl k profilové maturitní zkoušce pro školní rok 2020/21

V souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy stanovila školní seznam literárních děl pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2020/21.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.
Překladatel u děl světové literatury je doporučená specifikace díla.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

A. Světová a česká literatura do konce 18. století
1. Boccaccio G., Dekameron (překladatel R. Krátký)
2. Euripides, Médeia (překladatel F. Stiebitz)
3. Ezop, Bajky (staročeský překlad)
4. Goethe J. W., Utrpení mladého Werthera (překladatel E. A. Saudek)
5. Komenský J. A., Labyrint světa a ráj srdce
6. Machiavelli N., Vladař (překladatel J. Hajný)
7. Mastičkář
8. Moliére, Lakomec (překladatel V. Mikeš)
9. Moliére, Tartuffe (překladatel F. Vrba)
10. Shakespeare W., Hamlet (překladatel J. V. Sládek)
11. Shakespeare W., Romeo a Julie (překladatel E. A. Saudek)
12. Starý zákon (ekumenický překlad)
B. Světová a česká literatura 19. století
13. Arbes J., Svatý Xaverius
14. Balzac H. de, Otec Goriot (překladatel B. Zimová)
15. Baudelaire Ch., Květy zla (překladatel S. Kadlec)
16. Dostojevskij F. M., Zločin a trest (překladatel J. Hulák)
17. Erben K. J., Kytice
18. Gogol N. V., Revizor (překladatel B. Mathesius)
19. Havlíček – Borovský K., Křest svatého Vladimíra
20. Hugo V., Chrám Matky Boží v Paříži (překladatel M. Tomášková)
21. Ibsen H., Nora (překladatel F. Fröhlich)
22. Mácha K. H., Máj
23. Němcová B., Babička
24. Neruda J., Povídky malostranské
25. Puškin A. S., Evžen Oněgin (překladatel M. Dvořák)
26. Stroupežnický L., Naši furianti
27. Zola E., Nana (překladatel M. Jirda)
C. Světová literatura 20. a 21. století
28. Apollinaire G., Pásmo (překladatel K. Čapek)
29. Barbusse H., Oheň (překladatel M. Tomášková)
30. Burroughs W., Feťák (překladatel J. Rauvolf)
31. Clavell J., Král Krysa (překladatel K. Kyncl)
32. Eco U., Jméno růže (překladatel Z. Frýbort)
33. Hemingway E., Sbohem, armádo! (překladatel J. Škvorecký)
34. Irving J., Svět podle Garpa (překladatel R. Nenadál)
35. Kafka F., Proces (překladatel P. Eisner)
36. Kerouack J., Na cestě (překladatel J. Popel)
37. Moravia A., Horalka (překladatel J. Pokorný, A. Wildová)
38. Nabokov V., Lolita (překladatel P. Dominik)
39. Orwell J., 1984 (překladatel E. Šimečková)
40. Remarque E. M., Na západní frontě klid (překladatel F. Gel)
41. Rolland R., Petr a Lucie (překladatel J. Zaorálek)
42. Shaw G. B., Pygmalion (překladatel M. Lukeš)
43. Styron W., Sophiina volba (překladatel R. Nenadál)
44. Tolkien R. R., Hobit (překladatel F. Vrba)
D. Česká literatura 20. a 21. století
45. Březina O., Tajemné dálky
46. Čapek K., Povídky z jedné kapsy
47. Čapek K., RUR
48. Dyk V., Krysař
49. Fuks L., Spalovač mrtvol
50. Gellner F., Radosti života
51. Hašek J., Osudy dobrého vojáka Švejka
52. Havel V., Audience
53. Havlíček J., Petrolejové lampy
54. Hrabal B., Ostře sledované vlaky
55. Jirotka Z., Saturnin
56. Kaplický V., Kladivo na čarodějnice
57. Körner V., Údolí včel
58. Kundera M., Směšné lásky
59. Kundera M., Žert
60. Lustig A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
61. Nezval V., Edison
62. Nezval V., Manon Lescaut
63. Olbracht I., Nikola Šuhaj loupežník
64. Otčenášek J., Romeo, Julie a tma
65. Pavel O., Smrt krásných srnců
66. Seifert J., Na vlnách TSF
67. Svěrák Z. + Smoljak L., Hospoda na mýtince
68. Škvorecký J., Zbabělci
69. Viewegh M., Báječná léta pod psa
70. Wolker J., Těžká hodina

Seznam schválen předmětovou komisí dne 29.září 2020
Seznam zveřejněn na webu 29. září 2020

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PÍSEMNÁ PRÁCE

1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.
2. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání.
3. Pro písemnou práci stanoví ředitel školy 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák 1 zadání zvolí.
4. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
5. Hodnocení je prováděno školou (osobami, které pověří ředitel).

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. Ředitel školy určí maturitní seznam nejméně 60 literárních děl.
2. Podle tohoto seznamu si žáci připraví vlastní seznam 20 literárních děl, a to podle těchto kritérií:
V seznamu žáka musí být zastoupena dvěma díly próza, poezie a drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl

3. Žák odevzdá seznam do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
4. Neodevzdá-li žák do data podle odstavce 3 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl.
5. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla a úryvek z neuměleckého textu.
6. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

HODNOCENÍ

1. V případě zkoušky z českého jazyka a literatury tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.
2. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
3. Pokud žák neuspěje v některé z dílčích částí, opakuje pouze tu, ve které neuspěl.
4. Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.


Učebnice používané ve školním roce 2020/2021

Učebnice si hradí studenti sami
1.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století
Sochrová M., Čítanka I. k Literatuře v kostce pro SŠ
Novotná A., Nový český jazyk v kostce
Mrázová M., Nová cvičení z českého jazyka v kostce
2.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Sochrová M., Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ
3.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče)
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka III. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ
4.AS
Prokop Vladimír: Teorie literatury
Prokop Vladimír: Přehled české literatury 20. století
Prokop Vladimír: Přehled světové literatury 20.století
Sochrová M., Čítanka IV. k Literatuře v kostce pro SŠ
Hlavsa Z., Čechová M.: Český jazyk pro SŠ


Vytvořil: mrkvicka. Poslední úprava: Středa 21 of říjen, 2020 14:19:16 uživatelem volavkova.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.