Loading...
 

Biologie


Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:


Prima: Biologie jako věda, úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, prvoci, mnohobuněční živočichové, charakteristika kmenů a přehled hlavních zástupců.
Sekunda: Úvod do biologie rostlin, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, základy fyziologie, přehled systému, nižší rostliny, vyšší rostliny, charakteristika oddělení a přehled hlavních zástupců.
Tercie: Úvod do biologie člověka, evoluce člověka, přehled jednotlivých soustav lidského těla se zaměřením na stavbu a činnost, obecně biologický závěr (ekologie, cytologie, genetika, evoluce).
Kvarta: Úvod do geologie, přehled geologických věd, mineralogie, petrografie, dynamická geologie, pedologie, paleontologie, regionální geologie, geologická exkurze, praktické poznávání geologických vzorků.
Kvinta, 1.ročník: Úvod do biologie, biologické vědy, obecné vlastnosti organismů, základy bakteriologie a virologie, úvod do botaniky, rostlinná buňka, tkáně a orgány rostlin, fyziologie rostlin, přehled botanického systému, základy mykologie, exkurze do botanické zahrady a arboreta, praktické poznávání rostlin.
Sexta, 2.ročník: Úvod do zoologie, živočišná buňka, tkáně a orgány živočichů, fyziologie živočichů, přehled systému a hlavní zástupci, exkurze do zoologické zahrady, praktické poznávání živočichů.
Septima, 3.ročník: Úvod do biologie člověka, přehled jednotlivých soustav se zaměřením na stavbu a funkci, základní fyziologické hodnoty, chorobné stavy a jejich příčiny.


Navazující předměty a semináře:

Seminář z biologie v septimě a 3.ročníku: Praktické úkoly vztahující se k biologii člověka (základy histologie, osteologie, antropologie, plantogramy, papilární linie, určování krevních skupin, krevní tlak, stavba smyslových orgánů, genetika člověka, základy imunologie).
Seminář z biolobie v oktávě a 4.ročníku: Sznámení s požadavky k maturitě a opakování jednotlivých témat. Základy ekologie, obecná biologie, genetika, molekulární genetika a biochemie.


Maturitní zkouška:

Biologie je zařazena mezi volitelné předměty, je vhodná pro studenty, kteří chtějí pokračovat v dalším studiu na přírodovědeckých, lékařských, zemědělských, veterinárních, lesnických a pedagogických fakultách VŠ.

Témata k maturitní zkoušce z biologie 2023/2024
1. Buňka — stavba, složení, typy buněk, dělení jádra (mitóza, meióza), dělení buňky
2. Životní funkce buňky — příjem a výdej látek, osmotické jevy, soubory buněk (tkáně), soubory buněk rostlin, živočichů a hub
3. Výživa rostlin —typy, vodní režim a minerální výživa, fotosyntéza a dýchání, pohyby rostlin
4. Nebuněční a prvobuněční— viry, bakterie, sinice (charakteristika a význam)
5. Nižší rostliny — charakteristika, typy stélek, rozdělení a zástupci, význam v přírodě a pro člověka, rozmnožování, růst a vývin rostlin
6. Vyšší rostliny — charakteristika podříše, rhyniophyty, mechorosty, rostliny plavuňovité, přesličkovité a kapradinovité (charakteristika skupin, zástupci, význam, vývoj rodozměny)
7. Vyšší rostliny — charakteristika podříše, nahosemenné — cykasy, jinany, jehličnany, lyginodendrové, kordaity (charakteristika skupin, zástupci a význam)
8. Krytosemenné rostliny — charakteristika skupiny, vegetativní orgány rostlin (kořen, stonek, list), rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami
9. Krytosemenné rostliny — charakteristika skupiny, generativní orgány rostlin (květ, semeno, plod), rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami
10. Houby — charakteristika říše, rozdělení a zástupci, význam v přírodě a pro člověka, lišejníky
11. Prvoci, živočišné houby a žahavci — charakteristika skupin, systém a zástupci, význam
12. Triblastica protostomia — ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci (charakteristika kmenů zástupci a význam)
13. Triblastica protostomia — členovci (charakteristika kmene, zástupci a význam), hormony hmyzu
14. Triblastica deuterostomia ostnokožci, strunatci (charakteristika kmenů, zástupci a význam), třída kruhoústí, paryby
15. Triblastica deuterostomia vertebrata — ryby, obojživelníci, plazi (charakteristika tříd, rozdělení, zástupci a význam)
16. Triblastica deuterostomia vertebrata — ptáci, savci (charakteristika tříd, rozdělení, zástupci a
význam)
17. Molekulární základy dědičnosti — nukleové kyseliny, replikace, transkripce, translace, genetický kód, mutace
18. Základy genetiky — základní pojmy, genetika prokaryotické a eukaryotické buňky, chromozomové určení pohlaví, křížení, monohybridismus, dihybridismus, autozomální a gonozomální dědičnost, vazba genů
19. Genetika člověka — metody, dědičné dispozice a dědičné choroby, genetická předpověď a genetické poradenství, genetika populací
20. Vznik a vývoj života na Zemi — názory, vývoj živých organizmů (Oparin), vývoj druhů (Darwin), původ a vývoj člověka
21. Opěrná a pohybová soustava člověka
22. Tělní tekutiny — krev, míza, krevní skupiny, oběhová a mízní soustava, choroby
23. Trávicí soustava člověka — stavba částí a jejich funkce, výživa a metabolizmus, choroby
24. Dýchací soustava člověka— stavba částí a jejich funkce, mechanika dýchání, VKP, choroby
25. Vylučovací soustava člověka, kůže - stavba částí a jejich funkce, choroby, tělesná teplota
26. Nervová soustava člověka - stavba částí a jejich funkce, choroby
27, Smyslová soustava člověka — charakteristika jednotlivých typů, choroby
28. Hormonální soustava člověka a imunita
29. Rozmnožovací soustava člověka — stavba a funkce částí u muže a u ženy, antikoncepce, interupce, choroby, vývin jedince před narozením a po narození
30. Základy ekologie — základní pojmy, ekologická valence, areál, abiotické podmínky života, populace a vztahy mezi nimi, společenstva, ekosystém, potravní řetězec a potravní pyramida


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2022/2023:

Olympiády a soutěže ve šk. roce 2017/2018:

Krajské kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
22. Nela Šindelářová A
26. Petr Šabata A
5. Vojtěch Novotný B


Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
1. Laura Haasová D
12. Johann Sequenc D
6. Jan Pykal D
2. Eliška Hrůzová C
9. Tomáš Tichý COlympiády a soutěže ve šk. roce 2015/2016:

Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
5. Justýna Přechová D
8. Magdalena Adamová D
4. Anna Bártů C
7. Zuzana Herciková C
10. Jolana Ritterová CKrajské kolo

Pořadí: Jméno: Kategorie:
1. Jiří Rudolf B
3. Lucie Herciková B
3. Vít Vejmelka A


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2012/2013:

Okresní kolo
Pořadí: Jméno: Kategorie:
4. Jiří Rudolf (tercie) C
2. Lucie Herciková (sekunda) DKrajské kolo

Pořadí: Jméno: Kategorie:
7. Vít Vejmelka (kvinta) B
13. Michaela Kudrnáčová A


Soutěž Zlatá včela

Oblastní kolo
Pořadí: Jméno:
1. Pavla Přibylová (sekunda)


Olympiády a soutěže ve šk. roce 2010/2011:

Krajské kolo

Kategorie B
Pořadí: Jméno:
14. Michaela Kudrnáčová (sekunda)
17. Jana Krejčová (sexta)

Kategorie A
Pořadí: Jméno:
2. Kristýna Krejčířová (oktáva)
12. Daniel Bartoň (oktáva)


Celostátní kolo

Kategorie A
Pořadí: Jméno:
34. Kristýna Krejčířová (oktáva)Mladý zahrádkář


Okresní kolo
Pořadí: Jméno:
1. Jiří Rudolf (prima)


Národní kolo
Pořadí: Jméno:
3. Jiří Rudolf (prima)


Soutěž Zlatá včela

Oblastní kolo
Pořadí: Jméno:
2. Jan Rod (kvarta)
3. Karel Přibyl (tercie)


Celostátní kolo
Pořadí: Jméno:
7. Jan Rod (kvarta)
33. Karel Přibyl (tercie)
Vytvořil: admin. Poslední úprava: Neděle 10 of září, 2023 18:16:26 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

Partnerství


Naše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.