Loading...
 
(V keši)

Informace k maturitní zkoušce


Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

(upozornění na změny, další úpravy nejsou vyloučeny, a to především po obdržení provádějícího právního předpisu k tomuto zákonu)

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020.
Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.
Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání maturitní zkoušky a otázku jeho vydávání MŠMT řeší společně s otázkou vydávání vysvědčení ve všech druzích škol. O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy informovat.
Pro maturitní zkoušku konanou dle úpravy platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Výjimkou je však to, že ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.

Ohledně praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce SOŠ:
nové termíny budou oznámeny po obdržení časového schématu z ministerstva, původní termíny 20. 4. a 21. 4. 2020 se ruší. V případě, že budou školy otevřeny do 1. června, proběhne obhajoba maturitních prací i praktická zkouška po jejich otevření. Bližší informace k průběhu a obsahu obhajoby jsou uvedeny ve zveřejněném materiálu Maturitní práce s obhajobou v části 3 Obhajoba maturitní práce. Praktická maturitní zkouška v tomto případě proběhne v částečně redukované (obsahově i časově) podobě, bližší informace obrží žáci prostřednictvím "Bakaláři - Komens". V případě, že budou školy otevřeny po 1. červnu, studenti nebudou maturitní práci obhajovat, hodnocení maturitní práce se stanoví na základě posudků vedoucího a oponenta maturitní práce. V tomto případě se nebude konat ani praktická maturitní zkouška, její hodnocení na maturitním vysvědčení se stanoví z průměrů známek z předmětů, které mají přímou vazbu na obsah praktické maturitní zkoušky, na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. Případné změny nejsou vyloučeny, k úpravám může dojít dle prováděcích pokynů MŠMT.

Termíny stanovené pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl ministerstvo přiměřeně prodlouží prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu.
Pro přezkumné řízení se oproti školskému zákonu mění pouze lhůta, do kdy lze podat žádost o přezkum. Tato lhůta začíná běžet po dni konání poslední části maturitní zkoušky a je stanovena na 20 dnů. Tedy i v případě, že příslušná část zkoušky, u které žák žádá o přezkum, by se konala např. hned první možný den, žák může podat žádost o její přezkum do 20 dnů poté, co konal poslední část maturitní zkoušky.
I nadále platí, že žádost o přezkum didaktického testu se podává k ministerstvu, žádost o přezkum všech ostatních zkoušek pak ke krajskému úřadu.

Náhradní způsob vykonání maturitní zkoušky

Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení.
Podmínkou pro to, aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je podání úplné přihlášky k maturitní zkoušce v souladu se školským zákonem a skutečnost, že žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.
Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho komisionálně přezkoušet. Formu komisionálního přezkoušení určí škola, v krajním případě jej lze konat i distančním způsobem. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Takovému žákovi se nicméně dává možnost opakovat ročník, pokud o to požádá. Takovou žádost musí neúspěšný žák podat ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy. Škola v tomto případě musí této žádosti vyhovět.
Samotné hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky (bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují. Hodnocení náhradním způsobem vykonává pouze škola. Podrobnosti pro situaci, kdy by bylo v krajním případě nutné přistoupit k vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem, stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpise. Tento předpis ministerstvo vydá v případě, že vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem bude vzhledem k vývoji situace relevantně zvažovaná varianta.
Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na maturitní vysvědčení, se nepočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají opravnou zkoušku.
Zákon současně počítá s tím, že žák může chtít z jakéhokoliv důvodu vykonat maturitní zkoušku postupem podle školského zákona. V takovém případě se žákovi na jeho žádost vykonání maturitní zkoušky umožní v následujícím zkušebním období, kdy bude zkouška probíhat podle školského zákona (tedy standardním způsobem) a pro které žák podá přihlášku. Předpokladem je tedy podzim 2020.
S ohledem na způsob vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem se žádný přezkum nepřipouští.
Konání zkoušky Matematika+ bude upraveno modifikovaným zněním pokusného ověřování. Pokud by se maturitní zkouška konala náhradním způsobem z hodnocení na vysvědčení, Matematiky+ by se tento náhradní způsob konání netýkal. Nicméně žáci, kteří by ji chtěli skládat, by tak mohli učinit v pozdějším termínu.

Upraveno 6.4.2020

Vytvořil krejci, naposledy upraveno Pondělí 06 of duben, 2020 12:04:01 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.