Loading...
 

Střední odborná škola Telč

Na základě usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina vznikl dnem 1. července 2004 sloučený subjekt - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Od školního roku 2011/2012 obě pracoviště (GOB i SOŠ) najdete na stejném místě v Telči, Hradecká 235.

Střední odborná škola nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Součástí profilové maturitní zkoušky je volitelně buď "praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů" nebo "písemná maturitní práce s obhajobou". (Bližší informace jsou pod odkazem „Maturitní zkouška“). Absolvent získá úplné střední odborné vzdělání.

Nabízíme studijní obory

Ekonomika a podnikání (6341M01)
Ve školním roce 2023/2024 si studenti mohou volit zaměření cestovní ruch nebo veřejnou správu.

Předškolní a mimoškolní pedagogika (7331M01)
Nový obor od školního roku 2023/2024

Učební plán – GOB a SOŠ Telč - obor ekonomika a podnikání


švp Sport

Učební plán – GOB a SOŠ Telč - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika


Předškolní A Mimoškolní Pedagogika (7331M01)1


Proč studovat na SOŠ?
• tradice a historie školy
• 100% úspěšnost u státních maturit
• kvalitní příprava k dalšímu studiu na vysokých školách
• výborné výsledky studentů v soutěžích na krajské i celostátní úrovni
• moderní vybavení učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, připojení na internet
• laboratoře chemie, fyziky, biologie
• učebny jazyků, 3 počítačové učebny
• možnost studia jazyků – anglický, německý, ruský
• odborná praxe studentů
• jazykové exkurze – zájezdy do Anglie, Německa, Rakouska
• odborné exkurze doplňující výuku, návštěvy kulturních akcí
• lyžařské kurzy
• sportovní areál na hry a atletiku
• sportovní hala, posilovna, tělocvična a gymnastický sál
• spolupráce s vysokými školami – MU Brno, SVŠE Znojmo
• zapojení do projektů EU
• spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (Rakousko)
• vlastní jídelna (výběr ze 3 jídel)
• aula
• studentský parlament

Spolupráce se sociálními partnery

Škola při realizaci ŠVP spolupracuje se sociálními partnery v Kraji Vysočina. Odbornou praxi studentů SOŠ zajišťuje např.:
  • Městský úřad Telč,
  • Kraj Vysočina
  • výrobní a obchodní firmy, firmy poskytující služby.
Na škole působí úspěšná studentská fiktivní firma, jejímž partnerem je masokombinát Kostelecké uzeniny, a. s., který sponzoruje domácí i zahraniční veletrhy fiktivní firmy.
Výuka odborných předmětů je posilována přednáškami pracovníků z bankovnictví, finančního úřadu, úřadu práce atd. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi do firem.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent střední odborné školy oboru ekonomika a podnikání je středoškolsky vzdělaný odborník, znalý základní problematiky výroby, obchodu a služeb. Je připraven na výkon různorodých povolání, které souvisí s ekonomickou, obchodně podnikatelskou a administrativní činností ve výrobních a obchodních podnicích, podnicích poskytujících služby, neziskových organizacích a organizacích veřejné správy.
Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, podnikatel v cestovním ruchu, obchodní referent, průvodce, správce památkového objektu, referent správy kultury, správce depozitáře a další.
Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku se může ucházet o studium na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.

Historie školy

V roce 1952 vzniká rolnická škola a od školního roku 1952/53 se v historických prostorách bývalé jezuitské koleje (náměstí Zachariáše z Hradce 2) vyučují ekonomické disciplíny se zřetelem k potřebám českého a moravského venkova. Název školy se několikrát měnil – vždy s ohledem na požadavky, jež byly na školu kladeny – nejprve SZTŠ (střední zemědělská technická škola), později SEŠ (střední ekonomická škola), na počátku 90. let byl název změněn na obecnější SOŠ (střední odborná škola), aby bylo možné zastřešit více oborů.
Image
Bývalé logo

V roce 1993 se při SOŠ otevřel dvouletý obor pomaturitního studia se zaměřením na cestovní ruch. Tím se značně obohatila studijní nabídka pro mladé lidi v okrese Jihlava. V roce 1997 došlo k přetransformování tohoto studia do formy tříleté vyšší odborné školy. Jednalo se o detašované pracoviště VOŠ Jihlava obor cestovní ruch, které ukončilo svou činnost v Telči v roce 2004.
V roce 2004 došlo k zásadním změnám týkající se školy i budovy. K 1. červenci byla Střední odborná škola Telč na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina sloučena s Gymnáziem Otokara Březiny v Telči. Budova na náměstí přešla do vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně.
Image
Budova SOŠ - nám. Zachariáše z Hradce 2
před rekonstrukcí, nyní Univerzitní centrum Telč

První stěhování SOŠ proběhlo na konci školního roku 2008/2009 z důvodu kompletní rekonstrukce budovy bývalé jezuitské koleje. Po zvážení různých variant zabezpečení výuky SOŠ se vedení školy rozhodlo pro přestěhování 3. a 4. ročníku na bývalý domov mládeže (ulice Batelovská), 1. a 2. ročník se přestěhoval do budovy gymnázia (ulice Hradecká 235).
Image
Domov mládeže - Batelovská ulice
od roku 2012 v majetku města Telč

Po dvou letech došlo ke druhému stěhování z domova mládeže a od školního roku 2011/2012 fungují obě sloučená pracoviště pod jednou střechou v Hradecké ulici. Tím se fakticky završil proces sloučení škol.
Image
Současné sídlo GOB a SOŠ Telč v Hradecké ulici


Na podzim roku 2012 byla slavnostně otevřena aula, která se, krom jiného, stala důstojným místem pro stálou expozici tradičních vyřezávaných tabel SOŠ.Vytvořil: admin. Poslední úprava: Sobota 25 of únor, 2023 13:30:01 uživatelem lancova.
 Google+

Aktuality