Loading...
 

Přijímací řízení - jaro 2021


Milí uchazeči, děkujeme za Váš zájem o studium v naší škole. Přijímací řízení pro následující školní rok 2021/2022 se bude řídit v příloze uvedenými pravidly MŠMT.

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY STŘEDNÍ ŠKOLY - PRAVIDLA MŠMT 2021

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235

1. kolo přijímacího řízení – jaro 2021


Kritéria přijímacího řízení pro obory:


79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý studijní obor)

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý studijní obor)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (čtyřletý studijní obor SOŠ)

Ve všech oborech se v přijímacím řízení vyžaduje vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky organizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě celkového hodnocení:

V přijímacím řízení lze získat 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z matematiky, 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka, 50 bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 10 bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích.

Bodování prospěchu na základní škole

Účastníkům přijímacího řízení budou přiděleny body za průměr průměrů prospěchu uvedeného ve dvou sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu (1. pol. 8. roč. a 1. pol. 9. roč. pro čtyřleté maturitní obory; 1. pol. 4. roč. a 1. pol. 5. roč. pro osmiletý gymnaziální obor*). Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 50 bodů, průměru 3,00 odpovídá 0 bodů.(Podrobná tabulka bodování prospěchu)

  • V přijímacím řízení pro šk. rok 2021/2022 nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (vyhl. č. 233/2020 Sb.).

Bodování soutěží

Individuální okresní a vyšší soutěž ze všeobecně vzdělávacích předmětů – mimo výchov (absolvovaná v 8. a 9. roč. ZŠ – uchazeči o čtyřleté maturitní obory; ve 4. a 5. roč. ZŠ – uchazeči o osmiletý gymnaziální obor): 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. – 10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet dosažených bodů je 10. (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 10 bodů). Výsledky musí být doloženy na zvláštním dokladu (kopie diplomu, případně potvrzení základní školy), který musí být předán nejpozději dne 15. dubna 2021 do kanceláře školy.

Celkové hodnocení

Pořadí uchazečů bude sestaveno v každém oboru podle celkového součtu získaných bodů, všichni účastníci přijímacího řízení budou seřazeni sestupně. Nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku v každém oboru je 30.


Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku

V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
1) bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z matematiky
2) bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z jazyka českého
3) bude upřednostněn uchazeč s lepším průměrným prospěchem na ZŠ ze dvou sledovaných období na přihlášce ke studiu (v pořadí od nejvyššího ročníku)
4) bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z matematiky za 1. pololetí:
        • 4. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání v osmiletém gymnaziálním oboru
        • 8. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém maturitním oboru
5) bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z českého jazyka za 1. pololetí:
        • 4. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání v osmiletém gymnaziálním oboru
        • 8. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém maturitním oboru
6) bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z matematiky za 1. pololetí:
        • 5. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání v osmiletém gymnaziálním oboru
        • 9. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém maturitním oboru
7) bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem z českého jazyka za 1. pololetí:
        • 5. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání v osmiletém gymnaziálním oboru
        • 9. ročníku ZŠ u uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve čtyřletém maturitním oboru


Obecné informace

1) Lékařské potvrzení není vyžadováno.
2) Při hodnocení přijímacího řízení u cizinců postupuje škola dle zákona č. 561/2004 Sb. a dle metodiky Centra: Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 (Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem).


Důležitá upozornění

1. Pokud počet přijatých přihlášek do 1. kola přijímacího řízení bude nižší než předpokládaný počet přijatých uchazečů, případně bude roven předpokládanému počtu přijatých uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy rozhodnout o nekonání jednotných přijímacích zkoušek. Toto sdělí nejpozději do 8. 3. 2021 na webových stránkách školy a informaci předá nejpozději do 19. 3. 2021 uchazečům o vzdělání.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 60 odst. 5 školského zákona jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Jednotné přijímací zkoušky se uskuteční 12. a 13. dubna 2021 pro čtyřleté obory vzdělání a 14. a 15. dubna 2021 pro víceletá gymnázia. Pozvánku ke konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení (s konkrétními časovými údaji) zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky (dle vyhl. 353/2016, ve znění pozdějších předpisů).

3. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na naší škole bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem, a to u vchodu do školy a na www.gymnsostelc.cz („Výsledky přijímacího řízení“) pod evidenčním číslem, které bude oznámeno uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. (Pozn.: přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou, v případě zájmu si zákonný zástupce může vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve škole následující den po zveřejnění výsledků školou. Od data zveřejnění výsledků začíná plynout zákonná lhůta (10 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku, během které musí přijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Zápisový lístek je nutné předat do kanceláře školy Hradecká 235, Telč. Zápisový lístek lze předat osobně, případně prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem). Zápisový lístek obdrží uchazeči na příslušné základní škole.

4. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonné lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě nového rozhodnutí o přijetí nebo z oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška.

5. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí s poučením o odvolání.

V Telči dne 30. 1. 2021

Mgr. Bc. Lenka Procházková
ředitelka školy


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Sobota 30 of leden, 2021 11:40:56 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.