Loading...
 

Přijímací řízení - jaro 2020


Aktuální upravená pravidla v souvislosti s legislativními změnami v důsledku opatření vlády ČR


Oproti původním informacím došlo k podstatným změnám a ředitel školy zveřejňuje po úpravě následující údaje:

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235

1. kolo přijímacího řízení - jaro 2020

Kritéria přijímacího řízení pro obory 79-41-K/81, 79-41-K/41 a 63-41-M/01

Ve všech oborech se v přijímacím řízení vyžaduje vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky organizované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě celkového hodnocení:

V přijímacím řízení lze získat 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z matematiky, 50 bodů za výsledky přijímací zkoušky z českého jazyka, 50 bodů lze získat za prospěch na ZŠ a 10 bodů za úspěšné hodnocení v soutěžích.

Bodování prospěchu na základní škole

Účastníkům přijímacího řízení budou přiděleny body za průměr průměrů prospěchu uvedeného ve třech sledovaných obdobích na přihlášce ke studiu. Tento průměr bude zahrnovat hodnocení ze všech povinných a volitelných předmětů. Průměr průměrů prospěchu bude lineárně převedený na body. Průměru 1,00 odpovídá 50 bodů, průměru 3,00 odpovídá 0 bodů.

Bodování soutěží

Individuální okresní a vyšší soutěž v 8. a 9. třídě ZŠ (u osmiletého gymnaziálního oboru ve 4. a 5. třídě ZŠ) ze všeobecně vzdělávacích předmětů (mimo výchov) – 1. místo 4 body, 2. místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. – 10. místo 1 bod. Výsledky v jednotlivých soutěžích se sčítají, maximální počet dosažených bodů je 10. (Při vyšším součtu se nahrazuje výsledek ziskem 10 bodů). Výsledky musí být doloženy na zvláštním dokladu (kopie diplomu, případně potvrzení základní školy), který musí být předán nejpozději dne 9. června 2020 do kanceláře školy.

Celkové hodnocení

Pořadí uchazečů bude sestaveno v každém oboru podle celkového součtu získaných bodů, všichni účastníci přijímacího řízení budou seřazeni sestupně. Nejvyšší počet přijatých žáků do prvního ročníku v každém oboru je 30.


Kritéria pro určení pořadí při shodném bodovém výsledku

V případě rovnosti bodů budou uchazeči rozčleněni na základě dodatečných kritérií, která budou zkoumána v následujícím pořadí:
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z matematiky
- bude upřednostněn uchazeč s lepším výsledkem v přijímací zkoušce z jazyka českého
- bude upřednostněn uchazeč s lepším prospěchem na ZŠ (v pořadí od nejvyššího ročníku)
- bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů v přijímací zkoušce z matematiky v hodnocení úloh zaslaných Centrem (v postupném pořadí od první úlohy)

Konání druhého kola přijímacího řízení

Pokud po zákonné lhůtě pro odevzdání zápisových lístků nebude naplněn předpokládaný počet přijatých žáků, může být vypsán termín konání druhého kola přijímacího řízení. Ve druhém kole mohou být přijati žáci, kteří neodevzdali zápisový lístek v 1. kole na žádnou střední školu.

Důležitá upozornění

1. Termín pro konání testu z matematiky a českého jazyka je stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání (79-41-K/41 a 63-41-M/01) a na 9. června 2020 pro osmiletý obor vzdělávání (79-41-K/81). Časové údaje obdrží uchazeči v pozvánce, kterou obdrží nejdéle 5 pracovních dní přede dnem konání přijímací zkoušky.
Na rozdíl od původního oznámení se žáci zúčastní pouze jednoho termínu. (Hodnocení testů pak obdrží obě školy)

2. Oznámení rozhodnutí o přijetí uchazečů ke studiu na naší škole bude zveřejněno nejpozději 8 kalendářních dnů po konání přijímací zkoušky u vchodu do školy a na www.gymnsostelc.cz („Výsledky přijímacího řízení“) pod evidenčním číslem, které bude oznámeno uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce. Tímto zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. (Pozn.: přijatí žáci a zákonní zástupci přijatých žáků další vyrozumění již nedostanou, v případě zájmu si zákonný zástupce může vyzvednout rozhodnutí o přijetí ve škole od 18. 6. 2020. _Od data zveřejnění výsledků začíná plynout zákonná lhůta (5 pracovních dní) pro odevzdání zápisového lístku, během které musí přijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci přijatých nezletilých uchazečů potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole v Telči odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Zápisový lístek je nutné předat do kanceláře školy Hradecká 235, Telč. Zápisový lístek lze předat osobně, případně prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem). Zápisový lístek obdrží uchazeči na příslušné základní škole.

3. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole v zákonné lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě nového rozhodnutí o přijetí nebo z oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška.

4. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí s poučením o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (viz dále).

5. Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), formulář níže.
Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.
Ředitel školy vyhoví žádosti, jsou-li splněny tyto podmínky:
• existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
• uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Při vydávání nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

6. Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru:
• Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve (rizikové skupiny – ve formuláři níže).
• Před školou dodržovat odstupy 2 m.
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. formulář níže.
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit.
• Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
• Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
• Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
• Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky, při sejmutí si roušku ukládá do sáčku.
• Během zkoušky používá žák své vlastní psací potřeby.

V Telči dne 14. 5. 2020
RNDr. Stanislav Máca
ředitel školy

ŽÁDOST
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEINFEKČNOSTI


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Neděle 17 of květen, 2020 22:49:23 uživatelem maca.
 Google+

Akce školy, IS Bakaláři

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.