Loading...
 

Informace o stravování


Provozní doba: 6.00 hod. - 14.30 hod.

Pokladní hodiny:
7.00 hod. - 8.00 hod.
11.00 hod. - 14.15 hod.

Počet míst u stolu: 236


Cena obědů:
Žáci – cena platí při dovršení věku v daném roce.
do 6 let – 22.00 Kč
7 – 9 let (žák) - 27.00 Kč
10 – 14 let (žák)- 29.00 Kč
Od 15 let (žák) - 30.00 Kč
Cizí strávníci - 81.00 Kč jídelna
Cizí strávníci - 77.00 Kč odnáš.

Doba výdeje: 10.45 hod. - 14.10 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky:
11.20 - 11.45 hod.
12.10 - 12.25 hod.


Výdej obědů do jídlonosičů: 10.45 - 11.20 hod.


Odběr stravy lze objednat a odhlásit


Elektronicky - pomocí snímacího čipu v odběrných místech (škola, jídelna) do 14:00 hod předchozího pracovního dne
Na webových stránkách školy pomocí přihlašovacího údaje, který získáte od vedoucí školní jídelny.
Telefonicky – na čísle 56 721 30 64 (vedoucí stravování)

Obědy na příští den se musí objednat do 14.00 hod. předchozího pracovního dne.

Odhlašování obědů: předchozí den do 14.00 hod. nebo v případě onemocnění lze odhlásit oběd u vedoucí jídelny telefonicky do 7.00 hod.


Ceník stravování platný od 1.9.2019


Finanční stravovací limit v Kč dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. v platném znění

Oběd - žáci (ceny při dovršení věku v damném školním roce) :
do 6 let 22,00 Kč
7-9 roků 27,00 Kč
10-14 roků 29,00 Kč
15 a více roků 30,00 Kč

cizí strávníci 77,00 Kč
(odnášející)

cizí strávníci 81,00 Kč
(jídelna)

Podmínky stravování


Gymnázium a střední odborná škola Telč poskytuje svým žákům stravování ve vlastní školní jídelně, dále poskytuje stravování základní škole, zaměstnancům a cizím strávníkům na základě smluv.
Žákům se poskytuje stravování v hodnotě finančního stravovacího normativu.

Výdej stravy, evidence strávníků, přihlašování a odhlašování stravy a výběr jídla je prováděn na základě počítačového programu a snímacích čipů. Za první čip hradí strávník zálohu 120,-. Za vrácení nepoškozeného čipu je strávníkovi vráceno 90,-, poplatek za použití čipu je 30,-.
Při ztrátě nebo zničení čipu je povinen strávník uhradit částku 120 Kč. Čip slouží ke stravování a na vstup do budovy. Zakoupit čip je možné u vedoucí jídelny.

Informace k bezhotovostním transakcím ve stravování


Platby obědů


Strávníci vč. žáků platí stravu bezhotovostně na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem. Platbu je potřeba uskutečnit do 25. dne v měsíci. Dle dohody lze platbu na obědy uhradit také v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
Minimální vklad na účet 100 Kč.

Po zaplacení zálohy si strávníci sami stravu přihlašují. Na konci školního roku je prováděno vyúčtování (vrácení přeplatků).

Nutné údaje na trvalém, nebo jednorázovém příkazu:

Číslo účtu: 406601754/0600
Variabilní symbol: 60000..... =doplnit číslo vaší karty (variabilní symbol musí být desetimístné číslo začínající cifrou 6 a končící číslem karty - uvedeno na kartě jako první, většinou pětimístné. Volná místa po začínající cifře 6 se doplní nulami)
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol: 600

Žádost o vrácení nevyčerpané částky

Nevyčerpané finanční částky lze zaslat zpět na účet na základě vyplněné žádosti (klikněte pro stažení) zaslané na e-mail: marikova v(e) gymnsostelc.cz

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování se první den nepřítomnosti žáka považuje za pobyt ve škole. Další dny nepřítomnosti nemá žák nárok na slevu stravy. Žák může v době nepřítomnosti odebírat obědy ve ŠJ do jídlonosiče za plnou cenu oběda.Tuto možnost je však nutné dohodnou s vedoucí školní jídelny. Pokud nechce žák odebírat oběd za plnou cenu, je nutné oběd odhlásit.

Strávníci – zaměstnanci si platí stravu dopředu (předplatí) a pak si stravu sami přihlašují.

Stravování zaměstnanců školy se řídí vyhláškou č.84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování. Škola poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během směny, pokud zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hodiny (§ 3 odst.4). Pokud neodpracuje stanovenou pracovní dubu, může si zaměstnanec obědy ve školní jídelně odebírat, ale nemá nárok na jídlo za sníženou úhradu a jsou mu obědy účtovány v plné ceně (81 Kč) a to i v případě, že přihlášený oběd nevyzvedne.


Finanční normativ na potraviny snížený o příspěvek FKSP+DPH 15%

Zaměstnanci
příspěvek FKSP 5 Kč
zaměstnanec 27,00 Kč
plná cena 81 Kč

Důchodci školy
35,00 Kč

Strávníci – cizí platí podle sjednaných smluv


Výdejní doba ve školní jídelněCizí strávníci (jídlonosiče) 11:00 – 11:30
12.00 – 12:25

Žáci 11:30 – 12:00
12:25 – 14:10


Pokladní hodiny

7:00 – 8:00
11:00- 14:15


Vlastní organizace provozu:

a) Žáci se stravují za účasti pedagogického dozoru
b) Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí) strávníci nahlásí kuchařce nebo pedagogickému dozoru, kteří zajistí úklid.
c) Strávníci se řídí pokyny vedoucí školní jídelny, pedagogického dozoru a kuchařek, kterým také nahlásí své připomínky a technické nebo hygienické závady.
d) Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně podle společenských pravidel při stolování.
e) Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci pedagogickému dozoru.
f) Organizace výdeje stravy - strávník si vezme tác s příbory a vyzvedne si polévku i hlavní jídlo u výdejního pultu podle objednávky na stravovacím čipu odsouhlasené ve snímači. Nápoj si nalije u čajovníku. Použité nádobí vrací na určené místo.
g) Cizí strávníci odbírají stravu v jídlonosičích
h) Žáci mají přístup v jídelně ke stolům pouze pokud mají na ten den objednanou stravu.


Dietní stravování

Školní jídelna nevaří žádné dietní stravování v souladu s vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., v platném znění.
Ve školní jídelně není připravovaná bezlepková dieta, žák si objednává pokrmy na základě jídelního lístku a informacích o alergenech. Po technologické stránce není na bezlepkovou dietu oběd upravován.
Žákovi je umožněno donést vlastní dietní stravu, která se ve školní jídelně pouze ohřívá a na žádné další úpravě se jídelna již nepodílí.
Obdobně ve školní jídelně není připravovaná diabetická dieta, jídelna nabízí možnost vážení stravy na základě písemně dodávaných informací o hmotnosti jídla dle aktuálního jídelníčku. Po technologické stránce není oběd nijak dále na diabetickou dietu upravován.
V případě využití nabízených úprav (ohřev doneseného jídla a vážení stravy) je předem nutný písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka (ev. zletilého strávníka) a vyjádření lékaře.
Škola nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav ohledně dietního stravování.


Vytvořil: admin. Poslední úprava: Úterý 05 of duben, 2022 14:05:03 uživatelem krejci.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.