Atomy a molekuly

1. Určete látkové množství 7,28.1023 atomů uhlíku. (1,21 mol)
2. Vypočítejte hustotu dusíku za běžných podmínek. (1,25 g.dm-3)
3. Vypočítejte hmotnost 7,26.1023 atomů síry. (38,65 g)
4. Kolik atomů rtuti je v 15 g čistého kovu ? (4,5.1022 atomů)
5. Vypočítejte hmotnost jednoho litru methanu. (0,716 g)
6. Kolik molekul se nachází ve 126,9045 g jodu ? (3,0115.1023 molekul)
7. Jaký počet molekul je za normálních podmínek v 50 dm3 vodíku ? (1,34.1024 molekul)
8. Zreaguje bezezbytku 9,0345.1023 molekul amoniaku s 1,5 molu kyseliny chlorovodíkové ? (ano)
9. Vypočítejte střední atomovou relativní hmotnost přírodního chloru, víte-li, že hmotnost jednoho atomu nuklidu 35Cl je 5,806.10-26 kg a hmotnost jednoho atomu nuklidu 37Cl je 6,138.10-26 kg. Přírodní chlor je směsí 75,4 % nuklidu 35Cl a 24,6 % nuklidu 37Cl. Pro výpočet použijte hodnotu mu=1,66057.10-27kg. (35,456)
10. Přírodní měď se skládá ze 69,4 % izotopu 63Cu a 30,6 % izotopu 65Cu. Relativní atomové hmotnosti izotopů jsou 62,929 a 64,928. Vypočítejte průměrnou relativní atomovou hmotnost mědi. (63,541)
11. Relativní atomová hmotnost berylia je 9,0122. Vypočítejte hmotnost jednoho atomu berylia. (1,496.10-23 g)
12. Zjistěte, jaký je ve 20 g dusíku počet molů N2. (0,714 mol)
13. Zjistěte, jaký je ve 20 g dusíku počet atomů N. (8,6.1023 atomů)
14. Jaké množství vodíku zaujímá objem 44,82 dm3 ? (4 g)
15. Určete hmotnost kyslíku, připadající v oxidu uhličitém na 6 g uhlíku. (15,98 g)
16. Kolikrát je acetylen lehčí než vzduch, je-li hmotnost jednoho litru vzduchu 1,293 g ? (1,1 krát)
17. Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+ ? (2,85 mol)
18. Jaká je hmotnost 2,02.10-1 molu AgNO3? (34,31 g)
19. Kolik atomů olova obsahuje 11,5 g molekul PbO2? (2,9.1022 atomů)
20. Kolik atomů síry obsahuje 96,5 g aniontů SO32- ? (7,26.1023 atomů)
21. Jaký objem zaujímá 80 g plynného methanu za tlaku 202,6 kPa a teploty 0°C ? (55,9 dm3)
22. Vzorek bromu o hmotnosti 50 g zaujímá při teplotě 20°C objem 15,9 cm3. Vypočítejte molární objem bromu při této teplotě. (50,82 cm3)
23. Jaká je hmotnost jednoho atomu 226Ra ? (3,75.10-22 g)
24. Jaké je látkové množství 2 dm3 vody ? (111,02 mol)
25. Vypočítejte celkový počet protonů, které se uvolní při úplné disociaci vodného roztoku, který obsahuje 0,73 mmol H2SO4? (8,8.1020 protonů)
26. Jakou průměrnou molekulovou relativní hmotnost bude mít směs 80% H2O a 20% D2O ? (18,42)
27. Prvek je tvořen izotopy 80X a 81X. Jaké je procentové zastoupení každého z nich, je-li atomová relativní hmotnost prvku 80,6 ? (40 %, 60 %)
28. Hmotnost protonu je 1,6.10-27 kg. Jaká je přibližná hmotnost atomu mědi 63Cu ? (10-25 kg)
29. Vypočítejte atomovou relativní hmotnost hliníku, je-li hmotnost 1 atomu hliníku 4,48.10-26 kg a mu=1,66.10-27 kg. (26,988)
30. Jaké látkové množství iontů Cu2+ obsahuje roztok, v němž je rozpuštěno 82 mg CuSO4.5H2O, je-li molekulová relativní hmotnost síranu měďnatého 249,68 ? (3,28.10-4 mol)

Chemické vzorce

1. Kolik procent vodíku obsahuje ethanol ? (13,13 %)
2. Kolik procent oxidu vápenatého obsahuje vápenec ? (56,03 %)
3. Kolik gramů síry je ve 120 gramech pyritu ? (64,14 g)
4. Kolik gramů krystalové vody obsahuje 21 gramů Glauberovy soli ? (11,74 g)
5. Kolik gramů FeSO4.7H2O o čistotě 76 % odpovídá 120 g FeSO4 ? (288,97 g)
6. Která sloučenina obsahuje 29,4 % vápníku, 23,5 % síry a 47,1 % kyslíku ? (CaSO4)
7. Určete vzorec sloučeniny, která obsahuje 42,46 % draslíku; 15,16 % železa; 19,56 % uhlíku a 22,82 % dusíku. (K4Fe(CN)6)
8. Určete vzorec sloučeniny, která obsahuje 69,9 % železa a 30,1 % kyslíku. (Fe2O3)
9.Seřaďte dusíkatá hnojiva podle vzrůstajícího obsahu dusíku: dusičnan sodný, dusičnan amonný, síran amonný, močovina, dusičnan vápenatý. (NaNO3 16,48 %; Ca(NO3)2 17,07 %; (NH4)2SO4 21,20 %; NH4NO3 35 %; CO(NH2)2 46,65 %)
10. V kolika kilogramech vody je 10 kg vodíku ? (89,37 kg)
11.Určete empirický vzorec látky obsahující 70,4 % olova a 10,5 % fosforu. Třetí prvek obsažený ve sloučenině je kyslík. (Pb2P2O7)
12. 500 cm3 plynného uhlovodíku má hmotnost 0,581 g. Uhlovodík obsahuje 92,24 % uhlíku a dále 7,76 % vodíku. Určete jeho molekulový vzorec. (C2H2)
13. Empirický vzorec sloučeniny je CH2O a její molekulová relativní hmotnost je 60. Jaký je její souhrnný vzorec ? (C2H4O2)
14. 1 litr určitého plynu má za normálních podmínek hmotnost 1,25 g. Jakou má molekulovou relativní hmotnost ? (28,01)
15. Který minerál obsahuje více síry sádrovec nebo baryt ? (sádrovec 18,62 %)
16. Chemickou analýzou neznámé látky bylo zjištěno, že obsahuje 1,5 % vodíku, 56,4 % arzenu a 42,1 % kyslíku. Odvoďte její empirický vzorec. (H4As2O7)
17. Kolik gramů stříbra je obsaženo v 5 g dusičnanu stříbrného ? (3,17 g)
18. Odvoďte molekulový vzorec sloučeniny, která obsahuje 78,2 % stříbra, 10,2 % dusíku a 11,6 % kyslíku. Její molekulová relativní hmotnost je 275,76. (Ag2N2O2)
19. Odvoďte empirický vzorec sloučeniny, která se skládá z vodíku, uhlíku, kyslíku a dusíku. Uvedené složky jsou v hmotnostním poměru 1:3:4:7 v pořadí H, C, O, N. (H4CON2)
20. Odvoďte vzorec hydrátu chloridu vápenatého, ztrácí-li 7,3 g tohoto hydrátu při zahřívání 3,6 g vody. (CaCl2.6H2O)
21. Určete hustotu chlorovodíku za normálních podmínek. (1,627 g/dm3)
22. Vzduch má za normálních podmínek hustotu 1,293 g/dm3. Určete, zda je oxid uhelnatý lehčí nebo těžší než vzduch. (1,25 g/dm3, lehčí)
23. Železná ruda magnetovec Fe3O4 obsahuje 80 % této rudy a 20 % hlušiny. Kolik kg železa je v 1 tuně rudy ? (578,88 kg)
24. Rozkladem 4 molů látky X vzniká 1 mol látky A, Mr= 74,5 a 3 moly látky B, Mr= 138,5. Jaká je molární hmotnost látky X ? (122,5 g/mol)
25. Určete empirický vzorec sloučeniny, která obsahuje 20,66 % železa, 39,39 % chloru a 39,95 % hydrátové vody. (FeCl3.6H2O)
26. Určete molekulový vzorec sloučeniny, která ve 4,5 g vzorku obsahuje 1,8 g uhlíku, 0,3 g vodíku a 2,4 g kyslíku. Molekulová hmotnost sloučeniny je 180,157 g/mol. (C6H12O6)
27. Kolik gramů ZnSO4.7H2O o čistotě 92 % odpovídá 30 gramům bezvodého síranu zinečnatého ? (58,08 g)
28. Při sušení pentahydrátu síranu měďnatého byla zjištěna 20 % hmotnostní ztráta. Zbytek krystalové vody vyjádřete hmotnostním zlomkem a určete množství odstraněné vody. (w = 0,2009; 49,94 g H2O)
29. Chemickou analýzou neznámé látky bylo zjištěno, že obsahuje 1,5 % vodíku, 56,4 % arzénu a 42,1 % kyslíku. Odvoďte její empirický vzorec. (H4As2O7)
30. Odvoďte empirický vzorec minerálu, který obsahuje 28,4 % MgO a 71,6 % Al2O3. (MgO.Al2O3)