Loading...
 

Školská rada při Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč


Zápis z jednání školské rady konaného dne 29. září 2021Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – fabes.r v(e) kr-vysocina.cz
Mgr. Hana Hajnová (zástupce zřizovatele) – hajnova.h v(e) kr-vysocina.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce pedagogického sboru) – krejci v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Bc. Lenka Procházková (ředitelka školy) – prochazkova v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Markéta Svobodová (zástupce rodičů) – marketa v(e) danovesluzby.com
Mgr. Vendula Tůmová (zástupce rodičů) – vendatu v(e) seznam.cz

Přizvaní hosté: -

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Schválení Jednacího řádu
3. Volba předsedy a místopředsedy
4. Schválení Výroční zprávy 2020/2021
5. Plán dalších jednání
6. Různé
7. Závěr

ad 1)
Mgr. Procházková:
- Přivítání přítomných, představení nových členů ŠR
- Seznámení s programem jednání
- Schválení zapisovatele – Mgr. Josef Drmota

ad 2)
Členové školské rady projednali návrh Jednacího řádu a následně jej schválili.

Usnesení: Členové ŠR schvalují navržený Jednací řád jednomyslně.

ad 3)
Mgr. Procházková:
- Vyzvala přítomné k podání návrhu na post předsedy a místopředsedy
- Mgr. Fabeš navrhuje na funkci předsedy Mgr. Josef Drmotu, navržený s kandidaturou souhlasí
- Mgr. Hajnová navrhuje na funkci místopředsedy Ing. Krejčího, navržený s kandidaturou souhlasí

Usnesení: Členové školské rady jednomyslně schvalují do funkce předsedy Mgr. Josefa Drmotu a místopředsedy Ing. Bohumíra Krejčího. Zároveň pověřují místopředsedu spolupodepisováním zápisu z jednání ŠR.

ad 4)
Mgr. Procházková:
- Předložila členům ŠR finální znění Výroční zprávy za školní rok 2020/2021
- Seznámila s hlavními událostmi školního roku 2020/2021

Usnesení: Členové školské rady jednomyslně schvalují Výroční zprávu za školní rok 2020/2021.

ad 5)
Mgr. Procházková:
- seznámila přítomné s přípravou nového znění Školního řádu a odpovídajících dodatků týkajících se hodnocení výsledků vzdělávání a distanční výuky
- návrh nového znění Školního řádu je po právních konzultacích ve fázi finálního dokončení, následně bude projednán pedagogickou radou a předložen školské radě

ad 6)
Mgr. Procházková:
Informovala o:
- dni otevřených dveří 2.10.2021 s prohlídkou tabel
- účasti školy v projektu IKAP
- otevření nového studijního oboru zaměřeného na předškolní vzdělávání od roku 2023
- zavedení kontrolního systému CROSEUS

ad 7)
Mgr. Drmota:
- navrhuje další plánované jednání ŠR v květnovém termínu 2022
- finální znění návrhu nového znění Školního řádu bude členům ŠR zasláno s předstihem k prostudování, členové se předběžně dohodli na schválení formou per rollam
- poděkoval přítomným za účast

Zapsal: Mgr. Drmota
Ověřil: Ing. Krejčí


Zápis z jednání školské rady konaného dne 25. června 2021


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – fabes.r v(e) kr-vysocina.cz
Bc. Helena Klímová (zástupce rodičů) - h.klimova v(e) email.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce pedagogického sboru) – krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Markéta Svobodová (zástupce rodičů) – marketa v(e) danovesluzby.com
RNDr. Miloš Vystrčil (zástupce zřizovatele) - milos v(e) vystrcil.cz

Přizvaní hosté:
Mgr. Bc. Lenka Procházková (ředitelka školy) – prochazkova v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s prací školy a aktuálním děním
3. Diskuse
4. Poděkování členům ŠR
5. Závěr

ad 1)
Mgr. Drmota:
- přivítání přítomných, seznámení s programem
- zápis vyhotoví Mgr. Drmota, ověří Ing. Krejčí - odsouhlaseno jednomyslně

ad 2)
Mgr. Procházková:
- maturitní zkoušky:
 • průběh je vzhledem k předcházející distanční výuce možné hodnotit velmi pozitivně
 • členové ŠR rady byli seznámeni s konkrétními výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých třídách
- přijímací řízení pro školní rok 2021/2022:
 • podáno 150 přihlášek
 • NG 50 (přijato 30)
 • VG 62 (přijato 28)
 • SOŠ 38 (přijato 15)
 • pro obory SOŠ proběhlo rovněž druhé kolo přijímacího řízení
 • pro organizaci přijímacího řízení byla zvolena forma zkoušek CERMAT

ad 3)
Mgr. Drmota:
- k 11.7.2021 končí volební období současné školské rady
- volby do nové školské rady proběhnou v pondělí 28. června 2021
- za rodiče kandidují Ing. Svobodová a Mgr. Tůmová
- za učitele kandidují Ing. Krejčí a Mgr. Drmota
RNDr. Vystrčil:
- navrhuje zvážit možnost zaměření vzdělávacího oboru SOŠ pro potřeby ekonomiky obcí
Ing. Krejčí:
- navrhuje na příští jednání ŠR přizvat jako hosta Ing. Nováka, zástupce ředitelky pro obory SOŠ, který objasní případné možnosti odpovídajících úprav ŠVP

ad 4)
Mgr. Drmota:
- poděkování členům školské rady za spolupráci v končícím volebním období
- předání drobných upomínkových předmětů

ad 5)
Mgr. Drmota:
- poděkování za účast

Zapsal: Mgr. Drmota
Ověřil: Ing. Krejčí

Zápis z jednání školské rady konaného dne 22. dubna 2021


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – fabes.r v(e) kr-vysocina.cz
Helena Klímová (zástupce rodičů) - h.klimova v(e) email.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce pedagogického sboru) – krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Markéta Svobodová (zástupce rodičů) – marketa v(e) danovesluzby.com
RNDr. Miloš Vystrčil (zástupce zřizovatele) - milos v(e) vystrcil.cz

Další účastníci: Mgr. Bc. Lenka Procházková (ředitelka školy) – prochazkova v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s prací školy
3. Podpory vydání sborníku
4. Diskuse
5. Závěr

ad 1)
Mgr. Drmota:
- přivítání přítomných, seznámení s programem
- představení pí. ředitelky
- zápis vyhotoví Mgr. Drmota, ověří Ing. Krejčí - odsouhlaseno jednomyslně

ad 2)
Mgr. Procházková:
- seznámení s(e):
 • personálním obsazením a změnami
 • základními směry fungování školy
 • změnami v řízení školy
 • průběhem distanční výuky
 • děním ve škole – aktivity studentů, příspěvky do regionálního tisku, besedy, soutěže, instagram, olympiády a další
 • provozními úpravami ve škole
 • dalším vzdělávání pedagogů
 • zapojením pedagogů do projektů
 • prací studentského parlamentu
 • výhledem úprav RVP a ŠVP
 • plánem úprav interiéru – odpočinkové zóny pro žáky, oprava luxferové stěny
 • finanční rozvahou hospodaření
- přijímací řízení pro školní rok 2021/2022:
 • vzhledem k počtu přihlášek „první v pořadí“ lze předpokládat 100% naplnění kapacity obou oborů gymnaziálního studia a téměř 50% naplnění kapacity oboru SOŠ
 • proběhla online konzultace k přijímacímu řízení z M a ČJ
 • jednotné testy budou konat všichni zájemci o studium

ad 3)
Plánované vydání sborníku studentské literární soutěže „O cenu Otokara Březiny“
- Mgr. Fabeš:
 • na vydání sborníku je žádána dotace od vydavatele (p. Bína), kalkulace 20.000,-
 • materiál hodnocen velmi pozitivně
 • za Město Telč přislíbena podpora 10.000,-
- Mgr. Procházková:
 • jedná se o iniciativu Mgr. Jirousové, která projet zastřešuje
 • škola se hodlá finančně podílet, bude záležet na celkové kalkulaci, která bude vzhledem k navýšení počtu stran navýšená
- školská rada jednomyslně podporuje iniciativu na vydání publikace a doporučuje ji využít jako vhodný materiál k propagaci školy

ad 4)
- Ing. Svobodová – poznámky k organizaci seminářů 4. ročníků:
 • navrhuje zvážit možnost volby dalšího cizího jazyka, případně IVT
 • problém s kombinací Che-Bi-Fy
 • je možné uznat absolvování standardizovaných zkoušek z cizího jazyka jako náhradu maturitní zkoušky?
- Mgr. Procházková:
 • náhrada maturitní zkoušky – MŠMT zveřejňuje do konce III. seznam zkoušek a škola do konce IX. potvrdí uznání daného typu zkoušky – je v řešení, závisí na konkrétní situaci. Upozorňuje ovšem, že složení zkoušky nenahrazuje didaktický test, pouze ústní část.
 • rozvržení předmětů pro semináře bude navázáno na avizovanou úpravu RVP. Je nutné posuzovat z hlediska praktické realizovatelnosti v rámci daného ročníku.
- Ing. Krejčí
 • stanovení konkrétní kombinace seminářů je každý školní rok motivováno maximální snahou o vyhovění potřebám studentů

ad 5)
Mgr. Drmota:
- poděkování za účast
- plán příští schůzky - červen 2021 v případě možnosti půjde o prezenční setkání

Zapsal: Mgr. Drmota
Ověřil: Ing. Krejčí


Zápis z jednání školské rady konaného dne 10. června 2019


Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
RNDr. Miloš Vystrčil (zástupce zřizovatele) - milos v(e) vystrcil.cz
Ing. Markéta Svobodová (zástupce rodičů) – marketa v(e) danovesluzby.com
Helena Klímová (zástupce rodičů) - h.klimova v(e) email.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce pedagogického sboru) – krejci v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté: Ing. Jaromír Pytlík, Ing. Ladislav Novák

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Informace o hokejové akademii
3. Nabídka maturitních předmětů
4. Informace o přijímacím řízení a maturitách
5. Informace o škole
6. Závěr

ad 1)
Mgr. Drmota:
- přivítání přítomných, seznámení s programem
- zápis vyhotoví Mgr. Drmota, ověří Ing. Krejčí - odsouhlaseno jednomyslně

ad 2)
Ing. Pytlík:
V průběhu letošního roku se změnila pravidla ČSLH, která ponechala v nejvyšší juniorské soutěži pouze týmy se statutem hokejové akademie ČSLH, čímž HTA hrát dále nemůže. Důsledkem byl pokles výkonnosti a výsledků. Dále se problém týká 4 dalších týmů, které nyní řeší vše soudní cestou prostřednictvím civilního soudu. Výsledkem je devastující dopad na HTC Telč, který byl postižen především odchodem hráčů do jiných klubů.
Problém je, že v současné době je HTC schopno vyřešit vše včetně tréninků, ubytování, školy apod., ale není schopno nabídnout hokejistům, kde v blízkém okolí hrát. Situace je tedy do budoucna otevřená.
Pro školu to znamená pokles počtu studentů v oborech SOŠ, který postihne zejména budoucí třetí ročník.

ad 3)
RNDr. Máca, Ing. Novák:
Vzhledem ke změnám v hokejové akademii nastávají některé změny v organizaci studia. Pro obor SOŠ navrhujeme z důvodu zatraktivnění možnost maturity formou obhajoby maturitní práce, která je alternativou za dosud používanou praktickou zkoušku.
Téma maturitní práce si mohou studenti zvolit, volí si vedoucího práce, oboje v odpovídajícím termínu schvaluje ředitel. Vedoucí práce stanovuje celkem tři konzultační termíny. Pravidla jsou zpracována v podobě dokumentu, včetně termínů, požadovaných posudků, rozsahu, citací apod., který členové ŠR dostali předem k prostudování. Další změnou jsou drobné úpravy ŠVP v předmětu účetnictví týkající se změn názvů a doplnění vybraných kapitol, včetně přesunu některých kapitol mezi ročníky (přehled změn byl poskytnut na místě). Obsah předmětů zůstává nezměněn.

Usnesení: ŠR jednomyslně schvaluje odpovídající změnu ŠVP

ad 4)
RNDr. Máca:
Informoval o průběhu přijímacího řízení, přijatých studentech, odevzdaných zápisových lístcích a o průběhu maturit, včetně odpovídající statistiky.
Opravné maturity proběhnou 9. září 2019.

ad 5)
RNDr. Máca:
Informoval o dopadu změn systému financování, navýšení počtu hodin v podobě dělených hodin hlavních předmětů. Do pracovního poměru přijati noví učitelé - M. Fišerová z Dačic a naši absolventi L. Vejmelka a I. Holcová.
Budou pokračovat zahraniční projekty, zejména spolupráce s gymnáziem Waidhofen a využití francouzského lektora při výuce.
Dle informací starosty již bude od září pravděpodobně k dispozici hřiště u školy.

ad 6)
Mgr. Drmota:
- poděkování za účast
- plán příští pravidelné schůzky - podzim 2019Zapsal: Mgr. Drmota
Ověřil: Ing. Krejčí


Zápis z jednání školské rady konaného dne 24. dubna 2018Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
RNDr. Miloš Vystčil (zástupce zřizovatele) - milos v(e) vystrcil.cz
Bc. Helena Klímová (zástupce rodičů) - h.klimova v(e) email.cz
Ing. Markéta Svobodová (zástupce rodičů) – marketa v(e) danovesluzby.com
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce pedagogického sboru) – krejci v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté: -

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti ŠR
3. Volba předsedy ŠR
4. Informace o škole
5. Diskuse a závěr

ad 1)
RNDr. Máca
- přivítání přítomných, seznámení s programem
- zápis vyhotoví Mgr. Drmota - odsouhlaseno jednomyslně

ad 2)
RNDr. Máca
- informoval o obecných zásadách činnosti školské rady, náplni práce a kompetencích
- požádal zástupce zřizovatele o možnost přehodnocení stipendijního řádu s ohledem na maximální možnou částku 1000,- Kč uznatelnou studentům za celou dobu studia
- požádal členy ŠR o souhlas s výší stipendia 1000,- Kč pro všechny studenty osmiletého i čtyřletého studia za hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ po celou dobu studia

Usnesení: ŠR jednomyslně schvaluje odměnu studentům ve výši 1000,- Kč
za dosažené hodnocení „prospěl s vyznamenáním“ po celou dobu studia

ad 3)
RNDr. Máca
- vyzval k volbě předsedy ŠR - Mgr. Fabešem navržen Mgr. Drmota
- navržený s návrhem souhlasí

Navržený předseda ŠR Mgr. Josef Drmota byl zvolen přítomnými členy jednomyslně.

- odsouhlasení termínů jednání ŠR s pololetní periodou, vždy na jaře po a na podzim, vzhledem ke schvalování jednotlivých dokumentů a informacím o příjímacím řízení a maturitních zkouškách


ad 4)
RNDr. Máca:
- informoval o průběhu přijímacího řízení, výsledky k tomuto datu nejsou známy
- v případě gymnaziálních oborů se předpokládá 100% naplnění, u oboru SOŠ se dostavilo 27 zájemců
- v průběhu června proběhne další kolo pro zájemce o studium na SOŠ
- informoval obecně o zájmu studentů o studium na GOB a SOŠ Telč
- informoval o počtu maturantů připuštěných k maturitní zkoušce, termínech a organizaci maturit
- informoval o zahraničních zájezdech a exkurzích
- informoval o detailech studia v oboru SOŠ
- informoval o jednání týkajících se provozu motorových vozidel v bezprostředním okolí školy
- informoval o podnětech rodičů vzhledem k výuce a možnostech jejich řešení
- informoval o personálních změnách pedagogického sboru
- informoval o způsobu přípravy studentů ke státní maturitě z matematiky

ad 5)
Mgr. Fabeš:
- informoval o stavebních úpravách sportovního areálu

Ing. Krejčí:
- informoval rámcově o rozmísťovacím řízení, konkrétní výsledky budou známy na podzimním termínu jednání ŠR
- informoval o volbě seminářů studentů 4. ročníků VG

Mgr. Drmota:
- prodiskutována otázka GDPR v podmínkách ŠR - členové souhlasí s výkladem, že zvolením do funkce ve ŠR souhlasí zároveň se zpracováním osobních kontaktů pro potřeby vzájemné komunikace a se zveřejněním v zápisech na webu školy
- poděkoval všem přítomným za účast
- plán příští pravidelné schůzky - podzim 2018

Zapsal: Mgr. Drmota

Ověřil: Ing. Krejčí


Zápis z jednání Školské rady konaného dne 5. června 2017Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele) - ladislav.jirku v(e) vspj.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) - jindra.posp v(e) volny.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté: -

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Schválení jednacího řádu ŠR
3. Informace o přijímacím řízení
4. Informace o maturitních zkouškách
5. Obecné informace o škole
6. Diskuse a závěr

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota

ad 2)
Dr. Máca
- stručně shrnul hlavní důvody pro úpravu (doplnění) jednacího řádu ŠR
- hlavním motivem doplnění je praktická stránka řešení neodkladných záležitostí školy, zejména drobných úprav ŠVP apod.
- do jednacího řádu doplněna možnost schvalování dokumentů „per rollam“
- členové školské rady se seznámili s novým zněním jednacího řádu

Školská rada schválila připravené znění jednacího řádu

- schváleno jednomyslně

ad 3)
Dr. Máca
- informoval o aktuálním časovém harmonogramu přijímacího řízení
- prima NG naplněna ze 100%
- 1. ročník VG naplněn ze 100%
- 1. ročním SOŠ – obdrženo prozatím 10 zápisových lístků, probíhá 2. kolo přijímacího řízení
- ve všech třídách, zejména v oboru SOŠ, lze předpokládat další přestupy žáků

ad 4)
Dr. Máca
- informoval o průběhu maturitních zkoušek
- úspěšnost studentů byla 100%

ad 5)
Dr. Máca informoval o:
- stavbě reklamního „totemu“
- rozšíření kamerového systému školy
- personálních změnách (příchod Mgr. Uhlířové – AJ)
- ohlasech muzikálu „Balada pro banditu“
- výsledcích studentů gymnázia v soutěžích

ad 6)
Mgr. Drmota:
- další pravidelné zasedání ŠR naplánováno na podzim 2017
Zapsal: J. DrmotaZápis z jednání Školské rady konaného dne 3. října 2016Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele) - ladislav.jirku v(e) vspj.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) - jindra.posp v(e) volny.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté: -

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2015/2016
3. Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2017
4. Změna Školního vzdělávacího plánu
5. Informace o škole
6. Diskuse a závěr

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota

ad 2)
Dr. Máca
- stručně shrnul hlavní body Výroční zprávy
- informoval o finálním zpracování Výroční zprávy tiskem
- návrh znění Výroční zprávy obdrželi členové Školské rady k prostudování s předstihem

Školská rada schválila připravené znění Výroční zprávy za školní rok 2016/2017

- schváleno jednomyslně

ad 3)
Dr. Máca
- zdůraznil nejdůležitější položky Návrhu rozpočtu na rok 2017 a zodpověděl konkrétní dotazy
- Školská rada bere připravený Návrh rozpočtu na rok 2017 na vědomí

ad 4)
Dr. Máca
- informoval o úpravě ŠVP v oblasti hodinové dotace výuky cizích jazyků u oboru SOŠ Management sportu a trenérství
- druhým bodem úpravy ŠVP je rozšíření nabídky o nepovinnou výuku matematiky v rámci prvních ročníků u obou oborů školy

Školská rada schválila výše komentovanou úpravu Školního vzdělávacího plánu

- schváleno jednomyslně

ad 5)
Dr. Máca informoval o:
- průběhu a výsledku maturitních zkoušek
- výsledku rozmísťovacího řízení absolventů
- prvotních zkušenostech z otevření nového oboru SOŠ
- výsledku přijímacího řízení a otevření tříd v rámci jednotlivých studijních oborů školy
- nové vyhlášce týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018
- změnách v objednávání obědů
- plánovaných akcích v rámci školního roku
- plánech na rekonstrukci školy a školního sportoviště

ad 6)
Mgr. Drmota:
- další pravidelné zasedání ŠR naplánováno na jaře 2017, v případě potřeby se ŠR sejde operativně.

Zapsal: J. DrmotaZápis ze zasedání Školské rady konaného dne 27. ledna 2016


Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele) - ladislav.jirku v(e) vspj.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) - jindra.posp v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele školy) - krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing: Ladislav Novák (zástupce ředitele školy) - novak v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Schválení nového znění Školního řádu a Pravidel hodnocení žáků
3. Projednání změn ŠVP pro obor SOŠ
4. Informace o výsledcích inspekce
5. Informace o škole
6. Diskuse a závěr

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota

ad 2)
Dr. Máca
- informace o důvodech úpravy Školního řádu
- zdůraznění nejdůležitějších bodů dokumentu (kompletní znění dokumentu bylo členům ŠR poskytnuto k prostudování s časovým předstihem)

Usnesení ŠR - ŠR souhlasí s novým zněním Školního řádu platným od 1.2.2016
- členové ŠR odsouhlasili znění jednomyslně
- byla zdůrazněna nejdůležitější pravidla hodnocení žáků, která jsou zpracována jako příloha Školního řádu

Usnesení ŠR - ŠR souhlasí se zněním Pravidel hodnocení platným od 1.2.2016
- členové ŠR odsouhlasili znění jednomyslně

ad 3)
Dr. Máca
- zdůraznění nejdůležitějších bodů dokumentu (kompletní znění dokumentu bylo členům ŠR poskytnuto k prostudování s časovým předstihem)

Usnesení ŠR - ŠR souhlasí se způsobem projednání a obsahem Školního vzdělávacího plánu oboru 63-41-M/01 Cestovní ruch - veřejná správa - management sportu a trenérství
- členové ŠR odsouhlasili uvedené jednomyslně bez dalších připomínek

ad 4)
Dr. Máca, Mgr. Drmota
- členové ŠR byli informováni o průběhu a výsledcích hloubkové inspekce, která ve škole proběhla v prosinci 2015
- členům ŠR byla k prostudování poskytnuta Inspekční správa ČŠI

ad 5)
Dr. Máca, Ing. Krejčí:
- informovali o aktuálním stavu příprav na otevření nového zaměření oboru SOŠ - Management sportu - zejména o monitoringu zájmu o obor, organizaci dne otevřených dveří aj.
- informovali o předběžném zájmu o studium v roce 2016/17
- informovali o organizaci cvičných přijímacích zkoušek plánovaných na 6.2.2016
- informovali o rámcových výsledcích vzdělávání na škole

ad 6)
Mgr. Drmota:
- další pravidelné zasedání ŠR naplánováno na podzim 2016, v případě potřeby se ŠR sejde operativně.

Zapsal: J. DrmotaZápis ze zasedání Školské rady konaného dne 8. října 2015Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele) - ladislav.jirku v(e) vspj.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) - jindra.posp v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele školy) - krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing: Ladislav Novák (zástupce ředitele školy) - novak v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Jaromír Pytlík (zástupce Hockey Talent Academy)

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Rozšíření ŠVP SOŠ - usnesení ŠR
3. Schválení VZ za rok 2014/2015
4. Návrh rozpočtu na rok 2016
5. Informace o škole
6. Diskuse

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota

ad 2)
Dr. Máca
- vzhledem ke vzniku Hockey Talent Center Telč probíhají jednání o úpravě oboru Ekonomika a podnikání, který by se rozšířil o zaměření Management sportu a trenérství
- rozšíření je v kompetenci ŠR, nedochází k rušení oboru ani zavádění nového, cílem pouze úprava stávajícího ŠVP. V rámci jedné třídy by fungovaly tři studijní skupiny, jedna z nich by byla diskutovaná sportovní. Dělily by se na odborné předměty, všeobecný základ by byl společný.
- upozornil na nutnost podání přihlášek ke studiu v zákonem stanoveném termínu.
- změna oboru nepřinese žádné zvýšené požadavky na finance
Ing. Pytlík
- podal informace o HTC a seznámil s dosavadní náplní činnosti HTA a cílem nasměřovat část jejich přípravy do Telče na nový zimní stadion. Je snaha o spolupráci nejen na úrovni středního, ale také posledního ročníku základního školství. Předjednán rovněž převod licence na odpovídající soutěž mladšího dorostu do Telče. Je zájem o profilaci oboru SOŠ směrem ke sportu, včetně aktivit mimo výuku, využití sportovišť aj. Snaha o zapojení hokejistů ve věku 15-18 let
- informoval o způsobu informování případných zájemců o studium prostřednictvím informačních zdrojů HTA
Ing. Novák
- seznámil přítomné s obsahovou náplní pracovní verze úpravy ŠVP uvedeného oboru. Celkem 9 hodin bude vyčleněno pro profilaci oboru, přesná specifikace bude upřesněna po jednání mezi zástupci školy a HTC.

Usnesení ŠR - ŠR souhlasí s rozšířením nabídky studijního oboru 63-41-M/01 o Management sportu a trenérství od 1.9.2016

Školská rada odsouhlasila výše uvedené Usnesení jednomyslně

ad 3)
Ing. Krejčí
- Výroční zpráva za rok 2014/2015 bude opětovně finálně zpracována fyzickým tiskem v obvyklém formátu i provedení
- text VZ byl předem poskytnut členům ŠR, povinné údaje zahrnuty
- členové ŠR jednohlasně odsouhlasili konečné znění VZ a její zpracování tiskem

ad 4)
Dr. Máca
- informoval o hlavních položkách rozpočtu školy připraveného pro zřizovatele
- předložil členům školské rady podrobný přehled připraveného rozpočtu
- členové ŠR jednohlasně odsouhlasili výši jednotlivých položek návrhu rozpočtu

ad 5)
Dr. Máca
- informoval o výsledcích maturitní zkoušky v roce 2015
- informoval o rozmístění absolventů školy v roce 2015
- informoval o stavu, průběhu a plánech stavebních úprav školy
- informoval o zahraniční studentce v rámci spolupráce s Rotary club a o výuce za účasti francouzského lektora
- informoval o dalších aktivitách, dnech otevřených dveří, plánu nejbližších akcí
Ing. Novák:
- informoval o dovybavení školy didaktickou technikou

ad 6)
Mgr. Fabeš
- informoval o jednání zástupců Města Telč s veřejnými dopravci o zajištění požadovaných spojů zejména směrem na Jihlavu

Zapsal: J. Drmota


Zápis ze zasedání Školské rady konaného dne 11. května 2015


Účast:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Dr. Ladislav Jirků (zástupce zřizovatele) - ladislav.jirku v(e) vspj.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Jindřich Pospíchal (zástupce rodičů) - jindra.posp v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele školy) - krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing: Ladislav Novák (zástupce ředitele školy) - novak v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy ŠR
3. Plán práce ŠR
4. Informace o škole
5. Různé

ad 1)
Dr. Máca:
- přivítání a představení přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr. Máca:
- navrhuje na pozici předsedy ŠR Mgr. Josefa Drmotu, zástupce pedagogického sboru
- kandidát jednohlasně zvolen ve veřejném hlasování

ad 3)
Dr. Máca:
- seznámil přítomné s Jednacím řádem ŠR
- seznámil s plánem následujících setkání ŠR a způsobem distribuce pozvánek, upřednostněna elektronická komunikace po předběžné telefonické konzultaci termínu, zachován původní systém dvou jednání - podzim (pro schválení Výroční zprávy) a jaro (informace o přijímacím řízení a maturitních zkouškách)

ad 4)
Dr. Máca:
- informace o plánu a průběhu rekonstrukcí budov školy, je zahájena rekonstrukce střechy staré budovy, luxferové stěny na schodišti a vstupu do budovy
- informace o státních přijímacích zkouškách a průběhu přijímacího řízení, obor SOŠ nebude pro malý zájem uchazečů otevírán, osmiletý obor gymnázia je naplněn na max. počet 30 studentů, čtyřletý obor gymnázia obdržel 58 přihlášek, nicméně prozatím je doručeno pouze 18 zápisových lístků. Předpokládaný počet skutečně přijatých studentů bude po vyhovění všem odvoláním 27. Pro školní rok 2015/2016 zůstává otevřena poslední třída SOŠ, bude třeba provést zodpovědnou rozvahu, zda je reálné a efektivní obor nadále nabízet a otevírat
- informace o průběhu státní části maturitní zkoušky, práce jsou v režimu opravy
- informace o ústní maturitní zkoušce, která bude zahájena 18.5.2015, předání maturitních vysvědčení proběhne 25.5.2015 na Zámku Telč
- informace o úspěších, vzdělávacích a propagačních akcích v rámci školy
- informace o doplňkových aktivitách školy a studentů, odborných exkurzích a sportovních kurzech

ad 5)
- příští řádné jednání ŠR se uskuteční v průběhu měsíce září 2015 po dokončení Výroční zprávy za školní rok 2014/2015
- k diskusi zůstává názor vznesený ze strany rodičovské veřejnosti, zda vzhledem k ekonomické stránce věci nevydat Výroční zprávu pouze elektronicky

Zapsal: J. Drmota

Zápis ze zasedání Školské rady konaného dne 30. září 2014Účast:
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Bc. Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Mgr. Ivana Bočková (zástupce rodičů) – ivanabockova v(e) email.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí - krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Ladislav Novák - novak v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz

Program:
1. Zahájení
2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2013/2014
3. Úprava ŠVP
4. Finanční zpráva
5. Různé

ad 1)
Dr. Máca:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr. Máca, Ing. Krejčí:
- informovali o stavu jazykových korektur a přípravy tisku VS
- předem předložený návrh znění VS byl schválen

ad 3)
Dr. Máca:
- informoval o chystané změně ŠVP - zařazení výuky nepovinného ruského jazyka
- návrh schválen

ad 4)
Dr. Máca:
- informoval o návrhu rozpočtu pro rok 2015
- plánované investice - interaktivní tabule a jazyková učebna

ad 5)
Dr. Máca:
- informoval o plánu stavebních úprav v areálu školy pro rok 2015 (plánováno zateplení, oprava střechy
- informoval o průběhu podzimních maturit (100% úspěšnost studentů)
- informoval o průběhu přijímacího řízení absolventů na VŠ
- informoval o plánovaném průběhu přijímacího řízení pro příští školní rok, zejména s ohledem na avizované zavedení povinných společných zadání
- informoval o průběhu kontroly ČŠI v období maturit - protokolárně hodnoceno bez závad

Zapsala: V. ZadinováZápis ze zasedání Školské rady konaného dne 10. června 2013


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Mgr. Ivana Bočková (zástupce rodičů) – ivanabockova v(e) email.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Úprava ŠVP
3. Informace o průběhu MZ
4. Informace o přijímacím řízení
5. Diskuse

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr. Máca:
- informoval o drobné úpravě ŠVP - vzhledem k průběžným změnám a novelizacím státní maturitní zkoušky byly na oboru SOŠ zavedeny odborné semináře. Pro školní rok 2013/2014 bude společensko-vědní seminář nahrazen seminářem z anglického jazyka.
- úpravy byly schváleny všemi přítomnými členy ŠR

ad 3)
- přítomní byli seznámeni s průběhem a výsledky maturitní zkoušky:
- pět žáků na studijním oboru SOŠ bude opakovat didaktický test z matematiky
- z českého i cizího jazyka vykonali zkoušku všichni přihlášení studenti
- na studijním oboru SOŠ nesložila jedna studentka MZ z českého jazyka
- na studijním oboru čtyřletého gymnázia nevykonala jedna studentka zkoušku z chemie

ad 4)
- na osmileté gymnaziální studium bylo přijato 30 žáků
- na čtyřleté gymnaziální studium bylo přijato 27 žáků z celkového počtu 57 přihlášených, problémem je velký odchod zájemců na jiné školy
- studijní obor SOŠ se nebude ve školním roce 2013/2014 otevírat z důvodu malého zájmu o studium. Přihlášených studentů k přijímacím zkouškám bylo i přes masívní propagaci na základních školách pouze 17. Vzhledem k tomuto počtu a vzhledem k duplicitním přihláškám gymnázium-SOŠ nebyl zájem vyhodnocen jako dostatečný pro bezproblémové zajištění chodu celého oboru. Rodiče zájemců byli včas informováni tak, aby mohli převést přihlášky na jiné školy.
- pro příští školní rok je nutné ještě posílit propagaci školy, informovanost rodičů, ev. zatraktivnit studijní obor SOŠ

ad 5)
Dr. Máca:
- informoval o průběhu rekonstrukce školy
- informoval o průběhu projektů probíhajících v současné době na škole
- informoval o nejúspěšnějších studentech školy s ohledem na umístění v olympiádách a soutěžích

Mgr. Drmota:
- plán dalšího zasedání ŠR – září/říjen 2013
Zapsal: J. Drmota


Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 9. října 2012


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru, předseda ŠR) – drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Mgr. Ivana Bočková (zástupce rodičů) – ivanabockova v(e) email.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Program:
1. Zahájení
2. Změna školního řádu
3. Návrh rozpočtu na příští kalendářní rok
4. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
5. Diskuse

ad 1)
Dr. Máca, Mgr. Drmota:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr. Máca:
- informoval o plánovaných změnách školního řádu ve smyslu úprav diskutovaných s právníkem; hlavními body je způsob omlouvání nepřítomnosti dospělých žáků a dále použití notebooků, tabletů a jiných technických pomůcek během výuky
- úpravy byly schváleny všemi přítomnými členy ŠR

ad 3)
- přítomní byli seznámeni s hrubými rysy navrhovaného rozpočtu na rok 2013, který byl předložen zřizovateli. Členové ŠR jej berou na vědomí bez připomínek.

ad 4)
- technické provedení Výroční zprávy přizpůsobeno aktuálně probíhajícím oslavám 160. výročí školy a souvisejícímu vydáním Almanachu
- vzhledem k výše uvedenému bylo zpracováno znění Výroční zprávy vyhovující z hlediska rozsahu legislativním požadavkům
- všichni přítomní členové ŠR schválili připravené znění VZ

ad 5)
Dr. Máca:
- pozval přítomné na oslavy 160. výročí založení školy, které proběhne 2. listopadu 2012 v prostorách školy, oficiální pozvánky budou členům ŠR zaslány


Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 6. června 2012


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) – josef.drmota v(e) myslivost.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
MVDr. Jiří Rudolf (zástupce rodičů) – rudolf.trest v(e) quick.cz
Mgr. Ivana Bočková (zástupce rodičů) – ivanabockova v(e) email.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele) – krejci v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz

Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s pravidly fungování Školské rady
3. Schválení Jednacího řádu Školské rady
4. Volba předsedy Školské rady
5. Školní vzdělávací plán školy
6. Výsledky přijímacího řízení a maturitních zkoušek
7. Informace o testování žáků 9. tříd
8. Diskuse

ad 1)
Dr. Máca:
– přivítání a představení přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr.Máca:
- seznámil přítomné s obecnými pravidly fungování Školské rady a citoval odpovídající legislativu
- výčtem shrnul pravomoci a povinnosti Školské rady

ad 3)
Dr.Máca:
- představil návrh znění Jednacího řádu Školské rady
- Jednací řád byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy Školské rady

ad 4)
- jako nový předseda Školské rady byl MVDr. Rudolfem navržen Mgr. Josef Drmota
- návrh byl schválen: 4 hlasy pro, 1 člen se zdržel hlasování

ad 5)
- seznámení s rámcovými rysy ŠVP provedl ředitel školy dr. Máca
- byly projednány drobné úpravy ŠVP provedené na základě podnětů České školní inspekce
- byla vysvětlena vazba ŠVP na současný průběh státních maturit s ohledem na plánované změny v roce 2012/2013
- SOŠ – úprava hodinové dotace přírodovědného základu, posílení jazykové kompetence, v maturitním ročníku volitelné matematiky pro budoucí maturanty
- navržené změny byly všemi přítomnými členy schváleny

ad 6)
- dr. Máca informoval o průběhu přijímacího řízení
- byla konstatována všestranná snaha školy o propagaci a nábor nových žáků, bohužel, nedostatek žáků se týká českého školství plošně
- Školská rada byla seznámena s rámcovými výsledky maturit ve škole

ad7)
- prozatím definitivně neuzavřeno, průběžně si naši studenti stojí v celostátním srovnání velmi dobře, finální výsledky budou Školské radě sděleny na podzim

ad 8)
- dr. Máca:
- informace o přípravě oslav 160. výročí oslav školy a průběhu rekonstrukce přístavby školy
- Mgr. Drmota:
- jako základní komunikace mezi členy Školské rady navržen e-mail, schváleno, adresy budou součástí zápisu
- zápis bude posílán e-mailem a vyvěšen na stránkách školy
- navrhuje vzít na vědomí aktuální stav dokumentů, který Školská rada ze zákona schvaluje, noví členové materiály prostudují, případné doplňky a úpravy budou navrženy na podzimním zasedání
- termíny pro schůzky Školské rady budou zachovány v průběhu září (po přípravě Výroční zprávy) a jara (po ukončení přijímacího řízení a maturit)

Zapsal: J. Drmota

Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 30. září 2011


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele) – krejci v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – jakobsova v(e) seznam.cz

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Změna Školního řádu
3. Schválení Výroční zprávy
4. Schválení Návrhu rozpočtu
5. Schválení změn ŠVP pro obory SOŠ
6. Diskuse
7. Poděkování za práci v uplynulém volebním období

ad 1)
Mgr. Drmota:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Ředitel školy, dr.Máca:
- informace o nejpodstatnějších změnách a důvodech pro jejich provedení
- aktualizace některých bodů - důvody vzhledem k reorganizaci výuky SOŠ (uvolnění areálu Batelovská) a ke změnám souvisejících předpisů
- v diskusi upřesněny některé detaily a provedeny odpovídající změny týkající se odkazů na platnou legislativu
- Školní řád byl schválen po zapracování vznesených připomínek

ad 3)
- členové ŠR se jednomyslně shodli na pozitivním hodnocení výsledné podoby VS
- návrh VS za školní rok 2010/2011 byl schválen

ad 4)
- dr. Máca stručně seznámil s hlavními okolnostmi ovlivňujícími Návrh rozpočtu a s problémy, které v této oblasti přináší zejména reorganizace provozu školy probíhající v kalendářním roce 2011
- členové ŠR schvalují po vysvětlení předloženou podobu Návrhu rozpočtu školy

ad 5)
- Ing: Stejskal seznámil s hlavními změnami ŠVP pro obory SOŠ vyplývajícími z uvolnění pracoviště Batelovská – úprava formálních náležitostí podle aktuálních pokynů školní inspekce, změna adresy pracoviště, doplnění hodinových dotací, výsledky autoevaluace školy aj.
- změna ŠVP byla členy ŠR schválena

ad 6)
- Mgr. Fabeš informoval o plánech zřizovatele ohledně areálu Batelovská, je zde teoretická možnost převodu do majetku města (odkoupení), momentálně je tento problém v jednání
- dr. Máca informoval o výsledcích státních a opravných školních maturit a o výsledcích rozmisťovacího řízení

ad 7)
- Mgr. Drmota a dr. Máca poděkovali všem členům ŠR za práci v předchozím volební období


Zapsal: J. Drmota


Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 18. května 2011


Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – jakobsova v(e) seznam.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: Mgr. Fabeš, J. Jakobsová

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Průběh přijímacího řízení a maturit
3. Změna Školního řádu
4. Změna Klasifikačního řádu
5. Podzimní termín schůzky
6. Diskuse

ad 1)
Mgr. Drmota:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Ředitel školy, dr.Máca:
- informace o dosavadním průběhu státních maturitních zkoušek
- plán slavnostního předání maturitních vysvědčení
- informace o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012
- plán stěhování do nové přístavby, celá škola bude od 1.9.2011 v areálu Hradecká
- informace o plánu zahraničních exkurzí a sportovních kurzů

ad 3)
- jednorázová záležitost školního roku 2010/2011 (časový odstup školních a státních maturit) řešena průběžně, vzhledem k aktuálním legislativním změnám nebude úprava Školního řádu potřeba, tento bod z jednání Školské rady stažen

ad 4)
- dr. Máca stručně seznámil se změnami Klasifikačního řádu oproti předchozí verzi
- hlavní důraz kladen na minimální počet známek vzhledem k týdenní hodinové dotaci a problematiku ústního zkoušení
- přítomní členové Školské rady s novým zněním Klasifikačního řádu jednomyslně souhlasí

ad 5)
- dohodnut zářijový termín (vzhledem ke schválení Výroční zprávy), předseda ŠR zavčas pozve členy Školské rady

ad 6) -
Zapsal: J. Drmota


Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 16. prosince 2010Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – jitkajakobsova v(e) seznam.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele) – krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni: -

Neomluveni: -

Program:

1. Zahájení
2. Příspěvek ředitele školy
3. Usnesení ŠR k otázce redukce počtu škol v kraji
4. Plán činnosti pro rok 2011
5. Diskuse

ad 1)
Mgr. Drmota:
– přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Ředitel školy, dr.Máca:
- požádal o stanovisko ŠR k záměru kraje na snižování počtu tříd a škol v kraji Vysočina (dohodnuta forma Usnesení)
- informoval o ukončení nájemního vztahu nebytových prostor mezi Masarykovou univerzitou a GOB a SOŠ k 31.12.2010
- informoval o průběhu a výsledcích Vlastního hodnocení školy
- informoval o úspěších absolventů školy
- informoval o vzniku a začátku fungování Studentského parlamentu
- informoval o průběhu Dne otevřených dveří (zájem předběžně slibný, nad úrovní předchozího školního roku) a o podmínkách přijímacího řízení
- poskytl členům ŠR ukázku školního časopisu a předal ukázkový výtisk Výroční zprávy za předchozí školní rok
- informoval o výsledcích studentů školy v rámci MAG´10 a o průběhu zkoušky
- informoval o dosavadní realizaci zahraničních zájezdů

ad 3)
- zásadní otázkou je udržení osmiletého a čtyřletého gymnázia i jednoho oboru SOŠ
- přijato Usnesení (hlasováním jednohlasně schváleno následující znění):
1. Školská rada podporuje záměr školy stabilizovat počet tříd na 16, a to 8 tříd oboru 79-41-K/81 gymnázium (osmileté), 4 tříd oboru 79-41-K/81 Gymnázium (čtyřleté) a 4 tříd oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a je proti dalšímu snižování počtu tříd v jednotlivých oborech.
2. Školská rada je zásadně proti rušení nabízených oborů, tj. 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté), 79-41-K/81 Gymnázium (čtyřleté) a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.
- ŠR se dohodla v případě nutnosti vzhledem k vývoji výše uvedené problematiky svolat mimořádné jednání

ad 4)
Změna plánu jednání ŠR na harmonogram:
- jaro (informace o průběhu přijímacích zkoušek a stavu studentů pro další školní rok)
- začátek září (schválení návrhu rozpočtu a Výroční zprávy)

ad 5)
Mgr. Fabeš:
– komentoval vazbu mezi realizací přístavby areálu Hradecká a existencí GOB a SOŠ ve stávajícím rozsahu, vzhledem k danému nutno udržet plánovaný počet tříd GOB a SOŠ

Zapsal: J. Drmota


Zápis ze zasedání ŠR konaného dne 27. září 2010Účast:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Přizvaní hosté:
RNDr. Stanislav Máca (ředitel školy) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Bohumír Krejčí (zástupce ředitele) – krejci v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz

Neomluveni:
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – caspar.cernic v(e) tiscali.cz

Program:

1. Přivítání přítomných, seznámení s programem
2. Schválení Výroční zprávy na školní rok 2009/2010
3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2010
4. Informace o počtu studentů a organizaci šk. roku 2010/2011
5. Informace o průběhu dostavby areálu Hradecká 235
6. Seznámení s účastí školy v projektu „Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina“
7. Diskuse, různé

ad 1)
Mgr. Drmota – přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Dr. Máca – informace o drobných změnách a doplnění studijní verze VS, kterou obdrželi členové ŠR. VS schválena všemi přítomnými členy ŠR.

ad 3)
Návrh rozpočtu na rok 2011 schválen po zodpovězení dotazů všemi přítomnými členy ŠR v předložené verzi.

ad 4)
Dr. Máca informoval o hlavních změnách v organizaci výchovně vzdělávacího procesu, v organizaci školního roku a o personálních změnách pedagogického sboru. Shrnul možná řešení současného stavu využití oddělených provozních prostor školy. Rozebral problematiku obsazování jednotlivých tříd školy zájemci o studium a zdůraznil propagační stránku v činnosti školy, vyzdvihl nejvýraznější úspěchy školy, seznámil s realizovanými i plánovanými exkurzemi studentů v zahraničí. Nastínil předběžnou představu pro organizaci přijímacího řízení pro následující školní rok.

ad 5)
Mgr. Fabeš stručně zhodnotil dosavadní realizaci přístavby areálu školy. Stavba pokračuje podle harmonogramu bez větších komplikací.

ad 6)
Mgr. Drmota – shrnul hlavní mezníky projektu, rozebral aktuální stav realizace. Následovala ukázka konkrétního výukového materiálu, kterou provedl Ing. Krejčí. Krátké zhodnocení významu interaktivních prvků ve výuce z pohledu školské rady a veřejnosti provedl zástupce zřizovatele a starosta Města Telč Mgr. Fabeš.

ad 7)
V roce 2010 plán setkání ŠR pokračuje dle obvyklého schématu, tedy v Den otevřených dveří začátkem prosince.

Zapsal: J. Drmota


Zápis z 2. zasedání ŠR

konaného dne 13. listopadu 2009Účast:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – caspar.cernic v(e) tiscali.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz

Program:

1. Přivítání přítomných, seznámení s programem – Mgr. Drmota
2. Informace o výběrovém řízení na funkci ředitele školy – Mgr. Sedláček
3. Volba zástupce ŠR do konkurzní komise
5. Diskuse, různé

ad1)
Mgr. Drmota – přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Mgr. Sedláček seznámil se situací v konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele GOB a SOŠ. Zřizovatel pověřil Mgr. Sedláčka k zprostředkování uvedeného kroku. Odchod je plánován k 31.1. z důvodů přípravy dalšího školního roku, který probíhá vesměs v rámci druhého pololetí. Je tedy žádoucí, aby si nový školní rok chystal již nový ředitel.

ad 3)
Hlasováním byl jako zástupce ŠR zvolen pan Mgr. Roman Fabeš (5 členů rady pro, 1 se zdržel hlasování).

ad 4)
Mgr. Fabeš informoval o stavu realizace přístavby. Proběhlo výběrové řízení, čeká se na proběhnutí legislativních lhůt. Časovou komplikací je výběrové řízení na vyřízení úvěru pro Město Telč a naplnění mechanismu splátkového kalendáře. Odsunutí termínu dokončení se nepředpokládá.
Mgr. Sedláček poděkoval za dosavadní práci ŠR.

Zapsala Věra Zadinová


Zápis z 1. zasedání ŠR

konaného dne 16. září 2009Účast:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz - omluven
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – caspar.cernic v(e) tiscali.cz - neomluvena

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz
Marie Přibylová (ekonomka GOB a SOŠ)

Program:

1. Přivítání přítomných, seznámení s programem – Mgr. Drmota
2. Vyjádření k návrhu rozpočtu školy na rok 2010 – Mgr. J. Sedláček, M. Přibylová
3. Schválení Výroční zprávy
4. Informace o stavu přístavby areálu Hradecká – Mgr. Fabeš
5. Diskuse, různé

ad1)
Mgr. Drmota – přivítání přítomných, seznámení s programem

ad 2)
Mgr. Sedláček seznámil s připraveným rozpočtem. Snížení odpovídá požadovanému polesu vzhledem k opuštění budovy na nám. Zachariáše z Hradce. Do rozpočtu se promítá také 5% snížení provozních nákladů vzhledem k předpokládanému snížení státního rozpočtu. Jednotlivé problémové položky objasnila pí. Přibylová. Informaci o možnosti dalšího vývoje rozpočtu doplnil Mgr. Fabeš na základě vlastních zkušeností z podmínek Města Telč.
Školská rada vzala navrhovaný rozpočet i objasnění na vědomí.

ad 3)
Znění VZ je obdobné jako v předchozím období, tj. povinné položky ve smyslu legislativy plus ukázky z práce žáků a další přílohy. Mgr. Sedláček v souvislosti s tím okomentoval průběh a výsledek přijímacího řízení pro letošní školní rok.
Školská rada předložený návrh VZ schválila bez závažných připomínek.

ad 4)
Aktuální stav je takový, že je vypsáno výběrové řízení na dodavatele, předpokládaná doba cca 1 měsíc. Stejně tak je připravováno výběrové řízení na úvěr. Poté bude podepsána dohoda s dodavatelem. Do konce listopadu 2009 budou zahájeny stavební práce.
Pro KÚ připravována žádost o finanční příspěvek na svatbu s tím, že GOB bude bez nájmu využívat učebny a sportovní halu. Poplatky budou pouze pro vypočtenou režii využívaných prostor. Po GOB požadována Studie využitelnosti prostor nově plánovaných pro potřeby GOB a SOŠ (jedná se o stávající prostory, které budou městem Telč po ukončení přístavby uvolněny), pokud možno do 30.9.2009. Po ukončení udržitelnosti (5 let) budou tyto prostory v případě kladného vyřízení výše uvedené žádosti bezúplatně převedeny na kraj.
Školská rada bere toto vysvětlení na vědomí.

ad 5)
Mgr. Sedláček vysvětlil aktuální vztah vůči Univerzitě Brno – na 14 měsíců byl přerušen nájem. Předpokládaný vývoj je ovšem takový, že třídy dislokované na Batelovské ulici budou stěhovány již do nových prostor na Hradecké ulici.
Mgr. Sedláček informoval o haváriích během letních měsíců na Batelovské ulici (poškození transformátoru během bouřky) a v areálu Hradecká (porucha kanalizace). Druhý případ přinesl komplikace s vykrytím hodin TV (bude snaha řešit pronájmem hodin na zimním stadionu a improvizovanou opravou gymnastického sálu).

Zapsala Věra Zadinová


Zápis z 8. zasedání ŠR

konaného dne 24. března 2009Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
Jitka Jakobsová (zástupce rodičů) – caspar.cernic v(e) tiscali.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Program:

1. Schválení jednacího řádu školské rady – Mgr. J. Sedláček
2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR – Mgr. J. Sedláček
3. Schválení ŠVP
4. Diskuse, různé

ad 1)
Jednací řád školské rady byl schválen všemi nově zvolenými členy školské rady pro další období počínaje dnem 24. 3. 2009.

ad 2)
Předsedou ŠR na další období byl zvolen Mgr. Josef Drmota, místopředsedou Ing. Miroslav Nosek, zapisovatelkou PaedDr. Věra Zadinová.
Plán činnosti ŠR na rok 2009 byl dohodnut následovně: Schůzky proběhnou vždy na počátku září (schvalování výroční zprávy) a v prosinci. Pokud bude zapotřebí, je možné svolat mimořádné zasedání kdykoliv.

ad 3)
Ředitel školy Mgr. Jan Sedláček seznámil přítomné se školními vzdělávacími plány:
ŠVP pro vyšší gymnázium navazuje na ŠVP pro nižší gymnázium, podle kterého se učí od školního roku 2007/2008. ŠVP pro SOŠ bylo vytvářeno na základě vzorového školního plánu Obchodní akademie v Pelhřimově, kde také probíhalo proškolování učitelů.
Úvodní části obou ŠVP jsou stejné – materiální podmínky, klasifikační řád… Rozpracování jednotlivých předmětů vychází z rámcových vzdělávacích plánů a odpovídá zaměření škol.
Oba školní plány byly schváleny pedagogickou radou 23. 3. 2009.
Školní vzdělávací plán pro vyšší gymnázium a střední odbornou školu byl členy školské rady jednohlasně schválen.ad 4)
Mgr. J. Sedláček seznámil přítomné s návrhem změny školního řádu, týkající se používání mobilních telefonů – do školního řádu bude přidán článek 18: „Mobilní telefony mají žáci ve vyučovací hodině vypnuté a nemanipulují s nimi.“ Tento dodatek byl schválen všemi členy ŠR.
Informace o návštěvě učitelů fyziky v CERNu u Ženevy a možnostech popularizace této akce – Mgr. J. Sedláček.
Mgr. R. Fabeš informoval o projektu dostavby areálu škol – výběrové řízení proběhne v červenci – srpnu 2009, do konce října se začne stavět, dokončení je plánováno na rok 2011. Financování je závislé na přídělu dotací z evropských fondů.Zapsala Věra ZadinováZápis ze 7. zasedání ŠR konaného dne

4. prosince 2008


Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz

Program:
1. Zahájení schůzky – Mgr. J. Drmota
2. Zhodnocení dosavadní činnosti – Mgr. J. Drmota
3. Diskuse
4. Poděkování za volební období 2006-2008 – Mgr. J. Sedláček
5. Prohlídka školy

ad 1)
- poslední jednání v termínu dle předchozího zápisu z 9.9.2008 v rámci Dne otevřených dveří
- oficiální ukončení činnosti ŠR ve volebním období
ad 2)
- zhodnocení dosavadní činnosti, vyzdvižení počátečního období, nalezení systému práce
- přehled projednávaných dokumentů:
– jednorázově - Školní řád, Stipendijní řád, Klasifikační řád, Školní vzdělávací plány NG, změna Zřizovací listiny
- každoročně – návrh rozpočtu, Výroční zpráva
- podněty ze strany ŠR – dopis zřizovateli ve věci urychleného řešení provozních prostor školy (bez oficiální odpovědi)
- podněty ze strany rodičů a veřejnosti žádné
- informace o volbách pro nové volební období – Drmota, Zadinová, Nosek, Jakobsová, zřizovateli navrženi ke jmenování Fabeš, Cupáková
- poděkování za práci celé ŠR
ad 3)
- Mgr. R. Fabeš – poděkování za členy ŠR ředitelství školy za vytvoření dobrých podmínek pro práci ŠR
ad 4)
- poděkování ŠR za vstřícný přístup a korektní jednání, pozvánka na prohlídku školy v rámci Dne otevřených dveří

Zapsal dne 4. 12. 2008 J. DrmotaZápis z 6. zasedání ŠR konaného dne

9. září 2008


Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Kamil Mrkvička (2. zástupce pro SOŠ) – mrkvicka v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz


Program:

1. Zahájení schůzky – Mgr. J. Drmota
2. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2007/2008
3. Projednání a schválení návrhu finančního rozpočtu na rok 2009
4. Diskuse, různé

ad 2)
Všichni členové ŠR měli možnost se předem seznámit s elektronickou verzí výroční zprávy.
Ředitel školy Mgr. Jan Sedláček doplnil některé informace: ve výr. zprávě byly opraveny statistiky po opravných zkouškách, které proběhly na GOB a SOŠ v posledním srpnovém týdnu, doplněny budou ještě informace o činnosti ŠR.
Poté byla výroční zpráva schválena všemi přítomnými členy ŠR.

ad 3)
E. Cupáková poukázala na to, že jsou v rozpočtu zřizovatelem neustále snižovány částky na provozní prostředky a doporučila na tuto skutečnost reagovat. Předseda ŠR Mgr. Drmota byl pověřen vznést v této věci písemnou připomínku zřizovateli.
Návrh finančního plánu výnosů a nákladů za rok 2009 byl schválen všemi členy ŠR v nezměněné podobě.

ad 4)
a) Mgr. Sedláček seznámil přítomné s výsledkem přijímacího řízení pro školní rok 2008/09: na SOŠ se od 1. září otevřela 1 třída, na GOB 1 třída nižšího gymnázia a 2 třídy vyššího gymnázia. Celkový současný stav: SOŠ má 6 tříd, GOB 4 třídy nižšího gymnázia a 9 tříd vyššího gymnázia. Zároveň upozornil na nízkou obsazenost domova mládeže.
b) Mgr. Drmota seznámil přítomné s inspekční zprávou (inspekce proběhla počátkem roku 2008 a týkala se bezpečnosti práce a výuky podle ŠVP v primě). Nebyly shledány žádné nedostatky. Výuka podle ŠVP vyhovuje všem podmínkám výuky na střední škole.
Mgr. Sedláček: Práce na ŠVP pokračují, od 1. 9. 2009 se podle ŠVP začne učit v 1. ročníku vyššího gymnázia a na SOŠ.

c) E. Cupáková seznámila přítomné s projektem na sportovní čtyřstranné setkání mládeže – tzv. tábor mladých z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska, který by měl proběhnout v roce 2009 v Česku a připravuje se ve spolupráci GOB a Města Telč.
Mgr. Sedláček a Mgr. Drmota upozornili na 5 projektů, do kterých se GOB a SOŠ již zapojila:
2 projekty v rámci projektů Comenius: jazykový, do kterého se zapojilo GOB, fiktivní firma pro SOŠ. 2 projekty na GOB na interaktivní tabule – pro humanitní a přírodní vědy. 5. projekt je určen pro SOŠ – psaní na stroji všemi deseti.

d) Termín další schůzky: E. Cupáková upozornila, že končí 3-leté období stávající ŠR, do 15. prosince 2008 by měly proběhnout volby nových členů a zřizovatel by měl být vyzván k určení 2 zástupců. Rozhodnuto, že poslední závěrečná schůzka stávající ŠR proběhne u příležitosti Dne otevřených dveří na GOB a SOŠ dne 4. 12. 2008.

e) Ing. Stejskal připomínkoval stav, v jakém se nachází chodník vedoucí od Belpské lávky ke gymnáziu. Písečný povrch je nevhodný a chodník je vzhledem k pohybu velkého množství lidí (přesuny studentů z SOŠ) při nepříznivém počasí rozbahněný. E. Cupáková slíbila tuto připomínku tlumočit na MÚ Telč.

Zapsala dne 9. 9. 2008 Věra Zadinová
Zápis z 5. zasedání ŠR konaného dne

14. listopadu 2007


Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz


Program:

1. Zahájení schůzky – Mgr. J. Drmota
2. Projednání a schválení výroční zprávy
3. Projednání a schválení návrhu finančního rozpočtu na rok 2008
4. Diskuse, různé

ad 2)
E. Cupáková: Výroční zpráva musí předložena Školské radě k projednání ještě před vytištěním.
Mgr. Drmota: Aby bylo vyhověno tomuto požadavku, mělo by 1. zasedání ŠR v novém školním roce proběhnout na začátku září, 2. zasedání pak v prosinci.
Mgr. Sedláček: Na začátku školního roku bude schválena oficiální verze výroční zprávy, vytištěná ve škole. Neoficiální verze s barevnými přílohami bude dopracována a dána do tisku v tiskařské firmě. Připomínky k obsahu či podobě této výroční zprávy je třeba podat nejpozději do konce dubna.
Tyto návrhy byly poté schváleny.

ad 3)
Návrh finančního plánu výnosů a nákladů za rok 2008 byl schválen všemi členy ŠR.

ad 4)
a) Mgr. Sedláček: Zkušenosti se ŠVP pro osmileté gymnázium jsou v primě pozitivní. GOB se rozhodlo pro variantu dělených předmětů, nikoliv integrovaných, i z důvodu aprobovanosti vyučujících.
b) Mgr. Drmota navrhl zaslat zřizovateli i Městu Telč doporučení ŠR k urychlení jednání o vyřešení prostorových problémů GOB a SOŠ.
Mgr. Sedláček seznámil přítomné s výsledky dosavadních jednání na kraji.
Ing. Stejskal podotkl, že stávající situace s přesuny vyučujících i žáků způsobuje problémy se zajištěním kvalitní výuky.
Návrh Mgr. Drmoty byl schválen a byl pověřen vypracováním dopisů za ŠR, adresovaných zřizovateli – kraji Vysočina a Městu Telč.

Zapsala dne 14. 11. 2007 Věra Zadinová
Zápis z 4. zasedání ŠR konaného dne

21. června 2007Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Lubomír Stejskal (budoucí zástupce ředitele pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz


Program:

1. Zahájení schůzky – Mgr. J. Drmota
2. Informace o přijímacích zkouškách
3. Informace o organizačních změnách na GOB a SOŠ od 1. 9. 2007
4. Schválení ŠVP pro 8-leté gymnázium
5. Diskuze

ad 2)
Mgr. Sedláček: GOB a SOŠ bude mít v příštím školním roce o 1 třídu méně. Na vyšší gymnázium bylo z 35 uchazečů přijato 30, na obor podnikání a služby z 30 přijato 26, stav doplněn na 30 převedením 4 uchazečů nepřijatých na VG. Na nižší gymnázium přijato 29 žáků. Obor podnikání a služby bude mít ve školním roce 2007/2008 7 tříd. Nepodařilo se naplnit 2. třídu vyššího gymnázia.

ad 3)
Mgr. Sedláček: Jídelna na SOŠ byla neudržitelná z hlediska finančního, proto bude její provoz ukončen k 31. červenci 2007. Od 1. srpna bude stravování možné pouze v jídelně na Gymnáziu Otokara Březiny. Z tohoto důvodu budou nutné úpravy rozvrhu na SOŠ, bude se souvisle učit každý den 6 hodin, poté půjdou studenti na oběd. Odpolední vyučování proběhne po obědě v prostorách gymnázia (1x týdně 2 hodiny).
Pro studenty ubytované na Domově mládeže bude zajištěna snídaně na DM, večeře ve školní jídelně (2x týdně teplá, 2x studená).
Personální změny v ped. sboru: K 31. 7. 2007 odchází ze školy stávající zástupce pro SOŠ Ing. Kadlec, od 1. 8. 2007 bude tuto funkci zastávat Ing. Stejskal, Ing. Mrkvička bude mít na starosti praxe.Ze školy dále odchází Ing. Pelechová a Bc. Paulová. Byli přijati noví vyučující – pro výuku výpočetní techniky, zeměpisu, výtvarné výchovy a matematiky.

ad 4)
Mgr. Sedláček: Školní vzdělávací plán pro 8-leté gymnázium je těsně před dokončením, probíhají korektury. Povinnost učit dle ŠVP na ZŠ a odpovídajících třídách gymnázií je od 1. 9. 2007. Úvodní část byla vypracována společně pro všechny obory GOB a SOŠ. Další část je věnována výuce na nižším gymnáziu. Neoficiálně byl přiložen i plán pro vyšší gymnázium, ten bude později doplněn o dílčí kompetence na VG, SOŠ doplní učební plány. Výuka dle ŠVP na VG a SOŠ je povinná od 1. 9. 2009.

ad 5)
Diskuse proběhla ke všem bodům programu.
Na dotaz L. Nerada, co bude s vybavením kuchyně, odpověděl ředitel školy, že pokud požádá o převod tohoto majetku Masarykova univerzita, bude jí vyhověno. Jinak bude zařízení prozatím zakonzervováno.
Na poznámku Ing . Stejskala o nutnosti výuky v jedné budově reagoval Mgr. Fabeš, že všechny školy by se měly vejít do jednoho areálu – dle výhledů a společných projektů bez velkých přístaveb. Lhůta: do 3 let.
Mgr. Drmota se vyjádřil k ŠVP: GOB nevyužilo možnost pospojovat příbuzné předměty do celků, zvolilo standardní řešení navazující na dosavadní učební plány. Kvůli zavedení 2. cizího jazyka již od tercie byla nutná redukce učiva v jiných předmětech týkajících se hlavně praktické výuky (např. laboratoře).

Po ukončení diskuse byl ŠVP schválen všemi přítomnými členy ŠR.

Další schůzka ŠR proběhne na podzim 2007.


Zapsala: Věra Zadinová
Zápis z 3. zasedání ŠR konaného dne

9. října 2006


Přítomni:
Členové ŠR:
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Jako hosté:
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Oldřich Kadlec (zástupce ředitele školy) - kadlec v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz


Program:

1. Zahájení schůzky – Mgr. J. Drmota
2. Schválení klasifikačního řádu
3. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006
4. Změny dotace hodin na gymnáziu
5. Diskuze

ad 2) Dle vyjádření Mgr. Sedláčka a ing. Kadlece proběhlo delší připomínkové řízení na obou školách, byly zohledněny rozdíly v hodinových dotacích předmětů na GOB a SOŠ, předepsán minimální počet známek za pololetí jako podklad pro klasifikaci. Klasifikační řád byl upraven i pro potřeby předmětů na SOŠ, ve kterých převažuje praktická výuka.
Poté byl klasifikační řád, jehož konečné znění obdrželi všichni členové ŠR předem k prostu-dování, schválen všemi přítomnými členy ŠR.

ad 3) Mgr. Fabeš doporučil, aby do výroční zprávy, která je připravena k tisku a provádějí se poslední korektury, bylo doplněno, že její obsah byl projednán na zasedání ŠR.
Stanoveny termíny pro zpracování příští výroční zprávy: případné návrhy na doplnění výr. zprávy vznést nejpozději do konce dubna 2007, aby mohly být zavčas zpracovány.
Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 schválena všemi přítomnými členy ŠR.

ad 4) Mgr. Sedláček a Mgr. Novotná: Pokyn MŠMT k navýšení počtu hodin na vyšším gymnáziu přišel až 8. 8. 2006, v době, kdy byly hotové úvazky na další školní rok a rozvrh hodin. Pro školní rok 2006/2007 bylo přijato následující řešení: V 1. ročníku VG budou mít žáci 2 hod. informatiky, v 2. ročníku 1 hod. matematiky a 1 hod. českého jazyka, ve 3. ročníku 1 hod. ČJ a 1 hod. občanské nauky, ve 4. ročníku 2 hodiny ČJ týdně navíc.
Výhled do příštích let bude projednán s učiteli, studenty a na jaře 2007 na zasedání ŠR.
ad 5) Mgr. Fabeš: problematika vytížení zimního stadionu – v rozpisu na nadcházející sezónu chybí GOB a SOŠ.
Mgr. Sedláček a ing. Kadlec: chybí účelové peníze na nájem, stadion bude využíván jen nárazově, nikoliv pravidelně

Dotaz Mgr. Drmoty, jak vypadá vize školství v rámci kraje s ohledem i na řešení situace v Telči.
Mgr. Fabeš: Jednání proběhlo. Chystá se vypracování studie města na školní areál v ulici Hradecká. Jsou rovněž vytipovány firmy na technické zpracování. Je v zájmu města, aby v budoucnu probíhala výuka na GOB a SOŠ v jedné budově.

Zapsala: Věra Zadinová


Další schůzka ŠR proběhne koncem dubna 2007.Zápis ze 2. zasedání ŠR konaného dne

4. dubna 2006


Přítomni:
Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta v(e) telc-etc.cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova v(e) telc-etc.cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek v(e) volny.cz
PaedDr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova v(e) gymnsostelc.cz

Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Oldřich Kadlec (zástupce ředitele školy) - kadlec v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna v(e) gymnsostelc.cz
Ing. Luboš Stejskal (zástupce zástupce ředitele školy pro SOŠ) – stejskal v(e) gymnsostelc.cz
RNDr. Stanislav Máca (zástupce ped. sboru GOB) – maca v(e) gymnsostelc.cz
Mgr. Radek Kopečný (zástupce ped. sboru GOB) – kopecny v(e) gymnsostelc.cz

Omluveni:
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav v(e) ji.cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota v(e) gymnsostelc.cz

Program:

1. Zahájení schůzky a informace o přijímacím řízení – Mgr. J. Sedláček, ředitel školy:
- po uzávěrce přihlášek na GOB a SOŠ bylo pouze 11 zájemců o studium oboru pedagogické lyceum, z toho pouze 8 s lepším prospěchem, proto bylo rozhodnuto tento obor ve školním roce 2006/07 neotvírat. Rodičům přihlášených žáků bylo toto rozhodnutí sděleno s možností převést do 25. 3. přihlášky na otevírané obory (vyšší gymnázium a podnikání a služby). Přesto zástupci kraje na poradě 31. 3. 2006 doporučili lyceum otevřít. Na další poradě na kraji dne 3. dubna za účasti Mgr. Sedláčka a ing. Kadlece definitivně rozhodnuto otevřít ve školním roce 2006/07 1 třídu vyššího gymnázia a 2 třídy oboru podnikání a služby. Lyceum se pro tento školní rok neotevře.

2. Diskuse:
Vyjádření ing. Kadlece, zástupce ředitele:
- uplatnění absolventů SOŠ je stále dobré, při snižování počtu tříd na odloučeném pracovišti SOŠ nutně nastanou problémy se zajištěním výuky, suplování atd. při úbytku žáků a učitelů, problémem může být i odchod odborníků ze školy

Mgr. Sedláček:
- doporučení na dalším zasedání ŠR se k problému budoucnosti oborů na GOB a SOŠ znovu vrátit a prodiskutovat strategii, jak postupovat dál

Mgr. Fabeš, starosta obce:
- stávající řešení je rozumné, obec školu podpoří a výhledově bude usilovat o vyřešení problému dvou pracovišť GOB a SOŠ. Ideální by bylo, kdyby obě školy měly jedno společné pracoviště. Nejdříve se musí ale vyřešit prostory pro ZŠ III.
- doporučení zvážit náplň lycea a zlepšit komunikaci mezi všemi zúčastněnými
Dotaz E. Cupákové a odpověď Mgr. Sedláčka
- otázka akreditace oboru pedagogické lyceum
- 2 roky, proto nutné tento obor otevřít nejpozději ve školním roce 2007/08

Mgr. Fabeš, ing. Nosek a ing. Kadlec:
- kraj by měl mít větší zájem o fungování sloučené školy, měl by mít svého zástupce i v ŠR (ve stávající ŠR jsou jen zástupci města)
- doporučení Mgr. Fabeše pozvat na příští zaedání ŠR zástupce kraje, aby seznámil zúčastněné s koncepcí školství a vizemi kraje v oblasti školství do budoucna

Mgr. Sedláček:
- letos nebude na vyšší gymnázium přijato 21 žáků, obavy z poklesu zájmu v budoucnosti
- je třeba připravit kritéria pro přijímací zkoušky – umožnit studentům, kteří složí přijímací zkoušky na vyšší gymnázium a nebudou přijati, přestoupit na obor podnikání a služby


Zapsala: Věra Zadinová

Zápis z 1. zasedání konaného dne

15. 12. 2005


Přítomní:

Mgr. Roman Fabeš (zástupce zřizovatele) – starosta @ telc-etc . cz
Eva Cupáková (zástupce zřizovatele) – eva.cupakova @ telc-etc . cz
Ing. Miroslav Nosek (zástupce rodičů) – minosek @ volny . cz
Lubomír Nerad (zástupce rodičů) – nerad.stav @ ji . cz
Mgr. Jan Sedláček (ředitel školy) – sedlacek @ gymnsostelc . cz
Ing. Oldřich Kadlec (zástupce ředitele školy) - kadlec @ gymnsostelc . cz
Mgr. Jindřiška Novotná (zástupce ředitele školy) - novotna @ gymnsostelc . cz
Dr. Věra Zadinová (zástupce pedagogického sboru) - zadinova @ gymnsostelc . cz
Mgr. Josef Drmota (zástupce pedagogického sboru) - drmota @ gymnsostelc . cz

Omluveni:

nikdo z pozvaných se z účasti na jednání neomluvil

Program:

1. Mgr. Sedláček, ředitel školy
- zahájení činnosti Školské rady ve smyslu Školského zákona
- informace o průběhu a výsledcích voleb do Školské rady

2. volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele
- předsedou zvolen Mgr. Josef Drmota počtem hlasů pro 5, 1 se zdržel hlasování z celkového počtu 6 členů školské rady
- místopředsedou zvolen Ing. Miroslav Nosek , počtem hlasů pro 6 z celkového počtu 6 členů školské rady
- zapisovatelkou Školské rady zvolena PaedDr. Věra Zadinová počtem hlasů pro 6 z celkového počtu 6 členů školské rady

3. schválení dokumentů
- Jednací řád školské rady byl schválen počtem hlasů pro 6 z celkového počtu 6 členů školské rady
- pro školní rok 2005/2006 byl schválen dosud platný Stipendijní řád školy vydaný k 16. 5. 2005

4. plán práce
- k připomínkování bylo členům Školské rady poskytnuto pracovní znění Klasifikačního řádu školy, který bude projednán a schválen tak, aby mohl vstoupit v platnost s účinností k 1.9.2006
- na vědomí byl členům Školské rady poskytnut předběžný záměr pro stanovení rozpočtu školy na rok 2006, definitivní znění bude k dispozici vzhledem k naplnění jednotlivých ročníků po přijímacím řízení pro školní rok 2006/2007 a vzhledem k přidělení finančních prostředků pro toto období
- zápisy z jednání budou jednotlivým členům rady zasílány v elektronické podobě a v jednom originále budou signovány ve smyslu Školského zákona na nejbližším zasedání Školské rady. Tento originál bude uložen v archivu školy.
- předběžný termín příštích řádných zasedání Školské rady je březen 2006 a srpen 2006

5. diskuse
- diskuse k problematice zavedení studijního oboru pedagogického lycea. Definitivní hodnocení tohoto kroku bude provedeno po shromáždění přihlášek zájemců o studium daného oboru.
- diskuse k problematice nájmu prostor SOŠ. Řešení problémů bude předmětem dalšího jednání mezi zástupci školy a pronajímatelem objektu.

Zapsal: Mgr. Josef Drmota

Četli:

Vytvořil: admin. Poslední úprava: Čtvrtek 30 of září, 2021 18:23:56 uživatelem lancova.
 Google+

Akce školy

Mimoškolní aktivity

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.