Loading...
 

Výtvarná výchovaI. Charakteristika a cíle předmětu


Výtvarná výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím. V primě a sekundě je počítáno s dvěma, v tercii a kvartě jednou vyučovací hodinou, dovednosti nabyté v povinné výuce rozšiřuje v kvartě jednohodinová volitelná estetická výtvarná výchova. V kvintě a sextě (1. a 2. ročníku) je zaveden volitelný dvouhodinový seminář.

Těžiště výuky spočívá v praktické činnosti, která je doplňována teoretickým poučením, u vyšších ročníků jsou probírány vybrané kapitoly z dějin umění se zaměřením k zájmu žáků o volbu povolání, druh talentových přijímacích zkoušek na vysokou školu. Při přípravě studentů k přijímacím talentovým zkouškám na vysokou školu spolupracuje gymnázium se ZUŠ.
Studenti vyššího gymnázia zpracovávají písemné seminární práce na vybraná témata z dějin umění korespondující s probíraným učivem. Pro výuku estetické výtvarné výchovy ve vyšších ročnících je k dispozici odborná učebna – ateliér výtvarné výchovy.

Předmět estetická výchova má velký význam pro formování estetického a pocitového vnímání žáků v kontextu s ostatními, převážně naukově orientovanými předměty. V průběhu výuky se žáci seznámí se základními výtvarnými technikami. Důležitou složkou je přehled nejvýznamnějších výtvarných směrů, autorů a děl. Žák je veden k tomu, aby chápal význam emotivních a pocitových prožitků pro život, aby se podílel na utváření příjemného prostředí pro pobyt ve škole. V rámci svých možností se snaží vyjádřit rozmanitými výtvarnými prostředky, chápe, že práce jedince ovlivní výsledek práce celé skupiny, dokáže konstruktivně hodnotit výtvory ostatních i své vlastní, svůj podíl a přínos na skupinové práci či projektu. Žák si na základě poznání duchovních a kulturních hodnot současných i minulých utváří nepředpojaté postoje k různým kulturám a společenstvím. Vnímá kulturní a historické dědictví města jako významný fenomén. Chápe význam výtvarného díla a výtvarného umění v historickém kontextu. Učitel klade důraz zejména na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních schopností.

II. Obsah:


PRIMA

1. zobrazování přírodních a umělých forem
Cílem je rozvíjet výtvarné vnímání a vyjadřování tvarových a
barevných znaků přírodnin a předmětů.

2. tematické práce
Cílem je rozvíjet představivost, hodnocení skutečnosti,
citový vztah k ní, obohacovat představivost a fantazii
při zobrazování osobních zážitků.

3. dekorativní práce a písmo, prostorové práce
Cílem je rozvíjet estetické cítění, chápání a vztah k plošné
užité a dekorativní tvorbě v životním prostředí. Seznámit se
se základními zákonitostmi písma. Využívají se práce v
materiálech v plošných návrzích, rozvíjí se estetické cítění
pro prostorové formy a jejich vztahy.

4. výtvarná kultura
Cílem je rozšiřovat kulturní zájmy, poznávat výtvarné
umění současné i minulé, základní žánry a výrazové
prostředky.

SEKUNDA

1. výtvarné osvojování skutečnosti
Cílem je rozvíjení tvořivosti, fantazie s využíváním
výtvarných kompozičních zákonitostí a vyjadřovacích
schopností, vnímání a vyjadřování přírodních a umělých forem.

2. užité práce dekorativní a prostorové
Cílem je poznávání oblasti užité grafiky s důrazem na funkci
a užití písma. Je využívána barva. Pozornost se věnuje
zákonitostem výběru a užití písma ve sdělovací a estetické
funkci. V prostorovém vytváření je úkolem rozvíjet smysl pro
prostorové formy, konstruování trojrozměrných útvarů.
/objekty statické a kinetické/

3. výtvarná kultura
Cílem je rozvoj vnímání, prožívání a hodnocení projevů
výtvarné kultury.

TERCIE A KVARTA, KVARTA SEMINÁŘ

1. výtvarné osvojování skutečnosti
Cílem je rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie
uvědomělým využíváním výtvarných a kompozičních zákonitostí,
využívání náčrtů a skic které, podporují hledání řešení úkolu.

2. užité práce dekorativní a prostorové
Cílem je rozvíjet estetický vztah a hodnocení široce
chápaných projevů užité tvorby, užité grafiky. Důraz je
kladen na poznávání významu barev, písma v užité tvorbě.
Využívá se experimentální činnost a výtvarné studie.
Prostorové práce se zaměřují na architektonický prvek.

3. výtvarná kultura
Cílem je výchova k vnímání, chápání a hodnocení výtv. umění i
dalších částí výtvarné kultury,včetně výtvarných estetických
hledisek tvorby a ochrany životního prostředí, vytváření
vztahu k výtvarné kultuře, možnost zaměření podle vlastního výběru i
dalšího zaměření žáka.

KVINTA - I. ROČNÍK

1. volné výtvarné práce
Cílem je rozvíjet výtvarné vnímání, představivost a fantazii,
ověřovat si zobrazující a výrazové možnosti výtvarných
prostředků ve výtvarných činnostech, kultivovat výtv. projev.

2. užité výtvarné práce
Cílem je uplatnit při řešení úkolů z oblasti užité tvorby
osvojené znalosti a dovednosti, seznámit se se současnými
požadavky na užitou tvorbu, rozvíjet estetický vztah k
životnímu prostředí.

3. výtvarná kultura
Cílem je pochopit význam a úlohu výtvarného umění jako
specifické formy vyjádření skutečnosti, seznámit se se
slohovými prvky v kontextu s ostatními druhy umění.

4. samostatná práce žáků na vybraných tématech
Samostatná práce žáků při vypracování vybraných částí formou
semin. práce, možnost zaměření podle vlastního výběru i
dalšího zaměření žáka.

SEXTA - II. ROČNÍK

1. volné výtvarné práce
Cílem je uplatňovat v kresbě, malbě, grafice získané znalosti
o výrazových možnostech linie, barvy, plochy, světla,
prostoru a objemu v námětech figurativních i nefigurativních.

2. užité výtvarné práce
Cílem je aplikovat zásady lineární, světelné a barevné
kompozice v plošných a prostorových pracích, uplatnit vztahy
tvarů, ploch, struktur a barev v symetrické a asymetrické
kompozici.

3. výtvarná kultura
Cílem je poznávat specifika výtv. vyjádření 20. stol.,
kultivovat estet. chápání a hodnocení užité tvorby, vnímat
estetické aspekty životního prostředí, příprava seminární práce.

4. samostatná práce žáků na vybraných tématech
Samostatná práce žáků na vybraných tématech. Návštěva
galerií, výstav, podíl na výstavách žákovských prací pro
potřebu, propagaci a prezentaci školy, dále vybrané
úkoly se zaměřením na požadavky talentových zkoušek.


Seznam potřeb pro výtvarnou výchovu
•podložka na lavici -igelitový ubrus nebo noviny, pracovní oděv
•měkká tužka(4B až 8B), úhel přírodní, pastelky, fixy, mikrofix černý, voskovky, suché pastely
•tuš černá, násadka + špička, dřívko, 2-3 špejle
•nůžky (lépe se špičkou)
•lepidlo - Herkules a tyčinka
•vodové barvy, temperové barvy, libovolný počet štětců různých velikostí - alespoň 2 kulaté, alespoň 2ploché+1 tenký, nádoba na vodu, hadr na utírání štětců
•složka barevných papírů, zásoba papírů – náčrtník A3, výkresy A3 asi 20ks, A4 asi 10
•složka na výkresy nebo desky A3
•1 sešit bez linek
•pečicí papír

Žáci si všechny potřeby donesou první týden v září v menší podepsané krabici a výkresy ve složce nebo deskách. Uchovávat je mohou v šatní skříňce či ve vymezeném prostoru v ateliéru.

Ukázky studentských prací


Plenér 2016

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image


Realizace nástěnných maleb nad schodištěm do ateliéru.

Autory jsou studenti sexty a 2. A. Vytvořili vlastní návrhy na téma "Město" a sami rozhodli o tom, které návrhy budou realizovány. Na tvorbě se podílely celé týmy, kdy vedoucím každého týmu byl vždy autor návrhu.

Image Image
Image Image
Image Image
Práce studentů kvinty a 1.A.

Někteří studenti zde pracují na fauvistickém portrétu; ti, kteří mají hotovo, se inspirují Jacksonem Pollockem a nechávají se unést akční malbou.


Image Image
Image Image
Image Image
Žáci primy tvoří adventní kalendáře pro dlouhodobě nemocné pacienty Nemocnice Jihlava.


Image Image
Image Image
Image Image
Vytvořil: sedlacek. Poslední úprava: Úterý 15 of listopad, 2016 20:25:25 uživatelem lancova.
 Google+

PartnerstvíNaše škola navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.


Partner school

Naše škola se stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K. a umožní tak přípravu studentů na zkoušky Cambridge English.